2 PITA
A kalanloun hahuol te kolotein e Pita
1
Alia e Saimon Pita, a katunun kui na aposol tere Iesu Kristo. Alia e hala menagi a kalanloun teka i tamilimiu te hamana gono mera molam. Ara e ka hoboto mera a nihamana te hala rira e Iesu Kristo a Sunahan a Tson Hitaguhu i tarara. Nonei e matskö koruna te hala mera neien ra a toa nihamana a niga. E Sunahan e tatei tatagi koru rano limiu ba te hala ranei limiu a masalohana pan te atei susul lel mena milimiu e Sunahan na Tsunono i tarara e Iesu.
E Sunahan e ngö meri ra i tanen
Tara nitagala pan i tanen nonei e hala rira a mamana ka te hantuna rano ra te gi kato meni ra a markato a niga i tanen. Nonei e taguhu sila rana ra teka te atei sil mena reien ra ba te atei silera nonei te ngö sil rira te gi lu hoboto gono menien ra a nikapan na niniganiga hamatskö i tanen. Tara markato teka nonei e hala rira a man ranga hamana mam a man kapan i tanen te niga koruna. Nu ranga hamana teka e taguhu rano ra ba ra te tatei ka has mera u mar hakats tere Sunahan, ba te ka haniga ba nera u markato u omi i puta te butu nama turu ngil u omi. 5-7 Nonei te go spana bemi limiu a man palaina man markato tere Sunahan tara markato te hamana uar. E kato uana, alimiu go hamana haniga iam ba te roron katoemiu a markato a niga ba te luemiu u hakhakats u niga. Ba limiu te hala pute iemiu u ngil i peisamilimiu ba te kato haniga noa has mia i gusuna a poata a omi. Ba limiu te roron katoemiu a markato a niga tere Sunahan ba te ngil hamana remiu a palai ba te tatagi koru ramen. Te roron kukute haniga lele moa limiu a man markato a man niga teka, ba limiu te atei haniga sile mou e Iesu Kristo a Tsunono i tarara ba te habutsemiu a mamana ka a niga, ba te ma tapusun hakats namien. Kaba a katun te ma kato uanei teka e here nei a katun a matakiau te tara lasena a ka te susuku koruna. Nonei e solopala hakapi te hagogoso ba meni e Sunahan u markato u omi i tanen i manasa. 10 E kato uana teka, a ma tsi hahatoulana, ba limiu te katokato hatagala silemiu te go kato mena milimiu u markato u niga te haruto nena e Sunahan e ngö hamana rio limiu ba te hopu kap rano limiu. Te go markato uam limiu teka, ba limiu te ma rus ba namo ien. 11 Be Sunahan te haniga koruna romana te go tasu uam limiu tara Nipepeito tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara te lu pouts rano ra, a Nipepeito te ma tatei kapa nei. 12 Ba lia te ngilin hatakei hitonegu u hakats i tamilimiu ba limiu te hakats namiu a man ka teka, noahasina te atei hakapa sile mien limiu ba te ka hakarapoto mia turu ranga u mana tu lue iam limiu. 13 Alia e poiegu e nigana te go hatakei meni lia u hakats i tamilimiu tara man ka teka tara poata te toatoa noa gia lia. 14 E Iesu Kristo a Tsunono i tarara e harutei lia e ma manasa noi ba lia te mate gou. 15 Alia e torohana hatagala sile gou te go kui meni lia a maroro ba limiu te tatei atei silemiu u ranga teka tara mamana poata i murina te na mate goa lia. Nonei te koloto sile gilia a ka teka.
Alam u tari a nikapan tere Kristo
16 Alam u ma katoei u hahatatei pinopinona turu katun tara poata tu hatei ria lam limiu a nitagala tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara na te ga la pouts uamen romana. E moa. Alam u tara peisei a nikapan i tanen. 17 Tara poata te hale ien e Tamanen e Sunahan a nikapan na solo pan, alam u ka has. Alam u hengo u ranga te butuma tere Sunahan te ka mei a nikapan soku ba te poiena, “Nonei a Pien Tson a tsomi koru i tar teka. Alia e haniga korue gen.” 18 Alam u hengo peisa u ranga teka te butuma i Kolö, tara poata tu ka gono meien lam nonei turu pokus u goagono. 19 Nonei te atei bemi lam u ranga turu propet i manasa e mana koruna. Na limiu go hengo haniga hase iam u ranga turu propet, taraha e here nei u lam te alesalana tara makum a kuhil. Kato noa has uam teka popona tara poata te butu nama romana e Kristo, te here namei romana a tounlan te alesala uanama romana i torimilimiu, na te butuna romana u Lan hamana te ma tatei kapa nei. 20 Kaba limiu go atei haniga sile iam a ka teka: e moa ta toa ta katun te go antunan ranga hatarare peisein a mouna u ranga turu propet te kana turu Buk u Goagono. 21 Taraha, u ranga turu propet e namala butu mei u hakats tun turu katun. E moa. U Namnamei u Goagono e harangari u katun u ranga te butuma tere Sunahan.