KOLOSI
A kalanloun te koloto meni e Pol turu Kristenir i Kolosi
1
1-2 Alia e Pol, a toa aposol tere Iesu Kristo te hopu kapin e Sunahan. Alam mere Timoti e toularara te koloto uam i tamilimiu u katun tere Sunahan te ka mia tara taun i Kolosi, alimiu u toulamulam te hamana hiton mia tere Kristo. E Tamarara e Sunahan e tatei tatagi rano limiu ne tatei hala has ranoi limiu a masalohana.
E Pol e singona ba te haniga uana tere Sunahan
Poata te singo sil ramia lam alimiu, alam e roron haniga uam tere Sunahan, e Tamane Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Taraha, alam u hengoen te hamana hatagala uami limiu tere Iesu Kristo na te ngil koru mera milimiu u katun hoboto tere Sunahan. E kato uana teka, taraha e Sunahan e haputu beri limiu a nitoatoa a niga i Kolö te hamana sile milimiu. Alimiu tu hengo tutun ramen tara poata te la u u ranga u mana i tamilimiu. U Bulungana u Niga teka e kato hasasala rena u katun me kato haniga ranen me tatsihasa uana turu han hoboto, te kato has uen i gusumilimiu tara poata tu hengo tutun namia limiu a nihitaguhu tere Sunahan me atei sil haniga korue men. Epapras te hatuts rilimiu a ka teka, a tsomi i tarara te kui gono mera nolam me taguhu rano lam ba te pakokena a toukui tere Kristo tu ngilin kato lam. Nonei te hatei rilam te mar hitaguhu u u Namnamei tere Sunahan ba te hiangilngilmiu. 9-10 Tara poata tu hengo tutun nia lam alimiu te noana i romana, ba lam te singo hiton sil ramo limiu. Alam e rangatsem e Sunahan e ga hatuts riu limiu ba limiu te atei haniga silemiu u ngil i tanen, ba lam te singo sil hasem te ga hala meni u Namnamei i tanen u hakats u niga i tamilimiu, ba limiu te antunan kato uamou te mar haniga uana a Tsunono ba te roron kato hasasale men. Ba limiu te katoe mou a mamana markato a niga ba limiu te atei haniga susul silemiu e Sunahan. 11 E Sunahan e tatei kato hatagala koru rano limiu popona tara nitagala pan i tanen, ba limiu te sasala silemiu te go kato nitoa menami u ngil i tanen ba te tuatami memen. 12 Ba limiu te haniga uamiu tere Tamarara te kato hamatskö rio ra antunana te gi lu meni ra a hapala tara man ka man niga te haputu silri e Sunahan u katun i tanen te ka ria turu ualesala. 13 Taraha, nonei e lu ba rira a nitagala turu kuhil me haka rena ra tara nipepeito tara pien a tsomi i tanen. 14 E Sunahan e sakahis sila ria ra i tanen me lu ba nena u markato u omi i tarara.
E Kristo na toukui i tanen
15 Ara e ma antunan tare rei e Sunahan, kaba e Kristo te hatara rira ime te mar kato uana e Sunahan. E Kristo te mamin a mamana ka. Nonei e pan bala nena a man ka hoboto te habuti e Sunahan. 16 Taraha, e Sunahan e habutu sila nia e Kristo a mamana ka i kolö ni puta, a man ka te tare rara na man ka te ma tare rei ra, u tsunono na pal kapan nu gamman na mamana ka te ka mena a nitagala. E Sunahan e habutu sila nia a mamana ka hoboto tere Kristo me habutu sil has rane ien e Kristo. 17 Nonei e ka mamin a mamana ka, na man ka hoboto e ka haniga peisa ria tara nitagala i tanen. 18 U katun i tanen e hereri a tuanreinen, ba nonei te here nei u baku. Nonei a nihatania tara mamana ka, na nonei has te takei mamia tara tou mate, ba nonei te mamna tara mamana ka hoboto. 19 E Sunahan e hanigei e Kristo e ga saputu mei u namnamei hamatskö i tanen. 20 Ne Sunahan e ngilin sakahis pouts sila nia a man ka hoboto i tanen tere Kristo, a mamana ka ni puta na i kolö. U rahatsing tere Kristo te mate ien tara koruse e nolo poutsi a man ka hoboto tere Sunahan. 21 I manasa alimiu u lehana ba neiam e Sunahan, taraha alimiu u kato homi iam nu hakats homi iam na limiu has u pakö tere Sunahan. 22 Kaba i romana e Sunahan e nolo pouts sila rena limiu tara tou mate tara Pien Tson i tanen, taraha e ngilin kato hamatskö riu limiu i matanen ba limiu te gogosomiu ba te moemiu ta ka te gi kot meri limiu. 23 Na limiu go hamana hatagala noa has uamiu i tanen ba te tuol hakarapoto sile men. Alimiu go ma hapolasa ba nemi a ka a niga tu hamana mia limiu tara poata tu hengoe mia limiu u Bulungana u Niga. Nonei u Bulungana u Niga ti rarare lan turu han hoboto, na nonei a ka teka te kui sile gulia, alia e Pol.
E Pol e taguhir u Kristen
24 Alia e sasala megu te sagoho mena gilia a kamits te taguhu mera gilia limiu. Tara kamits i tar alia e ngilin honoto negu a kamits tere Kristo te sagoho sile ien te ga taguhu merien u katun i tanen te hereri a tuanreinen. 25 E Sunahan e katoei lia a katunun kui tara barabana i tanen, me hale nei lia a toukui teka te go taguhu merai lia alimiu. Nonei a toukui i tar te go ranga hatei baban u bulungana i tanen. 26 Nonei u bulungana te solon hamous ba rien u katun, kaba i romana nonei e haruto nanen turu katun i tanen. 27 E Sunahan e harute nei u katun i tanen u bulungana te momouse ien i manasa, u bulungana u mana nu bulungana u niga te la has uana turu katun hoboto. Na nonei u bulungana teka: e Kristo e kana i torimilimiu, e here nei alimiu e luemiu romana a man ka man tsine tere Sunahan. 28 Ba lam te hatei lanem e Kristo turu katun hoboto. Alam e torohana hatagala koru mia tara mamana niatei i tamulam te hatuts merami u katun hoboto, ba te hatei ramen te gi hanei sil menien a ka a omi. Taraha, alam e ngilem a man toa man katun hoboto e gi katun tangoho u tere Kristo tara poata te butu rien romana i matane Sunahan. 29 Nonei te kui hatagala koru megu lia tara nitagala pan te hatakeie nen turu namnamei i tar.