1 PITA
A kalanloun tutun te kolotein e Pita
1
Alia e Pita, a aposol tere Iesu Kristo. Alia e hala menagi a kalanloun teka i tamilimiu u katun tere Sunahan ti tsuga bar i han i tamilimiu me na ka kalakala mia tara man provins i Pontas ni Galesia ni Kapadosia ni Eisia ni Bitinia. I manasa koru e Sunahan e Tamarara e atei sil hakapa riou limiu me hopu kap mera nei limiu i tanen. Nu Namnamei i tanen e kato rilimiu u katun i tanen. Taraha, e Sunahan e ngilena alimiu go gogoso meiam u rahatsing tere Iesu Kristo ba te mamaniete men. E Sunahan e tatei tatagi koru rano limiu, ba te hala ranei limiu a masalohana pan.
A ka a niga te hamana sile rara
3-4 Ara gi hala meni u haniga tere Sunahan e Tamana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Taraha, nonei e tatagi koru rena ra, na nonei e hatakei mei e Iesu Kristo tara tou mate te go hala merien ra a nitoatoa a tsimus. Na ra e toatoa mera te hamana sile rara a nitoatoa a niga ti haka beri ra i Kolö, a man ka te ma tatei omiri ne ma tatei mulari ne ma tatei taiari. Nonei e lu pouts mera nei romana limiu i tanen, na nonei e haruto nena romana a nihitaguhu teka tara kapakapana poata. A nitagala tere Sunahan e hatongo kap rano ra tara nomi tara poata te hamana ria ra. Alimiu go sasala meiam a ka teka, noahasina te ka toum mena milimiu a nitatagi tara tsitabubun poata teka te roron butuna a mamana nomi na kamits i tamilimiu. A man torohala teka e torohala tuneri u nihamana i tamilimiu, ba te haruto nena te ga mana uen. A goul has e tatei omina, kaba nori e nas haramune ren turu tula ba te sakier te ga mana uen. Ne kato has uana i iesana, a nihamana i tamilimiu e niga bala nena u goul, kaba e Sunahan e ga torohale ien ba limiu te hamana hatagala lel hasmiu. Ba poata te butu nama romana e Iesu Kristo, be Sunahan te haniga rano limiu ba te solosei rano limiu ba te hapan rano limiu. Alimiu u namala tare mien, kaba limiu e ngile men. Alimiu e ma tara hase mien i romana, kaba limiu e hamana uamiu i tanen. Ba limiu te sasala memiu a nisasala a kapan koru te pan bala nena u ranga te torohalan hatei nanen. Alimiu e sasala memiu e Sunahan e taguhu rano limiu ba te lu pouts rena u namnamei i tamilimiu, taraha alimiu e hamana haniga uamiu i tanen. 10 U propet i manasa i hatei mamin a hitaguhu teka te ga butuia i tamilimiu, kaba nori i lagi sakesake a mouna a markato te lu pouts mera nei e Sunahan u katun. 11 U Namnamei tere Kristo te kaia i toriren e hatei ren te ga sagoho meni e Kristo a kamits ba te lu hasena romana a nikapan i murinen. Na nori i hiarangrangata sil a ka teka e ga butuia romana teresi na tara saha poata, kaba nori i ma atei hanigai. 12 Kaba e Sunahan e haruto rien a toukui i taren e ma ka sili te ga taguhu pouts merien, kaba e ka sil te ga taguhu meri limiu. Na man ka teka i habulungana has meni i tamilimiu. E Sunahan e hale iema u Namnamei u Goagono ba te haranga rena u katun ti rarareia u Bulungana u Niga i tamilimiu. Nu angelo has i ngil korui te gi atei sil menien a man ka teka, kaba nori e ma ateiri.
Ara gi ka mei a nikaka a gogoso
13 Alimiu go hamatsköe iam u hakhakats i tamilimiu ba te hakats haniga mia i peisamiu. Hamana nitoa sile iam a nihitaguhu te luemi romana limiu tara poata te butu nama romana e Iesu Kristo. 14 Alimiu a galapien tere Sunahan go hengoe men. I manasa alimiu u tutu ba niam e Sunahan na limiu u ka meiam u ngil u omi. Kaba limiu e ma tatei kukute lelemi a markato teka. 15 E moa. E Sunahan te ngö hakapa riu limiu, nonei e goagonona ne niga koruna. Ne kato uana alimiu has e go niga koru iam tara mamana markato i tamilimiu. 16 Taraha, e Sunahan e mar ranga uana teka turu Buk u Goagono, “Alimiu go niga bala niam a markato a omi, taraha alia e niga bala has negu a markato a omi.” 17 Alimiu e roron singo uamiu tere Tamamilimiu, nonei te roron tsimou mena nei a man toa toa a man katun a man ka ti katoen ba te ma hakats kalakala ranei a barebana. E kato uana teka ba limiu te matoutse men ba te hapane men tara mamana poata te ka mia romana limiu i puta. 18 Alimiu e atei silemiu a ka te sakahis ba rilimiu tara man markato pinopino tu lue mia limiu turu tubumilimiu. E Sunahan e ma sakahis rai limiu a moni tun te tatei taiana. 19 E moa. Nonei e sakahis rai limiu a tou mate tere Kristo, te la sei ba nena u hihol hoboto. E Kristo e herei a tunan sipsip a niga koru te hats ner ba te moa koruna ta ka ta omi i tanen. 20 E Sunahan e hopu kap nien i mam te habute ien a han i puta, kaba nonei e hagou haruto nen tara kapakapana poata i romana te ga taguhi rilimiu. 21 Alimiu e hamana uamiu tere Sunahan, taraha e Kristo e mate sil rio limiu. E Sunahan e hatakei poutse ien tara tou mate ba te solo sei korue nen. Ba limiu te hamana tala uamiu tere Sunahan ba te alose men te ga taguhu has merien limiu. 22 Alimiu u hagogoso hakape iam a torimilimiu tu kukute mena milimiu u ranga u mana, ba limiu te ngil koru tala remiu a pal barebana tere Kristo. Na limiu go mar kato noa has uam teka ba te hiangilngil hatagala lel hasmiu i torimilimiu. 23 Alimiu u butu hatsimus hakapa iam, here nei te mar posa menari a pien. Kaba a nitoatoa a tsimus i tamilimiu e ma tuhanaia tara katun tun te antunan mate susuluna. E moa. Alimiu u tuhana meiam u ranga tere Sunahan te mana nitoana ne ma tatei kapa nei. 24 U Buk u Goagono e mar ranga uana teka,
“U katun hoboto e hereri u garas, na nikapan i taren e here nei a tsi palaua turu garas.
U garas e tatei langona, ba hua te rusuna.
25 Kaba u ranga tara Tsunono e ka nitoana.”
 
Nu ranga teka nonei u Bulungana u Niga ti rararieia i tamilimiu.