KORYENTU HON KOMO HYAKA PAWRU NMENHOTHO ÀHONANO RMA ON HA.
1
Ohyakanye àmenhehe Koryentu hon komo hyaka katxhàrà on ha.
Pawru uro ha. Kryestu Txesusu nànyaknyàrà ro me wehxaha, Khoryenkom yano me mak ha. Rakoro naha, Txemohtyo. Kowtà komo rma noro ha.
Ohyakanye àmenhehe, Koryentu hon komo hyaka. Khoryenkomo mryenon komo rma omnyamo. Anar komo hyaka xarha àmenhehe, Akaya yamtar hon komo hyaka rma, omeroron komo hyaka rma, Khoryenkomo mryenon komo hyaka rma.
Onà wyaro amna nkehe, Khoryenkomo wya, ohokonye. Towahke exko, nyamoro hoko, ohxe txetxoko, kehe amna, àwya, Txesusu Kryestu wya xarha. Kyàmkom me rma naha, Khoryenkomo. Kohkom me rma naha, Txesusu Kryestu.
Keryehotanàhnye ro kom me Khoryenkom yehtxoho yokarymatxhàrà on ha.
Ohxe xaxa manaha tkatxe, Khoryenkomo wya. Txesusu Kryestu yàmà noro ha, Kohkomo rma yàmà. Kyàmkomo rma noro ha. Kàhnàn kom yawono ryhe noro. Thenyehra rma haxa kakoronometxhe, keryehotanàhrà kom horà. Àro wyaron me naha, Khoryenkomo.
Àsok tawro hana. Teryewhamnohsom me rma haxa amna nay hamà, anoto komo. Noro ryhe, amna yakoronomehe. Teryewhamnohsom me amna yehtoko rma, amna yakoronomehe, amna yeryehotanàhrà horà. Àro wyaro rma amna yeryehotanàhyaha, amna wya anar komo yeryehotanàhtoho me, teryewhamnohsom komo rma yeryehotanàhtoho me. Noro wya amna yakoronomatxhàr hoye ro, nyamoro amna nakoronometxhe hakahpa harha. Kryestu wyaro, teryewhamnohsom me amna nay hamà, thenyehra mak ha. Noro hoye ro rma, teryehotanàhsom me xarha amna naha, thenyehra rma rha. Teryewhamnohsom me rma amna naha, teryehotanàhsom me oyehtxoho menye, ohxe oyehtxoho menye, Khoryenkomo nenyhoryetxho me oyehutwatxho menye. Àro wyaro rma rha, teryehotanàhsom me xarha amna naha, teryehotanàhsom me rma rha oyehtxoho menye. Amna wyaro teryewhamnohsom me oyehtokonye, enàmtxok xaxa mak hampànà, ohsànàhpàra rma. Owyanye enàmnàtoko rma, amna wyaro rma rha teryehotanàhsom me manatxhe hampànà. Onà wyaro amna ohutwetxhe. Amna wyaro teryewhamnohsom me oyehtokonye, amna wyaro rma rha teryehotanàhsom me xarha manatxhe hampànà. Àro ke, ohxe oyehtxoho kom hona ro rma haxa amna naha.
Pawru wya Aaseya yamtar ho teryewhamnohàthàràtho yokarymatxhàrà on ha.
Rowtà komo y, onà wyaro ryexetxhàràtho hutwanàr xe wehxaha, owyanye. Aaseya yamtar ho ryehtoko, teryewhamnohsom me rma haxa wehxakonà, thenyehra rma haxa mak ha, roho rma haxa mak ha, rowya enàmtoho yoho rma haxa mak ha. Àtoko rma, kwayehyan hamà àkekonà. Àsok tawro hana. Twayehkaxem me nay hamà, mosonà, katxho me rma kehutwekonà. Àro wyaro rma ryeryakon hamà, Khoryenkomo, rahoxet hona xenyhera harha ryehtxoho me, tahoxet hona haxa rowya xenytxoho me. Noro ryhe, àwayehxemo komo yanàmnye me nay hamà. 10 Noro rma rokurunhoye, rowayehrà hona. Rowya, kwayehyan haxa hamà tatoko rma, rokurunhoye. Rokurunhonye ro me naha, noro ha. Amnye ohxehra ryehtoko, rokurunhehe xarha. Noro hona ro rma wehxaha.
11 Omnyam xarha, uro akoronomatxok xaxa mak hampànà. Rohoko orwonàmtxok xaxa mak hampànà, Khoryenkom yakoro. Rakoronomanàrà rma àro ha, owyanye. Orwonàmtoho komo yoyukyaha hampànà, Khoryenkomo. Àro hoye ro rowakryehe hampànà. Àro ke, onà wyaro nketxow hamà, thenyenohnà komo, àwya. Apa y, ohxe xaxa mehxak hamà, Pawru hoko, ketxow hamà, rohoko orwonàmrà kom ke mak ha, Khoryenkomo wya oyoyuknur kom ke mak ha.
Yaworon me rohutwanàr xe wehxaha owyanye katxhàrà on ha.
12 Uro akoronomatxoko, rohoko orwonàmrà kom ke, àkehe, owyanye, onà wyaro ryehutwanàr ke. Rohnawo yaworo ryehutwantoko, ohxe rma kehutwehe. Toto kom hoko, nyamoro marma hokohra, ohokony xarha, ohxe roro kehutwehe. Yaworon me xaxa rma kehutwehe, ohokonye, Khoryenkom hokon kaxe. Toto komo wyaro tàywero ryehtxoho hoye rohra, rohoko towahke Khoryenkom yehtxoho hoye ro haxa, àro wyaro ohxe wehxaha, ohokonye.
