LUK
U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo te kolotein e Luk
1
O Tiopilas a tsi tsunono, a palair u katun u para i koloto hakapein u ranga te hatei nena a man ka te kato e Iesu Kristo i gusurara. Nori i torohanan hopun u ranga ti hengo nia ra turu katun ti lala tutun gono mei e Iesu Kristo me tarer a man ka te katoe ien ba te hahatei nena u hihatuts i tanen. Na lia uas e ngilin koloto menagi i tamulö u ranga te hatei hamatskö nena a man ka teka, taraha alia u solon hatatei hanigein a man ka te kato e Iesu te tania mam koru. Alia e ngilegu alö go atei haniga sil u ranga u mana hoboto turu hihatuts tu hengoin lö.
A poata te gi posa meni e Jon a tsonun baptais i hatein
Tara poata te kingia e Herot i Judia, a toa pris e ka ti ngöei e Sekaria. Nonei e kaia tara pal pris tere Abaitsa. A tahol tere Sekaria a solonen e Elisabet e pala has u turu pris, taraha nonei e hatutubuneia tere Eron. Nonei u muntahol teka i matsköia i matane Sunahan, na nori i kukute haniga hasi u mamanu ranga nu markato tere Sunahan a Tsunono. Kaba nori i moa ta pien, taraha Elisabet e kuba, na nori i lopi tobuana.
Bu toa u lan be Sekaria e kuieto a toukuin pris i tanen i matane Sunahan, taraha a poata tara pal pris i tanen e butu tala te gi kui uen i iahana Luman Lotu Pan tara Tsunono. Nori i hopu kap menien tara markato turu pris te ga na kato menien u ruhu u soka haniga tara tsi makumun hats turu insens (kumahoana). Be Sekaria e tasuna tara Luman Lotu Pan. 10 Tara poatan hats teka u katun u para koru i gonoia i ielesala ba te singor. 11 Ba toa angelo tara Tsunono e butuna tere Sekaria me tuolna tara pal matou tara makum te hahatse ria u insens. 12 Tara poata te tareia e Sekaria a angelo, ba nonei e asingotona me matout koruna. 13 Ba angelo e poieto i tanen, “Alö go ma matouti, o Sekaria, taraha e Sunahan e hengo hakapi tu singo sil meni lö ta pien. A tahol i tamulö e Elisabet e pose nou romana a pien tson i tamulö, ba lö te ngöe mien e Jon. 14 Ba limiu te ka memou a nisasala pan te gi posa menien, bu katun u para te sasala gono mera riou limiu. 15 Taraha, nonei e katun pan noa romana i matana Tsunono. Ba nonei te ma tatei ue nei romana a wain nu ramun u hiski. Na nonei e saputu mena romana u Namnamei u Goagono i mam has te gi posa menien! 16 Nonei e habirits pouts mera nei romana u katunur i Israel u para tere Sunahan a Tsunono i taren. 17 Ba nonei te la mamna romana tara Tsunono ba te ka mena a toa markato na nitagala te ka mei e Ilaitsa a propet i manasa. Na nonei e na nolo pouts rena romana a man munmun tamana, ba te habirits rena romana u katun u hihipus ba nori te toan hakats hanigar te mar hakats uar u katun u niga. Na nonei e kato hamatskö rena romana u katun i mam te go lama a Tsunono ba te lu hahaloso mera neien i tanen.”
18 Be Sekaria e poieto tara angelo, “Ime tsiponi te mar atei mena goi lia te ga mana u u ranga teka? Taraha, alia u tsonpan hakapa na tahol i tar e tobuana hakapa has.”
19 Ba angelo e ranga palise ten me poiena, “Alia e Gabriel, te roron tuol gia i matane Sunahan. Nonei e tahul mena mei lia te go ranga u lia i tamulö ba te hatei gilö u bulungana u niga teka. 20 Nu ranga i tar e butu hamana nou romana tara poata hamatskö i tanen. Kaba hengo! A rungumulö e tu nou, taraha alö e ma hamanemi u ranga i tar! Alö e ma tatei rangami antunana romana te go butu hamana u romana a man ka teka!”
21 Bu katun e lagi aloloser e Sekaria, me hakhakatsir me poier, “Aha tsiponi te kaka pala menen i luman lotu?” 22 Ba tara poata te lakasa men ba nonei e ma antunan ranga nei i taren, kaba nori i atei sil e Sekaria e tarei a hiharuto i iahana luman lotu. Nonei e biru hakapa, me ranga tun nena a limanen.
