6
Yutnah dongah Khuenah
Halo uh lamtah BOEIPA taengla mael uh sih.
Amah loh baeh cakhaw mamih he n'hoeih sak vetih
n'ngawn cakhaw mamih kah a hma te a poi ni.
Hnin nit phoeikah a thum hnin ah mamih n'hing sak vetih
a mikhmuh ah hing sak hamla mamih n'thoh ni.
Te dongah ming uh sih lamtah
BOEIPA te ming hamla hloem uh sih.
A thoengnah te mincang bangla cikngae vetih
diklai tlankhol a bo bangla
mamih ham khonal la ha thoeng ni.
BOEIPA kah Rhahlung Pakhat
Ephraim nang taengah balae ka saii eh?
Judah nang taengah balae ka saii eh?
Nangmih sitlohnah he mincang cingmai bangla,
thoh hang neh aka khum buemtui bangla om.
Te dongah amih te tonghma neh ka dae tih
ka ka dongkah ol neh ka ngawn.
Nangmih kah laitloeknah hmaivang tah thoeng coeng.
Mat 9.13; 12.7Sitlohnah he ka ngaih tih hmueih moenih.
Pathen mingnah he, hmueihhlutnah lakah ka ngaih.
Tedae amih loh Adam bangla paipi a poe uh tih
ka taengah hnap hnukpoh uh.
Gilead he boethae aka saii rhoek kah khorha la om tih,
thii kah a ngo om.
Caem loh hlang a rhingda bangla
khosoih rhoek kah hloih loh longpuei kah te
Shekhem duela a ngawn uh tih
khonuen rhamtat la a saii uh.
10 Israel imkhui ah rhih-om, rhih-om ka hmuh tih
Ephraim kah pumyoihnah loh Israel te pahoi a poeih.
11 Judah khaw ka pilnam thongtla te
ka mael puei vaengah
nang kah cangah tue a khueh coeng.

6.6 Mat 9.13; 12.7