TAITUS
A kalanloun te koloto meni e Pol tere Taitus
1
Alia e Pol, a katunun kui tere Sunahan na toa aposol tere Iesu Kristo. Alia e koloto menagi a kalanloun teka i tamulö o Taitus. Alö e heremi a pien i tar te hamana gono mena milö alia tara Tsunono. E Sunahan e hopu kap nio lia me hala sile nei lia te go taguhu meri lia u katun i tanen. Nonei e ngilena nori e gi hamana haniga ba te atei siler u ranga u mana te matsköna tara markato tere Sunahan. A mouna u lotu i tarara nonei te hamana sile ria ra a nitoatoa te ka nitoana. E Sunahan e ma antunan gamo nei, na nonei e ranga hamana nia a nitoatoa teka i tarara i mam te butuia a han i puta. Nonei e haruto nien turu ranga i tanen tara poata a matskö. E Sunahan e lu poutsi rira me hanigana te go rarare meni lia u raranga teka. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo te lu poutsi rira e tatei tatagi nario lö ne tatei hala hase rilö a masalohana.
A toukui tere Taitus tara tolo i Krit
Alia u la ba sile mei lö i Krit te go hamatskö meni lö a man ka i Krit ba te hopu kap rem u katunun pepeitokap turu lotu tara taun hoboto, tu haruto has bume nilia lö. A katunun pepeitokap turu lotu e go ma ka mei ta ka ta omi i tanen. Nonei e go ka mei a toa puku a tahol i tanen, ba galapien i tanen e tatei hamana has uar tere Sunahan ba te kato hanigar. A barebana e namos poier a galapien i tanen e hipusur ne kato homir. A katunun pepeitokap turu lotu e ma tatei ka menei ta markato ta omi i tanen, taraha nonei e pepeito kap nena a toukui tere Sunahan nu katun tere Sunahan. Nonei e ma tatei hipus nei ne ma tatei raharaha boroboro has nei. Nonei e go ma spaki ne ma tatei hiatatung has nei ne ma tatei matesil hase nei a moni. Nonei e ga taguhu hanigei u katun u tuku tara tana han, ba te ngil hasena a man ka te nigana. Nonei e tatei hakats hanigana ne tatei kato hanigana ba te kato hamatskö hasina, ba te hala puta hasena u ngil i peisanen. Nonei e ga pile hakarapotein u ranga u mana tere Sunahan ti mar hatuts menien, ba nonei te tatei hihatuts haniga nena u ranga u mana ba te ranga hapiu rena u katun te omier u hihatuts u mana, ba te haruto nena te omi uaren. 10 Aa, u Jiu te poier nori e pala uar tere Kristo na palair u katun u para has e hipusur ba te gamo rari a barebana u hihatuts pinopino i taren. 11 Alimiu go hapiu niam u ranga i taren. Nori e hatutu rer a man mun tahol na galapien has i taren te hihatuts sil mena rien a man ka te ma matskö nei te gi lu menien a moni. 12 Na toa has a propetina i Krit e poe hasi, “A barebana i Krit e roron gamogamo nitoar ba te kato hohomir. Nori e karousur ba te hakats talasi ner a kannou.” 13 Nu ranga i tanen e manana. Ba lö te ranga hapiu sil remi u katun teka te gi hamana haniga pouts uen. 14 Nori e gi hengo hanoei u hahatate pinopino turu Jiu, ne gi hengo hanoa hasi u ranga turu katun tun ti tori-tsuga hakapein u ranga u mana. 15 Mamana ka e gogosona i matar u katun te ka mer u hakats te gogosona. Kabe moa ta ka te ga gogosoia i matar u katun u omi te hahamanar, taraha u hakats i taren e korkorianana. 16 Nori e poier e atei siler e Sunahan, kaba nori e holis ner e Sunahan tara markato i taren. Nori e hipus korur, na barebana e omi raren. Na nori e ma antunan kato nari ta ka ta niga.