PETRU NMENHOTHO ÀHONANO RMA ON HA.
1
Àmenhehe ohyakanye katxhàrà on ha.
Semaw Petru uro ha. Txesusu Kryestu yanoto uro. Noro nànyaknyàrà ro uro. Àmenhehe, ohyakanye. Txesusu Kryestu hona xenye ro me manatxhe, omnyamo. Amna wyaro rma rha, enyhoryexah me manatxhe, omnyam xarha, noro hona owyanye xenyàr ke mak ha. Khoryenkom me ryhe naha, Txesusu Kryestu. Konyhoryeny kom me naha. Khokonye àme rye rma haxa nehxakonà, noro ha. Ohxe rye rma haxa nehxakonà, khokonye. Àro hoye ro, noro hona xenye rye me tehxatxhe.
Onà wyaro àkehe, Khoryenkomo wya, ohokonye. Towahke rma haxa exko, nyamoro hoko, ohxe txetxoko, thenyehra rma haxa mak ha, àkehe, àwya, ohokonye. Àro wyaro oyeryatxow hamà, thutwany me oyehtokony mak ha, Txesus xarha hutwany me oyehtokony mak ha. Kohkomo rma noro ha, Txesusu.
Ohxe roro oyehtxoho kom hoko rma haxa ehtxoko katxhàrà on ha.
Àsok hana karyhe roro tehxatxow ha. Àsok hana Khoryenkom hokono ro me tehxatxow ha. Àro wyaro tehxatxow hamà, Kryestu wya kowakryetxehkanàr kom ke mak ha. Tahoxet yano me kowakryetxehkatxownà, Khoryenkom yahoxet yano me mak ha. Kowakryetxehkatxownà, Khoryenkom hutwany me tàwya kenyàr kom ke. Noro ryhe, tàmryenon me kwahanonkatxownà, tàwyaro ohxe xaxa tonyxemà ro me kesnàr kom horà, tàwyaro ehonomnà me xaxa kesnàr kom horà. Tàwya kwahanonkatxhàr kom hoye ro, kowakryetxehketxhe xaxa hampànà, katxhàr me ketxownà. Noro wya kowakryetxho komo rma, ohxe rma haxa naha. Thenyehra rma haxa naha. Àro hoye ro, tekurunhetxhe, anhà hona, katanàhnohtoho kom hona. Àsok tawro hana. Natanàhnohyatxow hamà, toto komo, tanhàn kom hoko rma haxa tehohkanàr kom ke. Kàwyam haxa ryhe, Khoryenkom yoh me harha tehxatxhe. Ohxe roro noro yehtxoho yoh me harha tehxatxhe, àwya kowakryenàr kom ke.
Àro ke ryhe, onà wyaro ohxe oyehtxoho kom hoko rma haxa ehtxoko. Kryestu hona xeny me manatxow hamà. Kryestu hona xenye rma, enyhoru ro me nyhe ehtxok xarha. Enyhoru ro rma, yaworon xaxa hutwanye ro me nyhe ehtxok xarha. Yaworon hutwanye ro rma, tosowyomaxemà ro me nyhe ehtxok xarha, ayanhàn kom hona. Tosowyomaxemà ro rma, oyeryewhamnohtoho komo yonàmnye ro me nyhe ehtxok xarha. Enàmnye ro rma, Khoryenkom hokono ro me nyhe ehtxok xarha. Khoryenkom hokono ro rma, osoxe nyhe ehtxok xarha, noro rye me tehxem komo wyaro. Osox tehxem komo rma, omeroro toto komo xe nyhe ehtxok xarha.
Àro wyaro ohxe roro rma haxa oyehtokonye, Txesusu Kryestu hutwanye ro me mosonyhetxow hamà. Owyanye, Kohkom hutwanye uro tatoko rma, yaworo xaxa màketxow hamà. Noro yoyuknye ro me xaxa mosonyhetxow hamà, àro wyaro ohxe roro rma haxa oyehtokony mak ha.
Àro wyarohra haxa oyehtokonye, enhun komo wyaro manatxow hamà. Yaworon xaxa hutwahra manatxow hamà. Muhutwetxhe rma haryhe. Oyonyhoryetxhàyamotho muhutwahkahyatxow hamà. Ayanhànàthàyamo yowàthàràtho rma muhutwahkahyatxow hamà.
10 Àro ke, onà wyaro àkehe, owyanye, rowtà komo y. Ohxe roro oyehtxoho kom hoko rma haxa ehtxoko, Koryenkomo mryenon me oyehutwatxho menye, onà wyaro katxho me, owyanye, Khoryenkomo nwahanonkatxho me xaxa mpànà wehxaha ha, katxho me. Ohxe roro oyehtokonye, atarymahohra ro mak manatxhe ha, ayanhàn komo wya. 11 Ohxe roro oyehtokonye, kàkayaryet komo yowto hona mahataketxhe hampànà, amnye ha. Kàkayaryet komo yowto rma, osomtatkahnà ro me naha. Txesusu Kryestu ryhe, kàkayaryet kom me naha. Konyhoryenye komo rma noro ha. Kohkomo rma noro ha. Ahatakak haxa ha, rowto hona, kany me xaxa mpànà naha ha, noro ha, owyanye, ohxe roro ehxah me oyesnàr kom ke mak ha.
