MAK
U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo te kolotein e
1
E Jon e habulungana mamin e Iesu e ga lama
(Matiu 3:1-12, Luk 3:1-18, Jon 1:19-28)
1-2 U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo a Pien Tson tere Sunahan e mar tania u teka: a propet tere Sunahan e Aisaia e kolotein u ranga i manasa me poiena,
“E Sunahan e poiena, ‘Hengo iam.
Alia e hala negu romana a katunun tatala i tar te ga mam nio lö, ba nonei te hamatsköena romana a maroro i tamulö.
Nonei e na ranga hapan noa romana tara latu pinopino ba te poiena, Kato hamatsköe iam u markato i tamilimiu, taraha a Tsunono e ngilin sila nama romana tara maroro a matskö.’ ” Na nonei a katun te hale iema e Sunahan nonei e Jon, a katun te baptaisir u barebana. Nonei e butuia i latu pinopino me habulunga nana me poiena, “Habirits ba niam u markato u omi i tamilimiu ba te habaptaismiu, be Sunahan te lu ba nenou u markato u omi i tamilimiu ba te tara pouts rano limiu.” Ba barebana hoboto tara provins i Judia na tara taun i Jerusalem i na hengota tere Jon. Ba nori i poke ieto u markato u omi i taren ba nonei te baptais ranen tara ramun olo i Jodan. E Jon e roron hasogi u hasobu ti kuiei a huluna kamel, ba te hapouse iena lete. Na nonei e roron noui a köno nu möröana. Nonei e ranga u tara barebana me poiena, “A toa katun e murimuri nena molia te pan bala neno lia. Nonei a tsunono pan, na lia a katun papala koru. Alia e baptais ragi limiu u ramun tun, kaba nonei te na baptais ranoi romana limiu u Namnamei u Goagono.”
E Iesu e butuia tere Jon
(Matiu 3:13–4:11, Luk 3:21-22, Luk 4:1-13)
Nonei tara poata e Iesu e la ba nema a taun i Nasaret tara provins i Galili, be Jon e baptaise nen tara ramun olo i Jodan. 10 Be Iesu e takei poutsuna turu ramun ba te tarena u Kolö te takalata, bu Namnamei tere Sunahan e koul uamato i tanen e here mei a kulu. 11 Bu toa u ranga e butu nama i Kolö me poiena, “Alö a Pien Tson a tsomi koru i tar. Alia e haniga korue golö.” 12 Bu Namnamei tere Sunahan e hala boroboro mena neien tara latu pinopino. 13 Ba nonei e na ke iena u 40 u lan i latu pinopino te kaia a mamana ka a hie, be Satan e torohane ten. Bu angelo tere Sunahan e mi taguheto e Iesu.
E Iesu e ngör a elahats a katun
(Matiu 4:12-22, Luk 4:14-15, Luk 5:1-11)
14 I murina ti haka meni e Jon tara karabus, e Iesu e la uala i Galili me na rarare iena u Bulungana u Niga tere Sunahan. 15 Ba nonei e poiena, “A poata e sukusuku nama te pepeito kap ranoa e Sunahan a barebana. Palise iam u markato u omi i tamilimiu ba te hamanemiu u Bulungana u Niga.” 16 E Iesu e laia i kotolana tara Ramun a Perperere i Galili ba nonei e tara rena ere Saimon mere Endru u mun toulana ba te hagala ria i ramun, taraha nori u katunun hagala. Nori i holei a kannou i taren a iena. 17 Be Iesu e poiena i taren, “La gono memu molia. Alimiu u roron sohe iam a iena tara abe, kaba lia e hatuts ragoi limiu te go ngö gugono mera milimiu u katun i tar.” 18 Ba nori e la ba hamanasa ner u abe i taren me la gono meren. 19 Ba nonei e gamon la lelina me tara rena ere Jemis mere Jon a hinpien tere Sebedi. Nori i kaia tara tsi tolala i taren ba te suge ier u abe i taren. 20 Ba nonei e ngö ranen e gi la gono meien. Ba nori e la ba hamanasa ner e tamaren e Sebedi ba te kana tara tsi tolala nu tsonun kui. Ba nori a elasolana e la gono mer e Iesu.
