EPESAS
A kalanloun te koloto meni e Pol turu Kristenir i Epesas
1
Alia e Pol, a toa aposol tere Iesu Kristo te hopu kapin e Sunahan. Alia e koloto menagi a kalanloun teka i tamilimiu u katun tere Sunahan te ka mia tara taun i Epesas, u barebana te hamana hiton uamiu tere Iesu Kristo. E Tamarara e Sunahan ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi rario limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.
A mamana ka a niga ni Kolö
Ara gi haniga u tere Sunahan e Tamana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Ara u katun tere Kristo, be Sunahan te hala ranei ra a mamana ka a niga ni Kolö, a mamana ka turu Namnamei, nu bulungana teka e kato hasasala koru rena ra. I mam te habuteia e Sunahan u kolö nu puta, nonei e hopu kap sil rira te gi katun u ra i tanen te hamana uara ra tere Kristo. Nonei e ngilena te gi katun lasi u ra i tanen ba te ma ka merei ta ka ta omi i matanen. E Sunahan e tatagi koru rena ra, na nonei e hopu kap mam rio ra te go hahahu sila merien ra e Iesu Kristo. Nonei a ka te ngile ien ba te niga hasina i matanen. Na ra gi solosei e Sunahan te haniga merien ra te katun uara ra tara Pien Tson a tsomi i tanen. 7-8 Poata te rahatsingia e Kristo me matena, nonei e sakahis rio ra be Sunahan e lu ba neto u markato u omi i tarara. A nihitaguhu i tanen e pan koruna, ba nonei te tatangana haparana i tarara. E Sunahan e atei sokuna, na nonei e haruto rira a ka te mous i manasa, a ka te ngilin kato meien e Kristo. 10 E kato uana teka: poata te butu nama romana a poata te hopu kap mamin e Sunahan, be Sunahan te gone nou romana a mamana ka hoboto i kolö na i puta ba te hapane nou e Kristo ba te tsunono noa i taren. 11 A mamana ka hoboto te butuna e tahongona tara man ka man kapan te ngilena e Sunahan. E Sunahan e hopu kap sil rira te gi katun u ra i tanen ba te ka hoboto gono mera e Kristo, taraha i manasa koru nonei a ka te ngilin katoe ien. 12 Alam u katun tu hamana tutun sil e Mesaia, alam go haniga u tere Sunahan te pan sokuna ba te soloseie men. 13 Na limiu has, e Sunahan e hopu kap merai limiu u Namnamei u Goagono te ranga hamana neien. Nonei e hopu kap rilimiu u katun tere Kristo. Taraha, alimiu u hengoe iam u ranga u mana, u Bulungana u Niga te poiena e Sunahan e ngilin lu pouts mera nei limiu i tanen, ba limiu te hamana uamiu tere Kristo. 14 U Namnamei tere Sunahan te kana i tarara e here nei u ranga hamana u tagala te haruto ranei ra e Sunahan e hala ranoi ra a ka te ranga hamana sil menien tara barebana i tanen, ne haruto has nena e Sunahan e sakahis pouts nitoa ranou romana a barebana hoboto te katun uar i tanen. E kato uana teka ba ra te haniga uara tere Sunahan te pan sokuna ba te soloseie ren.
U singo tere Pol
15-16 Nonei te e haniga hiton sil bera gilia limiu tere Sunahan. Poata tu hengoeia lia te mar hamana uami limiu tere Iesu a Tsunono na te mar ngil koru mera milimiu u katun hoboto tere Sunahan, alia u ma solopalai te go singo beme rai limiu, ba te noana i romana. 17 Alia e singo uagu tara Sunahan tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, e Tamanen te ka mena a nitsunono pan. Alia e singo silegu te go hala merien limiu a niatei na te go haruto menien a peisanen i tamilimiu, ba limiu te atei sile mou e Sunahan. 18 Alia e singo silegu e Sunahan e ga kalata a bakumilimiu ba limiu te atei sile mou a ka te ngö sil merien limiu te go hamana sile iam limiu, ba limiu te atei sil hase mou te mar niga soku uana a man ka te ranga hamana nien tara barebana i tanen. 19-20 Na lia e singo sil hasegu te go atei sil mena milimiu te mar pan soku koru uana a nitagala i tanen te kuina i iaharara te hamanara. Nonei a nitagala i iaharara a toa noa lahas a nitagala pan te hatakei mei e Sunahan e Kristo tara tou mate ba te hagume nen tara pal matou i tanen i Kolö. 21 E Kristo e tsunonona tara makum teka ba te pan soku nena a mamana mar tsunono na mamana mar nitagala. Na nonei e pan soku has nena a mamana ka hoboto te ka mena a solo pan, tara han i puta i romana na tara hanina i murimuri. 22 E Sunahan e hakeia a mamana ka hoboto i puta tere Kristo ba te katoe neien a tsunono pan tara barebana hoboto i tanen, u katun te hamana uar i tanen. 23 A barebana tere Kristo e hereri a tuanreinen na nonei e here nei u baku. Nori e onote ren, na nonei has e onotena a mamana ka tara mamana makum.