JON
U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo te kolotein e Jon
1
U Rangana tara Nitoatoa
A katun te ka mamin a mamana ka a solonen e Ranga. E Ranga e ka gono mei e Sunahan, na nonei e Sunahan noa lahas. Nonei e ka gono mei e Sunahan i mam koru. E Sunahan e habuteia a mamana ka tere Ranga. E moa ta toa ta ka te ga butu peisa. A mamana ka e butu lasia tere Ranga. A nitoatoa e kaia i tanen, na nitoatoa teka u ualesala turu katun. Na nonei u ualesala teka e alesala noana turu kuhil, nu kuhil e ma hose neien. Tara toa poata e Sunahan e hale iema a toa katun a solonen e Jon. E Jon e la silema te ga hatei meri u barebana u ualesala teka, bu katun hoboto te tatei hamane ren. E Jon e moa te go ualesala uen teka, kaba nonei e la silema te ga hatei meri u barebana u ualesala. Nonei hamatskö koru u ualesala te la uama i puta me alesala uana turu katun hoboto. 10 E Ranga e habuti a han i puta na nonei e ka hasia i puta, kaba u katunur i puta i ma marei ien. 11 Nonei e la uama tara han i tanen bu katun i tanen i ma lu mena teien i taren. 12 Kaba a palabir u katun i lu menien i taren na i hamana koru u i tanen. Na nonei e hala rien a nitsunono te gi pien uen tere Sunahan. 13 Nori i butun pien u tere Sunahan, kaba e ma here nei a mar tuhana tara pien tere tubunen. E moa. Na nori i ma tuhana mei u ngil turu tuanrei tsi u ngil tara katun. E moa. Nori i tuhanaia tere Sunahan. 14 E Ranga e butun katunuma me kana i gusurara. Nonei a tsonun hitaguhu na tsonuna turu mana. Alam u ruto a nitsunono pan i tanen, a mar nitsunono te ka mena a toa koru a Pien Tson tere Tamanen i Kolö. 15 E Jon e hatei nen ba te poiena, “Nonei a katun teka tu rangein lia tu poe meni lia, ‘Nonei a katun te murimurina i tar i puta e pan bala nano lia, taraha nonei e ka mam neio lia i Kolö.’ ” 16 Na tara hitaguhu pan i tanen nonei e haniga rano ra na nonei e hala ranei ra a nisasala pan me kato lele nen ba te kato talasina. 17 E Moses e hale iema u Lo tere Sunahan, ne Iesu Kristo e hale iema a nihitaguhu nu ranga u mana. 18 E moa ta toa ta katun te ga tari e Sunahan. Kaba a toa koru a Pien Tson i tanen, te kana i rehina e Tamanen, nonei te hatei rira e Sunahan.
U raranga tere Jon a Tsonun Baptais
(Matiu 3:1-12, Mak 1:1-8, Luk 3:1-18)
19 Turu toa u lan a pal kapan turu Jiu i Jerusalem i hala mera mei u pris nu Livait tere Jon. Ba nori e rangatse ren me poier, “Alö esi? Alö e Mesaia te ga la uama i puta?” 20 Be Jon e holisina. Nonei e ma hahalongoloi. Nonei e ranga hamatskö u i taren me poiena, “Alia e moa te go Mesaia u.” 21 Ba nori e rangatse ren me poier, “Alö banei esi? Alö e Ilaitsa a propet?” Ba nonei e poiena, “Alia e moa.” Ba nori e poier, “Alö toum nonei a propet te hahalose mulam?” Ba nonei e poe lelina, “E moa.” 22 Ba nori e poe leler i tanen, “Hatei ramei lam, alö esi? Alam go la pouts mena lei u ranga palis tara pal tson te hala reri malam. Alö e ngöemi a peisamulö esi?” 23 Ba nonei e poiena, “Alia e heregi u runguna katun te ranga hapanna tara latu pinopino ba te poiena, ‘Kato hamatsköe iam a maroro te ga silama a Tsunono,’ te ranga has u e Aisaia a propet.” 24 U Parisi ti hala rema u katun teka. 25 Ba nori e rangatse ren me poier, “Alö e poe mula alö e ma Mesaiami na lö e ma Ilaitsami na lö e ma propet hasmi. Te mar kato uanen teka, gaha te baptais sil rami lö u katun?” 26 Be Jon e ranga palis uana i taren me poiena, “Alia e baptais negu u ramun tun. Kaba a toa katun e kana i gusumilimiu te ma atei sile milimiu. 27 A katun teka nonei te murimuri nama romana i tar. Nonei a tsunono pan na lia a katun papala koru.” 28 A ka teka e butuia tara han i Betani i hapalana ramun i Jodan, te baptais reia e Jon u katun.
