GALESIA
A kalanloun te koloto meni e Pol turu Kristenir i Galesia
1
1-2 Alia e Pol. Alam mera ma tsi hahatoulana i tar te hamana uam tere Kristo e hala menami a kalanloun teka i tamilimiu a man hun Kristen te ka mia tara provins i Galesia.
Alia a aposol. U katun tun i ma halei lia a toukui teka. E moa. A toukuin aposol i tar e butuma tere Iesu Kristo na tere Tamar e Sunahan te hatakei poutsi e Iesu tara tou mate i tanen.
E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi rario limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.
E Kristo e mate sil te go lu ba menien u markato u omi i tarara na te go purese pouts merien ra tara markato a omi tara han i puta i romana. Nonei e kato u turu ngil tere Sunahan e Tamarara. E kato uana teka ba ra te solo sei nitoa nera e Sunahan! U mana.
U toa puku u hihatuts hamana
Alia e asingoto koru rago limiu! A tsitabubun poata puku ba limiu te katsin tapolasa ba namiu e Sunahan te tatagi koru merai limiu e Kristo. Nonei e ngö meri limiu i tanen, kaba limiu e kato sil tsiponemiu u tanu hihatuts lel. E moa lel tu tan tu hihatuts hamana, kaba palabir u katun e gamo rario limiu ba te poier u tana u hihatuts e mana hasina ba te katsin kato homier u Bulungana u Niga tere Kristo. Kaba alam e namos rarare bera milimiu u bulungana te halhalina turu bulungana tu rararebe mam rilam alimiu. Saha katun te kato uana teka, noahasina te angelo has uanen ni Kolö, nonei e gi korupakön! Alam u kato u ranga teka i manasa na alia e kato lel hase gen i romana: te hatuts ranoi limiu a katun u ranga te halhalina turu hihatuts tu lu mam iam limiu, a katun teka e gi hala meni i hel!
10 U ranga i tar teka e ma kato here nanei lia a katun te kato silena a barebana e gi hanige ien. E moa! Alia e kato silegu e Sunahan te ga hanigeio lia. Sanena te go torohanan kato hasasala noa meri lia u katun tun, alia sane ma kui begi e Kristo.
E Pol e mar butun aposol u teka
11 A ma tsi hahatoulana i tar, alia e hatei ragi limiu, u Bulungana u Niga tu hatuts rilia alimiu e ma butu meia turu katun tun. E moa. 12 E moa ta katun te ga hatutsei lia u ranga teka. E Iesu Kristo lasi te harutse ien lia.
13 Alimiu e atei silemiu tu kato hatagala sil meni lia u lotu turu Jiu i manasa. Alia u halan u kamits pan turu katun ti hatsunono u tere Kristo, na lia u torohana hatagala koru te go kato homi merien lia. 14 Alia u tagala koru sil a makato turu tubur u Jiu ba te takarasa gia turu katun ti tutoaposa gono meri lia ba te kukutier u lotu turu Jiu.
15 Kaba e Sunahan e tatagi nio lia. Nonei e hopu kap nio lia i mam ti poseia lia ba te ngöe nolia te go kui beme nien lia. 16 Na poata te haruto sile ien lia a Pien Tson i tanen te go na rarare meni lia u Bulungana u Niga i tanen i tamilimiu u katun halhal, ba lia te ma rangata ragi u katun a saha ka te na katoe gou lia. E moa. 17 Na lia u ma la hasi i Jerusalem te go na tara meri u katun ti aposol mamia i tar. E moa. Alia u na kaia tara han i Arebia me hakopis pouts uagu tara taun i Damaskas. 18 Na topisa hiningal i murinen alia u la u i Jerusalem me na taregu e Pita, ba lia te ka gono megen antunaia turu 15 u lan. 19 Alia u ma tarei ta tan ta aposol. Alia u tara lasi e Jemis a toulana hamatskö a Tsunono.
20 U ranga te koloto negu lia e manana. Alia e ranga hamana gia i matane Sunahan, alia e ma gamogi.
21 Na i murinen alia u la u turu provins i Siria na i Silisia. 22 Tara poata teka u Kristen tara provins i Judia i namala tara noei a matar. 23 Nori i atei sil talasi u ranga te poei, “Nonei a katun te hahala rira a kamits e rarare tale iena u bulungana te katsin kato homi mamen.” 24 Ba nori i soloseieto e Sunahan tara ka te butuia i tar.