23 Ba poata te kapaia a poatan kui tere Sekaria i iahana Luman Lotu Pan, ba nonei e la pouts uato i han. 24 Bi murinen ba tahol i tanen e Elisabet e pikana, me ma la ba nanei a luma tara tolima tsihau. 25 Ba nonei e poiena, “A Tsunono e mar taguhu mena nei lia teka. Nonei e lu ba nilia a nimatsingolo tara tou kuba.”
A poata te gi posa meni e Iesu i hatein
26 Poata te pika hakapaia e Elisabet tara tönomo a tsihau, e Sunahan e hala nema a toa angelo a solonen e Gabriel me la uana tara toa taun i Galili ti ngöei Nasaret. 27 Nonei e la u tara toa tahol a kukubei a solonen e Maria. Nonei a tahol ti hopu kap bei a toa tson a solonen e Josep, a hatutubunei tere Devit a Kingina i manasa. 28 Ba angelo e tasuna me poiena tere Maria, “O Maria, a Tsunono e ka gono meno lö na nonei e ngil korue nolö.”
29 Be Maria e hengoena u ranga teka me toku koruna, ba nonei e hakats tununa me poiena, “Aha nonei a mouna u ranga teka?” 30 Ba angelo e poiena i tanen, “O Maria, alö go ma matoutui, taraha e Sunahan e hanige nolö. 31 Alö e pika mou ba lö te poseie mou romana a pien tson, ba lö te ngöe moien e Iesu. 32 Ba nonei te pan nou romana ba nori te ngöe roien a Pien tere Sunahan i Iasa Koru. E Sunahan a Tsunono e hale noien romana a nitsunono tere Devit e tubunen. 33 Ba nonei te tara kap nena romana a pala tere Jekop tara mamana poata i murimuri. Na nipepeito i tanen e ma tatei kapa nei romana.”
34 Be Maria e poiena tara angelo, “Ime te mar butu halona uanou a ka teka? Taraha, alia e ma lu noegi ta tson.”
35 Ba angelo e poiena i tanen, “U Namnamei u Goagono e la uanama romana i tamulö na nitagala tere Sunahan te mi hohe nolö. Ba pien a goagono te pose iem romana lö te ngöeri romana a Pien Tson tere Sunahan. 36 Na hengo! A tou sungutumulö e Elisabet e pika hasena a pien tson! Nonei e tobuana koruna na nori i ngöe ien a tahol a kuba, kaba nonei e pikaia tara tönomo a tsihau te kapa. 37 Taraha, e moa ta toa ta ka te ma antunan katoe nei e Sunahan.”
38 Be Maria e poiena, “Alia a taholun kui tara Tsunono. A ka teka e tatei butuna i tar te ranga uamu lalö.” Ba angelo e la ba nanen.
E Maria e na tarei e Elisabet
39 Tara poata teka be Maria e takeina me la boroboro uana tara toa taun te kaia tara pokus tara provins i Judia. 40 Ba nonei e na tasuna i luma tere Sekaria ba te hatsomiena e Elisabet. 41 Ba poata te hengoeia e Elisabet u ranga tere Maria, ba pien e sosina i torinen, be Elisabet e toan saputu mena u Namnamei u Goagono tere Sunahan. 42 Be Elisabet e ranga hapanina me poiena, “E Sunahan e kalala saluhe rilö a tohaliou hoboto, na nonei e kalala hase nou a pien te pose iem romana lö. 43 Alia a tahol papala, na alö a tsinana a Tsunono i tar. Aha te la sile muma lö i tar? 44 Poata te hengoe gula lia u ranga i tamulö, ba pien te kana i torir te sasalana ba te sosina. 45 Alö e sasala koru mem te hamana uamu lö, taraha u ranga te hopu kapin a Tsunono i tamulö e butu hamana nou romana.”
E Maria e köma ba te soloseiena e Sunahan
46-47 Be Maria e poiena:
“A torir e soloseiena a Tsunono, na lia e sasala koru megu e Sunahan te taguhe nolia.
48 Nonei e tatagi silena a taholun kui papala i tanen na heir i romana na heir hoboto i murimuri e ngöe roi romana lia a taholun kalala.
49 Taraha, e Sunahan a Tagala e kato bei lia a ka a kapan, na solonen e goagonona.
50 Nonei e tatagi sil rena u katun te hatsunone ren, u katununa i romana nu katununa tara poata hoboto i murimuri.
51 Nonei e haruto nena a nitagala i tanen, ba nonei te rura rena u katun u hihipus.
52 Nonei e hakoul ba rena u king u tagala turu makum i taren, ba nonei te soata seiena a katun papala.
53 Nonei e hala ranei u katun te besur a man ka man niga, ba nori
te masulur. Na nonei e ma hala ranei u katunun moni a man ka te singoe ren.
