2 TIMOTI
A kalanloun hahuol te koloto meni e Pol tere Timoti
1
Alia e Pol, a toa aposol tere Iesu Kristo, ne Sunahan e ngil hasi te go aposol u lia ba te hala sile nei lia te go habulungana meni lia a nitoatoa te ranga hamana nen te ga hala sila merien ra tere Iesu Kristo. Alia e koloto lel uagu i tamulö, o Timoti. Alö e heremi a pien a tsomi i tar. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhe rio lö ba te tatagi has nario lö ba te hale roi lö a masalohana.
E Pol i haniga uana tere Sunahan ba te hatamiena e Timoti
Alia e ranga hamanagu te poe mena gilia alia e kui beiegu e Sunahan ti mar kato has u u tubur i manasa. Na lia e haniga uagu i tanen tara lan na bong te singo sile gia lia alö. Alia e hakats pouts negu a poata tu tabeia lö, na lia e ngilin tara koru nago lö ba te sasala koru gou. Alia e hakats pouts negu tu hamana hatagala u lö. E tubumulö a tahol e Lois e hamana mam u tere Kristo, be tsinamulö e Yunis e hamana hasito. Na lia e atei silegu alö e hamana haniga here has ramien. Alia e hatei lele golö, alö go hatakei a ka a niga te halei e Sunahan alö tara poata tu halakopia lia a limar i tamulö. Taraha, e Sunahan e ma hala sil rira u Namnamei u Goagono te ga hamatsingolo merien ra ba ra te matoutura. E moa. Nonei e hala rira u Namnamei i tanen te ga hala merien ra a nitagala ba te taguhu rena ra te gi ngil menien ra nu katun has ba te hala pute iera u ngil i peisarara. Na lö go ma matsingolo mei te go ranga hatei meni a Tsunono i tarara. Na lö go ma matsingolo has noi lia te ka gia lia tara karabus. Alia e karabus beiegu e Kristo. Na lö has e kamits bemou romana u Bulungana u Niga. Be Sunahan te hale noi lö a nitagala tara ka teka. Nonei e lu poutsi rira ne ngö hasi rira te gi katun u ra i tanen. Nonei e ma kato mei a ka teka ti kato haniga u ra. E moa. Turu ngil peisa i tanen nonei e ngö rira ba te tatagi rano ra. I iomin noa e Sunahan e tara mami a ka te ga na kato e Kristo, ba nonei te toan tatagi rano ra. 10 Ne Iesu Kristo te lu pouts rano ra e butuma me hatei sila rana ra turu Bulungana u Niga te hakapa menien a nitagala tara tou mate, ba te hala ranei ra a nitoatoa te ka nitoana. 11 E Sunahan e hopu kap nio lia a aposol te go rarare u lia ba te hatuts negu u Bulungana u Niga teka. 12 Na nonei a ka te sagoho sile gilia a kamits. Kaba alia e ma hanoegi a nihamana. E moa. Alia e atei silegu esi te hamana uagu lia, na lia e atei sil hasegu nonei e antunan tara kap haniga nena a mamana ka te hataratara kap nen i limar, antuna noa has noa te butuna romana u Lan Pan tere Sunahan i murimuri. 13 Pile hakarapotein a markatona turu ranga u mana tu hatutsin lia i tamulö. Kukute hanigei. Alö go hamana noa has u tere Iesu Kristo ba te kato nitoa nem a markato te hiangilngil uar. 14 U Namnamei u Goagono te kana i torirara e hala hakapei lö a ka a niga. Alö go tara kap haniga nen. 15 Alö e atei silem u katun hoboto tara provins i Eisia i la ba nio lia, ne Pitselas ne Hemotsenis has. 16 Na lia e ngilegu a Tsunono e ga tatagin e Onesiporas na pala i tanen, taraha a poata a para nonei e kato hasasaleio lia. Nonei e ma matsingolo nanei te ka uagia lia tara karabus. E moa. 17 Tara poata noa lasi te tuku ien tara taun i Rom teka, ba nonei e sakesake hatagala korue nolia ba te sabie nolia. 18 Na lö e atei haniga sil hasem te mar taguhu menien lia i Epesas. A Tsunono e tatei hanige nen ba te tatagi nanen turu Lan Pan i tanen te la nama.