A Tunan Sipsip tere Sunahan
29 Turu tan u lan be Jon e tarena e Iesu e la uama i tanen, be Jon e poiena turu katun, “Ruto uam nonei tara katun. Nonei e here noi romana a Tunan Sipsip tere Sunahan. Nonei e lu ba nenou romana u markato u omi turu katun i puta. 30 Nonei a katun teka tu rangein lia tu poe meni lia, ‘A toa katun e murimuri nama romana i tar i puta te pan bala nano lia, taraha nonei e ka mam neio lia i Kolö.’ 31 Alia u ma atei silei esi koru nonei e Mesaia. Kaba alia e mi baptais mei u ramun te gi atei sil meni u katunur i Israel nonei.” 32 E Jon e baptais e Iesu, ba i murinen ba nonei e poiena, “Alia u rutei u Namnamei tere Sunahan e kouluma i Kolö me here namei a kulu, ba nonei e kakana i tanen. 33 Alia u ma atei silei esi koru nonei e Mesaia. Kaba e Sunahan, te hala nemo lia te go mi baptais meri lia u katun u ramun, nonei e poei i tar, ‘Alö e na rute mou u Namnamei tere Sunahan e koul nama romana ba te mi kakana tara toa katun. Nonei a katun te na baptais nenou u Namnamei u Goagono.’ ” 34 Be Jon e poiena, “Alia u ruto a ka teka te butu uen, na lia e hatei ragi limiu nonei a Pien Tson tere Sunahan.”
U katunun tsitsilo tutun tere Iesu
35 Turu tan u lan be Jon e ka gono lel merena a elasolana turu katunun tsitsilo i tanen. 36 Ba nonei e tara silena te la u e Iesu me poiena, “Ruto mula. Nonei a Tunan Sipsip tere Sunahan i tium.” 37 Ba nori a elasolana katunun tsitsilo tere Jon e hengoer u ranga teka me toan kukutier e Iesu. 38 Be Iesu e habiritsina me tarena ti kukute mena meien me poiena i taren, “Alimiu e sakiemiu aha?” Ba nori e poier i tanen, “O Rebai, ime te susoho mia lö?” (A Rebai e mouna uana tson hihatuts.) 39 Ba nonei e poiena i taren, “Alimiu mi ruto mou.” Ba nori e la gono meren me rute ier a han i tanen. Nori i la mei a pal 4 kilok tara lahi. Ba nori e na ka gono meren turu lan teka. 40 E Endru nonei a toa tara elasolana katun teka ti hengo u ranga teka tere Jon na ti la gono mei e Iesu. E Endru nonei e toulana e Saimon Pita. 41 Be Endru e la hamatsköna tere toulanen e Saimon me poiena i tanen, “Alam e sabie muma e Mesaia.” (E Mesaia e ngö haseri e Kristo.) 42 Ba nonei e piou nena e Saimon tere Iesu. Be Iesu e tare nen me poiena, “Alö e Saimon, a pien tere Jon. Alö e ngö hase roi e Sipas.” (E Sipas e ngö haseri e Pita, ne mouna uana a Hatu.)
E Iesu e ngör ere Pilip mere Nataniel
43 Turu tan u lan e Iesu e ngilin la u tara han i Galili, me sabiena e Pilip me poiena i tanen, “La gono memo lia.” 44 E Pilip a toun Betsaida, a taun tere Endru mere Pita. 45 Be Pilip e na sabe uasena e Nataniel me hateie nen, “Alam e sabie muma e Mesaia, a katun te koloto bin e Moses nu propet i manasa! Nonei e Iesu a toun Nasaret, a pien tere Josep.” 46 Be Nataniel e poiena, “E moa ta ka ta niga te ga tatei butuia i Nasaret.” Be Pilip e poiena, “E moa. Alö go la gono memo lia ba te na tara peisam.” Ba nori e la talar. 47 Poata te tara raien e Iesu ba nonei e ranga nena e Nataniel me poiena, “A toun Israel hamana te la nama teka. E moa tu gamo i tanen.” 48 Be Nataniel e rangatsena e Iesu, “Ime te mar atei sil halona mena milö alia?” Be Iesu e ranga palise nen, “U hakhakats tun i tar te tare lalo lö i mouna u roein fik i mam te ngöe nama e Pilip alö.” 49 Be Nataniel e poiena, “O Rebai, alö a Pien tere Sunahan! Alö a katun te hopu kap bin e Sunahan te go Kingia i Israel!” 50 Be Iesu e rangatse nen, “Alö e hamana miem te poe mena gulei lia alia e tare gulo lö i mouna u roein fik? Alö e na tare mou romana a man mirakul te pan bala nena a ka teka. 51 U mana koru alia e hatei rago limiu, alimiu e tare mou romana u kolö e kalata nou bu angelo tere Sunahan te sei ria romana i tar ba te koul pouts has rima romana i tar, alia tu butun katunuma.”