54 Nonei e taguhu rena a barebanar i Israel, u katunun kui i tanen. Nonei e kato hamanena u ranga te hopu kap nien turu tuburara.
55 Nonei e ma solopalei te go haruto meni a nihitaguhu tere Abraham na tara pala i tanen tara mamana poata i murimuri.”
56 E Maria e ranga hakapana teka. Ba nonei te ka gono mena e Elisabet tara topisa toum a tsihau, ba nonei e la poutsuna i han i tanen.
E Jon a tsonun baptais i posei
57 Na poata e butu hakapa te ga posa mei e Elisabet, ba nonei e pose iena a pien tson. 58 Bu katun tara han i tanen na u sungutunen e hengoer te tatagi koru u a Tsunono i tanen te hala menien a pien, ba nori e sasala gono meren.
59 Ba poata te keia a pien u toal u lan, bu pal katun i tanen e la rima te gi pö meni a hatoatongo tere Sunahan i pikpiköna pien. Ba nori e pats ngöe rien e Sekaria, a solo tere tamanen. 60 Kaba Elisabet e poiena, “E moa, a solonen e ngöe roi e Jon!”
61 Ba barebana e poier i tanen, “E moa koru ta toa tara pala i tamulö te gi ngöei e Jon!” 62 Ba nori i ranga tun meto e tamana pien turu ualima me rangata ner a solo te ngile nen tara pien.
63 Be Sekaria e ranga silena ta tsi pepa ba nonei te koloto uana teka: “A solonen e Jon.” Ba nori e asingoto hoboto korur. 64 Ba i teka puku be Sekaria e tanian ranga poutsuna, ba nonei e soloseiena e Sunahan. 65 Bu barebana hoboto i han i tanen e matoutur, bu bulungana tara mamana ka teka e la hoboto uato tara mamana han tara pokus i Judia. 66 Bu barebana hoboto ti hengo e solon hakhakatsir me poier, “A pien teka e katun pan nou romana, taraha a nitagala tara Tsunono e kana i tanen.”
E Sekaria e kato u ranga tara propet
67-68 Be tamana pien e Sekaria e saputu mena u Namnamei u Goagono, ba nonei e katoena u ranga tara propet me poiena,
“Ara gi solosei e Sunahan a Tsunono ni Israel! Taraha, nonei e mi taguhu rena ra u katun i tanen, ba te sakahis pouts rena ra.
69 Nonei e habutsena a tsonun mammam a tagala te go taguhu rio ra, a hatutubunei tere Devit, a katunun kui tara Tsunono.
70 E kato uana ti ranga u u propet u niga tara Tsunono i manasa.
71 Nori i rangein u ranga tere Sunahan me poier e Sunahan e ranga hamana te ga lu ba merien ra tara nitagala turu pakö hoboto i tarara, u katun te tori homi ria i tarara.
72 E Sunahan e poei nonei e ga tatagir u tuburara ba te ma tatei solopale nei u ranga u niga ti kits.
73-74 Nonei e ranga hamana koruia i iasa tere tuburara e Abraham me poiena nonei e ga taguhu rio ra ba ra te butu haniga ba nerou u pakö i tarara, ba ra te tatei kui beiera e Sunahan ba ra te ma matout rei.
75 Nonei e ngilena ara gi niga na ra gi matsköia i matanen turu mamanu lan tara nitoatoa i tarara.”
76 Be Sekaria e poe hasena tara pien,
“Alö a tsi pien i tar, alö e ngöe roi a propet tere Sunahan i Iasa Koru, taraha alö e la mam nemou a Tsunono te go hamatskö meni a maroro te ga sila ien romana.
77 Alö e na hatei rem u katun tere Sunahan nonei e lu ba nena romana u markato u omi i taren ba te lu pouts mera neien i tanen.
78 Taraha, a Sunahan i tarara e tatagi koru rano ra ne tami hasina. Nonei e hala ranoi ra a hitaguhu a niga ba te here noi a pitala te purus nama tara bongbong ba te lu ba nena u kuhil.
79 U ualesala i tanen e halesala rena romana u katun te ka ria turu kuhil, u katun te ka uar tara tou mate. Ba nonei te hamatskö rena romana a mourara ba ra te lara tara marorona tara masalohana.”
 
E Sekaria e ranga u teka.
80 A pien teka e pan susul, bu namnamei i tanen te butu hatagala susul hasina. Nonei e pan hakapa ba nonei e roron kana tara latu pinopino, a makum te ga butu ien romana i matar u katun i Israel.