2 KORIN
A kalanloun hahuol te koloto meni e Pol turu Kristenir i Korin
1
Alia e Pol a toa aposol tere Iesu Kristo turu ngil tere Sunahan. Alia ne toularara e Timoti te koloto uam i tamilimiu u katun tere Sunahan te ka mia i Korin. Ne la has uana turu katun hoboto tere Sunahan te ka ria tara provins i Gris.
E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi rario limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.
E Pol e haniga uana tere Sunahan
Ara gi haniga u tere Sunahan e Tamana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. Nonei te habutsena a nihitaguhu na te roron hatami rano ra. Nonei e roron hatami rano lam tara mamana nomi te butuna i tamulam. Nonei e kato menei a ka teka te go hatami has meri lam a pala te ka has mer a man saha man nomi. Alam e tatei mar hatami mera mien te mar hatami has meri e Sunahan alam. E manana, alam e sagoho has menami a kamits a para te kato has u e Kristo. Kabe Sunahan e roron hatami koru has rano lam te pala uamu lam tere Kristo. Alam e kamits mem te go hatami meri lam alimiu ba te hala mera milimiu tere Sunahan. E Sunahan e roron hatami mera nei lam te go hatami uas merai lam alimiu ba te hala rami limiu a nitagala te go kato haniga noa has uam limiu, ba te tuatami memiu tara poata te sagohe mia limiu a mar kamits te sagoho hase mulam. Alam e ma tatei hanoan hamanemi te go kato haniga noa has uam limiu. Alam e atei silem alimiu e sagoho hasemiu a mar kamits te sagohe mulam. Kabe noahasina. E Sunahan e mar hatami mera nei limiu te mar hatami has mera neien lam.
A ma tsi hatoulana, alam e ngilem alimiu go atei sile iam a nomi te butuia i tamulam tara provins i Eisia. A nitatagi i tamulam e kapan koru ba lam u poieto alam go mate. Aa, alam u hasagohi ti hopu kap meri lam te go mate u lam. Kaba a man ka teka e butu sil te go ma hamana meni lam a nitagala i tamulam, kaba te go hamana meni lam a nitagala tere Sunahan, nonei te tatei hatakeiena a katun te matena. 10 A man nomi pan e butuia i tamulam, kaba e Sunahan e hapiun te gi ma kato hamate merien lam, na nonei e kato lel hase noen romana. Na lam e hamanem nonei e hatongo kap noa has ranou lam tara tou mate. 11 Na limiu go taguhu ramo lam ba te singo sil ramia lam tere Sunahan. Be Sunahan te kato hasasala ranou lam ba te hatangana nena u singo turu barebana u para te singo sil rario lam. Ba katun a para te haniga uar romana tere Sunahan te taguhu mera neien lam.
E Pol e palis u hakhakats i tanen
12 A ka teka te sasala memu lam: a mouna u hakhakats i tamulam e haruto ranei lam te taguhu mera nei e Sunahan alam ba lam te kato hamatsköm ba te kato haniga mia tara han i puta teka ni matamilimiu has. A niatei turu katun e ma hakui ranei lam. E moa. A nihitaguhu peisa tere Sunahan te hakui rano lam. 13 Alam e koloto menami i tamilimiu a man ka peisa te go tatei rite iam limiu ba te atei sile men. 14 Turu Lan Pan i murimuri tere Iesu a Tsunono, alimiu e tatei sasala mera molam te tatei mar sasala has mera moi lam alimiu. I romana alimiu e atei hatetenei silemiu a ka teka, kaba lia e ngilegu alimiu go atei haniga sil nitoa neiam a ka teka i murimuri.
15 Alia u hamani a ka teka ba lia u poieto alia e go na tara rio limiu tara huol a poata ba te kato hasasala rago limiu. 16 Alia u hakatsin te go na tara mam merai limiu ba te toan la uagu tara provins i Masedonia, ba lia te kopis pouts guma ba te mi tara lel rago limiu. Sanena alia tu mar kato u teka, alimiu sane tatei taguhe molia te go la lel u lia tara provins i Judia. 17 Tara poata tu mar hakats u lia teka, alia u hula hakats? E moa. Poata te hakats mam negia lia a ka te go kati lia, alia e ma hakats heregi a katununa turu tsikitsiki teka. Alia e ma hatangana gono megi u hakats te poiena “E moa”. 18 Alia e ranga mera gia limiu i matane Sunahan, a poata te hatangana gia lia, alia e ma tatei hakats gia i torir ba te poiegu “E moa”. 19 Alam mere Silbenes ne Timoti u hihatutsia i tamilimiu me hatei rami limiu e Iesu Kristo a Pien Tson tere Sunahan. Na nonei has e ma hatangana gono menei u hakats te poiena “E moa”. U ranga tere Iesu e roron mana nitoana. 20 E Iesu e habutu hamanena a man ranga hamana hoboto tere Sunahan. E kato uana teka ba ra te poiera “U mana” tara poata te singo ria ra. Ba ra te poie ren tara solone Iesu ba te soloseiera e Sunahan. 21 E Sunahan noa lahas te hatagala gono mera nei lam alimiu tere Kristo. Nonei te hala rilam a toukui i tanen. 22 Nonei e hopu kap meri lam i tanen, me hala mena nei u Namnamei i tanen i torimulam te ga hatagali u ranga hamana te hala rien lam.
23 Te go ma ranga hamana uai lia, be Sunahan te tatei ranga hapiu neno lia. Alia u ma la uai i Korin, taraha alia u raman te go ranga hatagala u i tamilimiu. 24 Alam e ma ranga mera milimiu ime te go mar hamana uam limiu. E moa. Alimiu u hamana hatagala hakapa iam. Alam e kui gono tun mera molimiu ba te kato hasasala ramo limiu.