XOWAWU NMENHOTHO ÀHONANO RMA ON HA.
1
Ohyaka àmenhehe notxwakomo hyaka katxhàrà on ha.
Kryestu mryenon kom yonye ro uro ha. Ohyaka àmenhehe, notxwakomo hyaka. Khoryenkomo nwahanonkatxho rma omoro ha. Ohokru komo hyaka xarha àmenhehe. Oxenye rma haxa wehxaha, yaworo xaxa mak ha. Uro marmahnà, anar komo xarha, oxenye rma haxa natxhe, yaworon xaxa hutwanye ro komo rma, omeroro rma. Àsok tawro hana, kàhnawonye roro yaworon xaxa yesnàr ke hamà. Kàhyayenye otowhànà roro me naha. Àro hoye ro, oxenye rma haxa amna nay hamà.
Towahke roro xaxa mpànà naha ha, Khoryenkomo, kyàmkomo, khokonye. Kàhnàn kom yawo roro xaxa mpànà naha ha. Ohxe roro xaxa mpànà keryatxhe ha, noro ha, kyàmkomo, Txesusu Kryestu xarha. Kyàmkom muru ryhe noro ha. Àro wyaro ànewakryenàr kom me xaxa mpànà tehxatxhe ha, yaworon xaxa hokono ro me kehtokony mak ha, osoxe rma haxa kehtokony mak ha.
Oyonkuhtonàr kom hona mpàn xenytxoko katxhàrà on ha.
Ohokru kukuru komo yokaytà wenytxeko. Yaworon xaxa hokono ro me rma haxa natxow hatà. Kyàmkomo wya, yaworon xaxa hokono ro me ehtxok hampànà, katxho yawo ro rma haxa natxow hatà. Àro ke, teryehorye rma haxa wehxaknano, ekaytà kom hoko.
Àro ke, onà wyaro mpànà àkehe ha, owya, notxwakomo y. Osoxe rma haxa ehtxoko, katxho yawo ro tehtxe. Khananàhtoho kom hoyeno txko rma àro ha. Àro rma tenytxatxownà, amnyehra, kàwyanye Kryestu yahosàtxhe rma. Onenytxahtorà ro yokarymahra mak wehxaha. Osox kehtokonye ryhe, Khoryenkomo rwonà yoyuknye ro me tehxatxow hamà. Noro rwonà ryhe, onà wyaro katxho me rma naha. Osox ehtxoko katxho me rma naha. Àro rma menytxatxownà, amnyehra, owya Kryestu yahosàtxhe rma.
Thenyehra rma haxa natxhe, onkuhtono ynye ro komo. Anaro rha owto ho natxhe, othoyehra mak ha. Toto me nomokye, Txesusu Kryestu, kanyehnà ro me natxhe. Onkuhtono ynye ro komo rma nyamoro ymo ha, Kryestu xanhànà ro komo rma. Omnyamo ryhe, oyonkuhtonàr kom hona mpàn xenytxoko, àwyanye, amnye towakryetxehkaxem me rma haxa oyesnàr kom horà. Khoryenkomo hyaka ayatamoketxhàyam hoye ro, noro newakryenàr me rma haxa manatxhe hampànà, amnye ha. Noro newakryehtor me haxa oyehtxoho kom hona mpàn xenytxoko. Àro ke, ohxe mpàn ehtxoko, Khoryenkomo newakryenàr me rma haxa oyehtxoho menye.
Kryestu wya khananàhtoho kom yawo rohra harha natxow hamà, anar komo. Anar me thananàhtoho kom yawo ro harha natxow hamà. Khoryenkom yoh mehra natxhe, nyamoro ha. Kryestu wya khananàhtoho kom yawo roro rma haxa kehtokonye ryhe, Khoryenkom yoh me tehxatxhe. Umuru yoh me xarha tehxatxhe.
10 Anar me ahananàhnye komo yonytxanyehnà ro me ehtxoko. Ohyakanye omokàtxhenye rma, romàn yaka omoko, kanyehnà ro me ehtxoko, àwyanye. Ohxe hak oynyo, Khoryenkomo, kanyehnà ro me ehtxoko, àwyanye, onkuhtono ynye ro komo wya. 11 Àsok tawro hana. Àro wyaro àwyanye kany me haxa oyehtokonye ryhe, nyamoro wyaro rma rha anàhnohno ynye me manatxow hamà, omnyam xarha.
Romoknàr xe rma haxa wehxaha ohyakanye katxhàrà on ha.
12 Anaro rha hoko àmenhonàr xe rma wehxaha haryhe, ohyakanye, thenyehra mak ha. Àmenhohra rma wehxaha. Karyehta ke, àmenhotho ke, ekarymanàr xehra rma wehxaha. Amnye haxa wekarymehe, owyanye, ohyakanye romokàtxhe mak ha. Oyonyàr kom hona ro rma haxa wehxaha. Kosonytxanàr kom hona ro rma haxa wehxaha. Àro ke, romoknàr xe rma haxa wehxaha, ohyakanye, teryehorye rma haxa kesnàr kom horà.
13 Ohnàn kom yawo natxow hatà, oyowtà hokru komo. Khoryenkomo nwahanonkatxho me rma rha naha, noro ha, oyowtà, notxwakomo.