13 Yaworon me rma àmenhehe, ohyakanye. Yaworon mehra nmenhen hamà, Pawru, kàhyakanye, kahra hak nahtxoko, okukuru komo. Owyanye rokaryehtanà yonyetoko, yaworon me rohutwanàr xe wehxaha, owyanye.
14 Yaworon me uro muhutwetxkonà rma haryhe mà. Rohutwatxehkanàr xe mak wehxaha, owyanye, onà wyaro kany me oyehtxoho menye, amna hananàhnyenhàrà ryhe mosonà, enyhoru rma, kany me oyehtxoho menye. Txesusu yomoknàtoko, Kohkomo yomoknàtoko, àro wyaro tawro xe wehxaha, owyanye, rohoko. Àro wyaro rma rha, onà wyaro àkehe, ohokonye. Ronhananàhàthàyamo ryhe moxamo, enyhoru komo rma, àkehe, Kohkomo wya, ohokonye.
Ryeryehotatho yano mehra mak kehutwehe katxhàrà on ha.
15-16 Amna hananàhnyenhàrà ryhe mosonà kany me xaxa mpànà natxhe ha, àkekonà rma, ohokonye. Àro ke, onà wyaro kehutwekonà. Nyamoro yonyxe àten hamà, àkekonà, ohokonye. Nyamoro hyaka htxero àten hamà. Àsnye ro àten hamà, Maseknonya yamtar hona, àkekonà. Yawo rma rha komokyan hamà, nyamoro hyaka hakahpa harha, àkekonà. Àro wyaro romokàtxhe harha, ohxe ronyakyatxow hamà, Xukneya yamtar hona, àkekonà. Àro wyaro asako ro romoknàr xe rma wehxakon haryhe, ohyakanye, asako ro rma rha oyowakryenàr kom horà.
17 Àtohra mak wexeye, ohyakanye. Àro ke, onà wyaro nketxow hatà, okukuru komo, rohoko. Yaworon mehra nay hamà, teryehotatho yano me anar me rha nehutwen hamà, ketxow hatà, rohoko. Ryeryehotatho yano mehra mak kehutwehe. Anar komo wyarohra mak kehutwehe. Hàà, àten hamà, ketxhe rma haryhe, anar komo. Àro wyaro katxhe rma, àna matà, àtohra wehxaha, ketxhe xarha, teryehotatho kom yano me mak ha. Khoryenkom hokonohnà kom kax mak natxhe ha. Nyamoro wyarohra mak wehxaha. 18 Yaworon me xaxa naha, Khoryenkomo. Noro wyaro rma rha, yaworo toskarymaxem me wehxaha, owyanye, ryeryehotatho yano mehra mak ha.
19 Yaworonohnà mehra ro mak nehxakon hamà, Txesusu Kryestu, Khoryenkom muru. Noro rma amna nekarymaye, owyanye, uro xarha, Seryas xarha, Txemohtyo xarha. Teryehotatho yano me anar me rha ehutwahra ro mak nehxakonà, noro ha. Yaworo xaxa kanye ro me naha. 20 Khoryenkomo rwonàmàthàrànhàr hoko, àro wyaro hamà kanye ro me naha, Txesusu Kryestu. Àwya romryenon komo wewakryehe xaxa mak hampànà katxhàrànhàr hoko rma, àro wyaro hamà kanye ro me naha. Àro yawo ron xaxa kax mak naha ha. Àro ke, noro yano me, àro wyaro hamà tketxhe, kàwyam xarha, ohxe tonyxem me Khoryenkom yehtxoho me.
21 Kryestu yoh me oyeryatxhe, Khoryenkomo. Kryestu yoh me rma rha amna yeryaha xarha. Àro wyaro rma keryatxhe, anar me rha ehutwahra kehtxoho menye. Tanoto me xarha kwahanonkatxownà. 22 Tàmryenon me khutwamohsotxownà. Tokato yàmye, kàwyanye. Kàhnawonye rma naha, Khoryenkom yokato. Àro hoye ro, karyhe roro harha kehtxoho komo thutwetxhe.
Okhokanàr komo xehra wehxakonà katxhàrà on ha.
23 Onà wyaro yaworo xaxa àkehe, owyanye, Khoryenkomo nenytxanàr me. Ohyakanye àtohra harha wexeye. Àsok tawro hana. Rotontok haxa, ahanatanàhràtho kom haryhe mà, rowya, okhokanàràtho kom haryhe mà. Àro ke, àtohra rma hak wehxan hamà, Koryentu hona, àkekonà, rowya rma, ahanatanàhpàranye ryehtxoho me, okhokahranye ryehtxoho me.
24 Ahanatanàhnye komo rma uro, Khoryenkomo yano me. Onà wyaro kanyehnà mak uro. Uro eyuhtxok xaxa mak hampànà, Kryestu hona owyanye xenytxoho me, kanyehnà rma uro. Àsok tawro hana. Kryestu hona xenye ro rma, yaworon me manatxow hamà. Ayakoronomanàr komo xe mak wehxaha. Àro ke khanatanàhyatxow hamà, oyeryehotanàhrà kom horà.