50
Israel kah Tholhnah
BOEIPA loh, “Na manu ka tueih vaengkah
yuuhlak cabu te ta melae.
Nangmih taengah kan yoih vaengkah
kai kah lai aka ba te unim.
Namamih kah thaesainah loh n'yoih tih
na boekoek long ni na nu khaw a tueih ne.
Balae tih ka pawk vaengah hlang ana om pawh?
Ka khue vaengah aka doo om pawh?
Tlannah ham te ka kut ngun khaw ngun a?
Nang huul ham te ka khuiah thadueng a om moenih a?
Kai kah tluungnah dongah tuipuei khaw ka khah.
Tuiva khaw khosoek la ka khueh tih a nga khaw rhim.
Tui om pawt tih tuihalh loh a duek sak.
Vaan ke a muem ka khuk tih
tlamhni te a himbai la ka khueh pah.
Sal Boengai
Lamlum he olka nen khaw
tungduel ham neh ming sak ham
ka Boeipa Yahovah loh
kai taengah lolmang cil m'paek.
Mincang bal, mincang bal
amah haenghang coeng.
Kamah khaw ka hna ah
lolmang la yaak sak ham n'haeng.
Ka Boeipa Yahovah loh ka hna han cah dongah
ka koek pawh, a hnuk la ka balkhong pawh.
Mat 26.67; Mrk 14.65Kai aka taam rhoek taengah ka nam,
ka maelhmai aka thool sak ham ka kam ka duen pah.
Mingthae neh timthoeih khaw ka thuh tak pawh.
 
Ka Boeipa Yahovah loh kai m'bom dongah
ka hmaithae mahpawh.
Te dongah ka maelhmai he hmailung bangla
ka khueh tih yah ka poh mahpawh tila ka ming.
Rom 8.33,34Kai aka tang sak khaw yoei ngawn.
Unim kai taengah aka oelh eh?
Tun pai uh sih. Ka kah laitloek boei te unim?
Kai taengla ha mop saeh.
Ka Boeipa Yahovah loh kai m'bom ta he.
U amah long nim kai m'boe sak eh?
Amih ke himbai bangla boeih hmawn vetih
bungbo long ni a caak eh.
 
10 Nangmih khuiah BOEIPA aka rhih tih
a sal kah ol aka hnatun te unim?
Tamyin ah aka pongpa te tah anih ham a aa om pawh.
YAHWEH ming dongah pangtung saeh lamtah
a Pathen dongah hangdang saeh.
11 Nangmih boeih loh hmai aka hlae tih
hmaipom aka vah rhoek loh namamih kah
hmaipuei hmai khuiah pongpa uh.
Ka kut lamkah hmaipom na tok te
namah taengla ha pak vetih
kosilungnan la na yalh bitni,” a ti.

50.6 Mat 26.67; Mrk 14.65

50.8 Rom 8.33,34