12 Àro ke, onà wyaro kanye roro me wehxaha, owyanye. Ohxe roro ehtxoko kanye roro me wehxaha, uhutwahkahpàra oyehtxoho menye. Yaworon xaxa menytxatxownà rma hamà. Ohxe roro ehtxoko katxho xarha menytxatxownà hamà. Àro kom yawo ro rma manatxow hamà. Uhutwahkahpàra mak oyesnàr komo xe wehxaha. 13 Àro ke, ohxe roro ehtxoko àkehe xarha, owyanye. Rowayehpàra ro rma haka, àro wyaro tkahorye roro rma naha, rowya, uhutwahkahpàra oyehtxoho menye. 14 Rowayehtoho rma hutwamohsoye, rowya. Txesusu Kryestu, Kohkomo rma. Mexehra kwayehyan hamà. Ehxera harha wehxan hamà. 15 Àro ke, tano rma hak ryehtoko, ohxe roro ehtxoko, tawro hoko roro rma haxa wehxaha, owyanye, rowayhàtxhe uhutwahkahpàra roro rma oyehtxoho menye.
Ehonomnà me xaxa Kryestu yehtxoho amna nenyeye katxhàrà on ha.
16 Àsok hana Kohkomo amna nekarymay ha, owyanye. Onà wyaro amna nekarymay hamà. Amnye, ehonomnà me xaxa mpànà nomokyaha ha, Txesusu Kryestu, Kohkomo, kekonà amna, owyanye. Àro wyaro amna wya ekarymantoko rma, yaworonohnà yokarymahra rma amna nehxakonà. Amna yehutwatxho hoye rohra, àro wyaro amna nekarymaye. Ehonomnà me xaxa ehtxoho ryhe amna nenyeye. 17-18 Àhà ymo ho amma yehtoko, ehonomnà me xaxa amna nenyeye. Noro yakoro amna nehxakonà, àhà ymo ho. Enyhoru ro me txexaho rma àro ha, àhà ymo. Àto amna yehtoko, ehonomnà me xaxa noro yonyhoye, Khoryenkomo kyàmkomo rma. Onkaxnyo ynye me ymo xaxa nenyhoye, amna wya. Àhoko nàrwonàmye xarha, noro, kahe yawono rma, ehonomnà xaxa rma, enyhoru ro xaxa rma. Romuru mosonà, kaye. Ronàhnàn xaxa mosonà. Àhoko rma teryehorye rma haxa wehxaha, kaye. Àro wyaro kahe yawono rwonà amna nenytxaye.
19 Àro ke, onà wyaro kany me amna naha. Yaworo xaxa nekarymatxownà hamà, amnyehran heno komo, kany me rma haxa amna naha. Khoryenkomo nhutwamohsotho yano me nekarymatxownà, nyamoro heno. Khoryenkom karyehtan yawono rma àro ha. Ohxe xenye ro me rma haxa ehtxoko. Weyu ymo wyaro naha, Khoryenkom karyehtanà. Awaràn wawo kehtokonye, kweyhetxow hamà, weyu ymo. Àro wyaro rma rha, yaworon xaxa hutwahra kehtokonye, hutwamohsehe harha, Khoryenkom karyehtanà, kàwyanye. Àro yonye ro me rma haxa ehtxoko, Kryestu yomokhàra ro rma haka. Noro yomohtoho rma, amnye nenmahyaha hampànà. Àsok hana nay ha, kwakwaru ymo ha. Enmahrà ro nahataken hamà, tàwya kawasmetxho menye. Àro wyaro rma rha, ehonomnà me xaxa nosonyhehe hampànà, Kryestu, owyanye, oyowan yawonye. Osonyhohra ro rma haka, Khoryenkom karyehtanà yonye roro me rma ehtxoko.
20 Onà ryhe uhutwatxok xaxa mak hampànà. Khoryenkom karyehtan hutwanàr xe kehtokonye, kehutwatxho kom hoye rohra thutwetxhe. Àro hoye ro uhutwatxahke kehtokonye, Khoryenkomo nhutwamohsotho hutwahra rma tehxatxhe. 21 Àsok tawro hana. Toto yano mehra nekarymatxownà, Khoryenkomo rwonà yokarymanye ro heno komo. Khoryenkomo nhutwamohsotho yano me ryhe nekarymatxownà. Khoryenkom yokato ryhe nekarymahoye, àwyanye.