PILIMON
A kalanloun te koloto meni e Pol tere Pilimon
1
Alia e Pol, na lia e karabus megu tu kato menai lia a toukui tere Iesu Kristo. Alam mere Timoti te pala gono has mera nora tere Kristo e koloto menami a kalanloun teka i tamulö o Pilimon, alö a hahikapien i tamulam tu kui gono meraio lam. Nu ranga teka e la has uana turu Kristen te roron hagum ria i luma i tamulö na tere Apia a hahahinana i tarara, na tere Akipas has, nonei te tagala gono merio ra turu Bulungana u Niga. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi nario lö ne tatei hala hase roi lö a masalohana.
E Pilimon e ngilir a barebana tere Sunahan
O Pilimon e toular, tara mamana poata te singo begia lia lö tere Sunahan, alia e haniga uagu i tanen. Taraha, alia u hengoin alö e ngil koru rem a barebana hoboto tere Sunahan ba te hamana haniga uam tere Iesu a Tsunono. Alia e singo silegu a ka teka: poata te hatei ramia lö u katun a ka te hamane mulö, ba nori te atei sile riou a mamana ka a niga hoboto te ka uana i tarara te pala uara tere Kristo. A tsi toular, a torir e sasala koru me masa mena tu hengo meni lia alö e ngil rem u katun tere Sunahan ba te niganiga ramen.
E Pol e harangata sil e Onesimas
Alia e antunan ongologu ba te ranga hatagala mego lö te go hengo meni lö alia, taraha ara e pala hoboto uara tere Kristo. Kaba alia e ma ranga hatagala goi. E moa. Alia e rangata tune golö, taraha alia e ngile golö. Alia e Pol a tson pepeito tere Iesu Kristo na lia e karabus sil hase gen. 10 Alia e rangata begi e Onesimas a toa ka, nonei a katun tu hol sili lö a katunun kukui puku i tamulö. E Onesimas e here nei a pien i tar te hamana hoboto uamu lam tere Kristo. I iahana karabus noa has teka alia u taguhe ien ba te hamanana, na lia e here talegi e tamanen. 11 I manasa e Onesimas e ma taguhu hanigei lö. Kaba i romana nonei e tatei taguhu hanige nolö na lia has. 12 Alia e ngil korue gen, kaba alia e hala pouts mena gien i tamulö. 13 Alia e ka megia tara karabus tu rarare meni lia u Bulungana u Niga. Na lia e tatei ngilegu te ga kaka uen i tar teka. Sanena te ga kaka ien, nonei sane taguhe nolia ba te here nei alö has te taguhe molia. 14 Kaba alia e ma tatei tagala silegi a ka teka te ma hatangana nami lö. Alia e ngilegu alö go taguheio lia turu ngil peisa i tamulö. 15 E Onesimas e bus ba nio lö tara tsitabubun poata. E Sunahan toum e ngil mei a ka teka te ga hala pouts menien i tamulö ba te na ka nitoana. 16 Taraha, i romana nonei e ma katunun kukui puku peisa nei. E moa. Nonei e pala hoboto gono has mera nei ra tere Kristo. Alia e ngil korue gen. Na lö e tatei ngil bala hase men, taraha nonei a katunun kukui puku i tamulö na nonei e hamana gono has meno lö tara Tsunono. 17 Alia a hahikapien a niga i tamulö. Na lö go lu pouts meni e Onesimas te tatei lu has mena milö alia. 18 Te kato homien i tamulö tsi te ka menen a haroho i tamulö, ba lö te hateie molia ba lia te hamatane goen. 19 Alia e Pol te kolotegi a ka teka a limar peisa: alia e hamatane gou lö. Kaba alö e atei silem a peisamulö hoboto e ka mena a haroho i tar, taraha alia u taguheio lö ba te hamanam. 20 A tsi toular, alö go taguhe molia tara ka teka, taraha alö e ngilem a Tsunono. Te kato uamou lö teka, ba lia e toulamulö te sasala gou. 21 Alia e koloto silegi a kalanloun teka taraha alia e atei silegu alö e kato bemoi lia a ka teka na man tana man ka lel has. 22 Na lö go hamatskö has bei lia a toa makumun susoho. Alia e poiegu e Sunahan e hengoe nou u singo i tamilimiu ba te hanige nou te go la u lia i tamilimiu.
U rangan hatsomi
23 Epapras e hala nena u rangan hatsomi i tanen i tamulö. Nonei e ka gono meno lia tara karabus te kato menien a toukui tere Iesu Kristo. 24 Na palabir u katun te kui gono merio lia e hala has ner u rangan hatsomi i taren, nori ere Mak mere Aristakas ne Dimas ne Luk. 25 A nihitaguhu tere Iesu Kristo a Tsunono e tatei ka gono mena u namnamei i tamilimiu. Nonei talasi.
 
Alia e Pol