1 TIMOTI
A kalanloun tutun te koloto meni e Pol tere Timoti
1
Alia e Pol, a toa aposol tere Iesu Kristo. E Sunahan te lu pouts rio ra e hopu kap sili lia te go aposol u lia, ne Iesu has te hamana sile rara. Alia e koloto uagu i tamulö, o Timoti. Alö e heremi a pien hamana i tar te hamana hoboto uara ra tara Tsunono. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhe rio lö ba te tatagi has nario lö ba te hale roi lö a masalohana.
Hanei sil u hihatuts gamogamo
Alia e ngilegu alö go kakaia tara taun i Epesas, tu mar hatei has meni lia alö poata tu la u lia tara provins i Masedonia. Palair u katun i Epesas e hihatuts ner u ranga u gamogamo, na lö go ranga hapiu ren. Alö go hatei ren nori e gi ma ngil korui u hahatate pinopino ne gi ma hakoloto hasni a solo a para turu tuburen, taraha a man ka teka e habutena u raharaha. E ma haruto nanei te mar kato uana e Sunahan. Ara e atei sil lasera a markato tere Sunahan te hamana uara ra. Alia e kato silegu te go hatakei meri lia limiu ba te hiangilngilmiu. A markato teka e butu mena te ga gogoso u a torimilimiu na te go atei sil mena milimiu alimiu u ma kato homimi na te go hamana haniga uamia limiu tere Sunahan. Palair u katun i hatalis ban a markato a niga teka ba te tutu mer u ranga pinopino. Nori e ngilin hihatuts ner u Lo tere Sunahan, kaba nori e ma atei sileri u raranga pouts i taren na man ka has te ranga hatagala naren. Ara e atei silera e Sunahan e hakei u Lo i tanen, na te katoe rara a toukuina turu Lo i tanen, bu Lo te nigana. 9-10 Na ra e atei sil hasera u Lo i ma haka silei a katun a matskö. E moa. U Lo i haka silei u katun te roron pekoer u ranga tere Sunahan, nu katun u hihipus, nu katun te rama ner e Sunahan ba te kato homir, nu katun te ka halhal ba ner e Sunahan. U Lo i haka silei a katun te atungena e tamanen tsi e tsinanen na tana katun has, nu katun u tsikotsikolo nu tson te hiasesein-tsonur na tohaliou te hiahahaloku poutsur, na katun te kopena a tana katun, na katun a gamogamo. U Lo i haka silei a mamana katun hoboto te omier u hihatuts u mana. Nori teka u katun te haka silri e Sunahan u Lo i tanen. 11 Nu hihatuts u mana e kana turu Bulungana u Niga te halei a Sunahanina tara nisasala alia te go habulungana menien lia.
E Pol e haniga uana tere Sunahan te tatagi mena neien
12 Alia e haniga uagu tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, te hatagale nolia tara toukui i tanen. Nonei e poiena alia e antunagu tara toukui teka, na nonei e hopu kap nio lia te go kui beme nien lia. 13 Noahasina tu roron ranga homi sil menien lia i manasa na tu kato homi meni lia a pal katun i tanen. Ne Sunahan e tatagi nio lia, taraha alia u ma hamana noai na lia u ma atei silei a ka tu kati lia. 14 A Tsunono i tarara e tatagi koru nio lia ne taguhu silei lia te go hamana u lia i tanen ba te ngilegu a tana katun, te mar kato has uar a barebana hoboto te pala uar tere Iesu Kristo. 15 U ranga te katoe gou lia teka e mana nitoana nu katun hoboto e gi hanige ien. E kato uana: e Iesu Kristo e la sile iema i puta te go mi lu pouts merien u katun u omi. Na lia a toa tu omi saluhe. 16 Kaba e Sunahan e tatagi noa has nio lia me kato silena e Iesu Kristo e tatei haruto nena te mar tuatami koru mena neien a katun a omi koru te herei lia. Nonei e mar kato u teka te go haruto menien a ningilngil i tanen turu katun hoboto te hamana uariou romana i tanen be te lue riou a nitoatoa te ka nitoana. 17 Ara gi hapan a King te ka nitoana ba te ma tatei mate nei. Ara gi solosei nonei e Sunahan te ma antunan tareri u katun. Nonei a toa puku ne moa ta tai. Ara gi solosei nitoe ien tara mamana poata hoboto i murimuri. U mana. 18 O Timoti a pien i tar, alia e hale gilö u ranga u tagala teka. E matsköna turu raranga tere Sunahan ti ranga mam mei lö i manasa. U ranga teka e tatei kato hatagale nolö ba lö te tagala silem a Tsunono, taraha e here nei ara e pula gono mera u pakö tere Kristo. 19 Alö go hamana hatagala noa has ba te ma katoemi ta ka te atei sile mulö te omina. A palabir u katun e atei siler a ka te omina, kaba nori e kato noa hase ren ba te kato homier a nihamana i taren. 20 E Haimenias ne Aleksenda i mar kato homi u teka. Alia u haka merien i limane Satan te gi atei sil menien nori gi ma ranga homini e Sunahan.