2 TESALONAIKA
A kalanloun hahuol te koloto meni e Pol turu Kristenir i Tesalonaika
1
Alam ere Pol mere Sailas ne Timoti e tara pouts ramo limiu i romana, alimiu hoboto u katununa tere Sunahan e Tamarara na te katun has uamiu tere Iesu Kristo a Tsunono. Alam e hala menami a kalanloun teka i tamilimiu u katun te lotu hoboto mia tara taun i Tesalonaika. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi rario limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.
A poatan hahuna te la pouts nama romana e Kristo
A ma tsi hahatoulana, alam e haniga hiton bera moa limiu tere Sunahan, ba ka teka te nigana. Taraha, a nihamana i tamilimiu e butu susul hanigana ba limiu a man toa toa hoboto te hiangilngil haniga noa hasmiu, nu ngilngil i tamilimiu e butu susul haniga hasina. Nonei te ranga sesei bera milam alimiu turu hagum tara pal barebana tere Sunahan. Alam e hahatei nem u katun e kato homi rario limiu, taraha alimiu e hamana uamiu tere Iesu ba te hamana hatagalamiu, noahasina te omi reria u katun alimiu. A ka teka e haruto nena te tsimou hamatskö uana e Sunahan. Nonei e hanige iena te go lu mena milimiu u kamits ba nonei te kato hamatskö rano limiu ne kato haniga has rano limiu ba limiu te ka uamiu tara Nipepeito i tanen. Ne Sunahan e kato hamatskö has nou tara poata te hakamits ranen romana u katun te hakamits rariu limiu. Alia e hatei rago limiu hoboto te luemiu a kamits, e Sunahan e hahusa pouts ranou limiu na lam has, tara poata te la pouts nama romana e Iesu a Tsunono. Nonei e butu nama romana i Kolö nu angelo u tagala has i tanen ba te here roi u tula u uahiahi. Ba nonei te mi hahuna ranou romana u katun te ma atei sileri e Sunahan na nori has te hipus ner u Bulungana u Niga tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. U katun teka e ka homi nitoa riou romana, ba nori te ka halhal ba nitoa nariou a Tsunono na nitagala pan has i tanen. 10 Nonei tara poata te la nama romana a Tsunono, ba barebana i tanen te soloseie roen. U katun hoboto te hamanar e haniga korue roen romana, na limiu has, taraha alimiu u hamane iam u ranga i tamulam. 11 Ba lam te singo nitoa bera molimiu. Alam e singo silem e Sunahan te hopu kap rio limiu e tatei haniga rano limiu, ba te hala ranei limiu a nitagala te go kato memi limiu a ka a niga hoboto te ngilin katoe milimiu, na te go hakapa haniga mena milimiu a toukui te hamane milimiu be Sunahan te taguhu rano limiu i tanen. 12 Ba barebana te tare riou a markato i tamilimiu ba te soloseie riou e Iesu a Tsunono i tarara, ba nori te solosei has rario limiu, taraha alimiur i tanen. A nihitaguhu tara Sunahan i tarara ne Iesu Kristo a Tsunono e kato hantuna rano limiu tara ka teka.