JEMIS
A kalanloun te kolotein e Jemis
1
Alia e Jemis, a katunun kui tere Sunahan na tere Iesu Kristo a Tsunono. Alia e koloto menagi a kalanloun teka i tamilimiu u Jiu te ka kalakala mia turu han hoboto, ba te hala negu u haniga i tamilimiu.
U nihamana nu hakats u niga
A ma tsi hahatoulana, poata te butuna a man ka man omi i tamilimiu, alimiu go sasala noa has iam. Taraha, a man ka teka e haruto nena a poata te hamana haniga mia limiu na poata te hahamana mia limiu. Na poata te tagala saluhe iena a nihamana i tamilimiu a man nomi teka, ba limiu te hamana haniga noa hasmiu ba te kato talasina. Alimiu go hamana nitoa iam. Te mar kato uamou limiu teka, ba limiu te popo moa romana tara mar katun te hanige iena e Sunahan, a katun te tagala nitoa silena u ngil tere Sunahan. Te ga moa meni ta toa i tamilimiu tu hakats tu niga, nonei e go singo hiton u tere Sunahan, be Sunahan te hale nen romana. Taraha, e Sunahan e tatangana haparana turu katun hoboto na e ma lohale nei a katun te singo uana i tanen. Kaba a katun teka e ga hamana haniga tara poata te singo nen tere Sunahan. E moa te go hula hakats uen. A katun te hula hakatsina e kato uana turu tasi te hula posa mena a lomolomo. Nonei a katun teka e moa te go poe menien, “Alia banei e lue gou ta ka tara Tsunono.” E moa. A katun te hula-torina e namala atei sile nei te ga kato uen.
A katunun moni na katun papala
A toularara te hamana uana tere Iesu te katun papalana e ga sasala, taraha e Sunahan e haka seie nen. 10 Na toularara tere Iesu te ka mena a moni pan e ga sasala has, taraha e Sunahan e haka pute nen ba te katun papala poutsuna. A katunun moni e mate here nei romana a hua turu garas te taratara hanigana. 11 A pitala e kiesana ba te hiski koruna ba te skiena u garas. Ba hua i tanen te rusuna ba te ma taratara haniga lel nei. Na katunun moni e kato has uana i iesana. Nonei e mate has noa romana i gusuna poata te ka noa menen a toukui pan, a toukuin moni i tanen.
A poata turu hiamus
12 A katun te hamana hanigana tara poata te butuna a man nomi i tanen e ga sasala. Taraha, poata te tagala saluhe nen a man nomi, be Sunahan te hanige nen ba te hale neien romana a nitoatoa te here nei u hamatana. E Sunahan e ranga hakapa mam me poiena, “Alia e hale gou romana a nitoatoa teka turu katun te ngile rio lia.” 13 Te butuna u hiamus tara toa katun, nonei e ma tatei poe nei, “E Sunahan e amuse nolia.” E moa. A katun e ma antunan amuse nei e Sunahan, ne Sunahan has e moa te go amus menien a katun. 14 U hiamus e butuna tara katun poata te matesile nen a ka a omi. 15 U ngil u omi e kato uana tara tahol a omi te pikana ba te pose iena a pien te na panina ba te kato homi nitoana ba te toan posa-matena. Ne kato has uana i iesana, u ngil u omi e habutena a markato a omi, na i murimuri, poata te pan hakapa noa a markato a omi, ba nonei te toan habutsena a tou mate. 16 A ma tsomi koru i tar, a tana katun e namos gamo rano limiu ba te poiena, “E Sunahan e tatei amusena a katun ba te kato homina.” E moa. 17 A man ka hoboto te nigana na te matsköna e tuhana nama i iasa. E Sunahan te hala rena men, nonei te kato a man ka ni Kolö te alesalana. Nonei e ma palis nei ne ma habirits has nei ba te kuhilina. E moa. 18 Turu ngil peisa i tanen e Sunahan e hatuhana rira u ranga u mana. Nonei e kato sil a ka teka ba ra te here rei romana u katun tutun tara pal katun a tsimus i tanen.
A katun te hengona ba te katoe nen
19 Alimiu go atei sil iam a ka teka, a ma tsomi koru i tar. Alimiu go hahengo haniga uam tara tana katun ba limiu te ma ranga haparami. Alimiu go ma raharaha boroboro hasmi. 20 E Sunahan e ngilena te gi niga u ra i matanen, kaba te raharaha ria ra, ara e ma tatei katoe rei a ka a niga te ngil uana e Sunahan. E moa. 21 Alimiu go tsuga ba neiam u markato hoboto te korkorianana na te omina. Alimiu go haka pute iam a peisamilimiu tere Sunahan ba te sasala nemiu u ranga te hakei ien i torimilimiu, taraha u ranga teka e tatei lu ba pouts ranei limiu a nomi. 22 Alimiu e namos gamo ramiu a peisamilimiu ba te hengo papalemiu u ranga teka. E moa. Alimiu go kato hamane iam a ka te ranga nanen. 23 A katun te hengo papalena u ranga tere Sunahan ba te ma katoe nei a ka te ranga nanen, nonei e here nei a katun te rutsena a polenen turu galas. 24 Nonei e rutsena a polenen pouts ba te lana, ba te toan solopalena ime te mar tara uana a peisanen. 25 Kaba a katun te rutsena u Lo tere Sunahan ba te hengo hanige nen, nonei e sasala mena a toukui hoboto i tanen. Taraha, nonei e ma solopale nei u ranga, kaba nonei e katoena a ka te ranga nanen. U Lo tere Sunahan e matskö nitoana ba te purese ba nena a katun tara markato a omi. 26 Esi te ngöe nei a peisanen a katun turu lotu? Te ma hatu kap nane ien u ranga pinopino i tanen, ba nonei te gamoena a peisanen ba te mastei lotuna. 27 A katun te niga hamanana na te matsköna i matane Sunahan e Tamarara e kato uana teka: nonei e na taguhu rena u binai nu amoba poata te omina a nikaka i taren, na nonei e ka halehana ba nena a man ka man omi tara han i puta.