A mate a omi e sesei a katun
(Luk 4:31-37)
21 Nori i la u tara toa taun te ngöeri Kapeneam. Ba turu tana u Lan u Goagono turu Jiu, e Iesu e tasuia tara luman lotu me hatanian hihatutsina. 22 Ba barebana ti hengo ien i asingotota te mar hihatuts uen. Nonei e ma herei u tson hihatuts turu Lo, kaba nonei e hihatuts herei a katun te ka mei a nitsunono pan. 23-24 Ba toa tson a sesein mate e butu hamanasana me ku homina me poiena, “O Iesu ni Nasaret. Alö banei go haka ba rio lam! Alö e mi katsin kato homi ramo lam! Alia e atei silegu alö a katun a goagono tere Sunahan!” 25 Be Iesu e ranga sisi mieto a mate me poiena, “Kokomoto. Koul ba nema.” 26 Ba mate e gas hapanena a tson me ku hohomina me koul ba nanen. 27 Ba barebana hoboto i asingoto koruto me hiarangrangatar me poier, “Aha nonei reka? U mar hihatuts u tsimus? A katun teka e ka mena a nitagala te go ranga meien u mate u omi e gi koul ba nori te maniete ren!” 28 Bu bulungana tere Iesu e la kalakala boroborona tara mamana han hoboto i Galili.
E Iesu e kato haniga poutsir a barebana
(Matiu 8:14-17, Luk 4:38-41)
29 Nori i la ban a luman lotu me na tasur i luma tere Saimon mere Endru. Ne re Jemis mere Jon i la gono has meren. 30 Ba halis a tahol tere Saimon te opu mena a bakunen e hiski. Ba nori e hatei boroboro naren tere Iesu. 31 Be Iesu e toan la uana i tanen me luena limanen me hatakeie nen. Bu hiski i bakunen e kapana ba nonei e na nasena kannou i taren. 32 Tara lahibong ba barebana e peigi rarima u katun ti ka mei u nimate nu katun ti seseir u mate u omi. 33 Bu katun hoboto tara taun teka e mi gonogono ria i matana luma. 34 Be Iesu e kato haniga reiena u katun u para ti ka mei u mamana u mar nimate, me tsuga rena u mate u omi u para. Ba nonei e hakokomoto rena u mate, taraha nori i atei sile ien.
E Iesu e rarareia i Galili
(Luk 4:42-44)
35 Tara lunlan koru e Iesu e takei me la uana tara toa makum a ski me na singo uana tere Sunahan. 36 Be Saimon na palai i tanen i lato me na sakie ren. 37 Poata ti sabie ien e Iesu ba nori e hateie ren, “U katun hoboto e sakie rio lö.” 38 Be Iesu e ranga palisina, “Ara gi la u tara palabina u han te sukusukuna ba lia te na tatei rarare has goa turu han teka. Taraha, nonei a ka tu la sile malia.” 39 Ba nonei e la hobotona turu han i Galili ba te rararena turu luman lotu ba te tsuga ba has nena u mate u omi.
E Iesu e kato haniga poutsi a katun a toba
(Matiu 8:1-4, Luk 5:12-16)
40 A toa katun a toba e la uama tere Iesu me hatukununa i matanen. Ba nonei e ranga hatatagina tere Iesu me poiena, “Alö go ngil ba lö te tatei kato hataie iem a toba i tar.” 41 Be Iesu e tatagi koru nanen me hasoa nena a limanen me sebele nen. Be Iesu e poiena i tanen, “Aa, alia e ngiligu. Alö go niga pouts.” 42 Ba i teka puku ba toba te taia hakapana ba nonei te niga pouts talana. 43-44 Be Iesu e ranga hatagala menen me poiena, “Hengo haniga. Alö go ma hateii ta toa ta katun. Alö go la hamatskö u tara pris ba nonei te na rutsena a peisamulö te niga pouts uanen. Ba lö te hale moien a kan hats te haruto nena a toba e kapa hamana, te ranga u e Moses i manasa, ba barebana te atei sile riou a toba i tamulö e kapa koru.” Be Iesu e ranga hakapana ba te hala borobore nen. 45 Kaba a tson teka e la me na habulungana nena a ka teka turu han hoboto. Be Iesu e ma antuna nei te go la u i iahana taun i matar u katun, taraha a barebana e namos gono beren. Kaba nonei e kaia tara man makum pinopino te moaia ta katun, bu barebanar tara mamana han hoboto e la uar i tanen.