LAMPAHNAH
(Numbers)
He cabu he Hebrew ol dongah tah, “Khosoek ah om vaengkah” tila a om dongah Matu ol lamtah Lampahnah tila kong la om. Cabu a tong vaengah he Israel ca rhoek Sinai khosoek ah a rhaehnah kawng a thui. Pilnam kawng te Boeipa loh Moses taengah a thui. A longpueng li vaengkah ham neh bawknah vaengkah ham olrhi te a thui pah. Pilnam loh yincaehnah a tong vaengah Kannan khohmuen khaw, Kadesh khohmuen long a pah ham khaw, Kanaan te tuithim lamloh a muk ham khaw a thui pah. Tedae Edom khohmuen tah a kaep long a hil uh. Lampahnah dongah he pilnam loh boe a koek uh tih Pathen taengah a kohuetnah kawng khaw a thui. Moses a dueknah hnuk tah Pathen loh pilnam mawtkung la Joshua a coelh tih olkhueh ram te dangdoe lamloh a dan sak.
Oltlueng
Sinai Tlang kah Israel ca rhoek 1.1—10.10)
Sinam lamloh Moab la 10.11—22.1
Moab rhaeh hmuen neh Kanaan la 22.2—36.13
1
Israel Hlangmi
Lmp 26.1-51Egypt kho lamloh a coe phoeikah a kum bae, a hla bae hnin khat vaengah, Sinai khosoek kah tingtunnah dap ah BOEIPA loh Moses te a voek tih, “Israel ca rhaengpuei boeih hlangmi te amah huiko neh, a napa imkhui ah tongpa boeih kah ming tarhing neh a hlangmi te lo laeh. Kum kul ca lamloh a so, Israel khuikah caempuei la aka cet boeih te namah neh Aaron loh amah caempuei dong lamloh amih te cawh rhoi laeh. Amah a napa imkhui kah a lu hlang te koca pakhat lamloh hlang pakhat tah nangmih rhoi taengah om saeh. Te dongah he kah hlang ming aka om rhoek loh nangmih rhoi te m'pai puei saeh.
Reuben ham Shedeur capa Elizur.
Simeon ham te Zurishaddai capa Shelumiel.
Judah ah Amminadab capa Nahshon.
Issakhar ah Zuar capa Nethanel.
Zebulun ah Helon capa Eliab.
10 Joseph koca ah Ephraim kah Ammihud capa Elishama neh Manasseh kah Pedahzur capa Gamaliel.
11 Benjamin ah Gideoni capa Abidan.
12 Dan ah Ammishaddai capa Ahiezer.
13 Asher ah Okran capa Pagiel.
14 Gad ah Deuel capa Eliasaph.
15 Naphtali ah Enan capa Ahira Enan saeh,” a ti nah.
16 He mingthang rhoek he rhaengpuei loh a napa rhoek koca kah khoboei neh Israel thawngkhat kah a lu la a khue uh. 17 Te phoeiah ming a phoei hlang rhoek te Moses neh Aaron loh a loh. 18 A hla bae kah hnin at ah tah rhaengpuei boeih te a tingtun sak. Te vaengah kum kul ca neh a so hang tah a hlangmi la amah huiko neh a napa rhoek imko tarhing la ming a khueh uh.
19 BOEIPA loh Moses a uen bangla amih te Sinai khosoek ah a soep. 20 Te vaengah Israel caming, Reuben koca kah a rhuirhong tah, a napa imkhui kah a huiko khaw, a hlangmi ming tarhing ah tongpa ca kum kul lamloh a so hang boeih neh caempuei la aka cet boeih te a tae uh. 21 Amih Reuben koca te thawng sawmli thawng rhuk neh ya nga la a soep.
22 Simeon koca kah a rhuirhong tah, a napa imkhui kah a huiko khaw, a hlangmi ming tarhing ah tongpa ca kum kul lamloh a so hang boeih neh caempuei la aka cet boeih te a soep uh. 23 Amih Simeon koca te thawng sawmnga thawng ko neh ya thum la a soep.
24 Gad koca kah a rhuirhong tah, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih te a tae uh. 25 Amih Gad koca te thawng sawmli thawng nga neh ya rhuk sawmnga la a soep uh.
26 Judah koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih te a tae uh. 27 Amih Judah koca te thawng sawmrhih thawng li neh ya rhuk la a soep uh.
28 Issakhar koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 29 Amih Issakhar koca te thawng sawmnga thawng li neh ya li la a soep uh.
30 Zebulun koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 31 Amih Zebulun koca te thawng sawmnga thawng rhih neh ya li la a soep uh.
32 Joseph koca ah Ephraim koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 33 Amih Ephraim koca te thawng sawmli neh ya nga la soep uh.
34 Manasseh koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 35 Amih Manasseh koca te thawng sawmthum thawng hnih yahnih la a soep uh.
36 Benjamin koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko dongkah, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 37 amih Benjamin koca te thawng sawmthum thawng nga ya li la a soep uh.
38 Dan koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko dongkah, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 39 amih Dan koca te thawng sawmrhuk thawng hnih neh ya rhih la a soep uh.
40 Asher koca kah a rhuirhong te, a napa imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 41 amih Asher koca te thawng sawmli thawng khat neh ya nga la a soep uh.
42 Naphtali koca kah a rhuirhong te, a napa rhoek imkhui kah a huiko khaw, a ming tarhing ah kum kul ca lamloh a so hang neh caempuei la aka cet boeih khaw, 43 amih Naphtali koca te thawng sawmnga thawng thum neh ya li la a soep uh.
44 He he aka soep rhoek loh a soep vaengah Moses neh Aaron khaw, Israel khoboei hlang hlai nit neh a napa rhoek imkhui pakhat lamkah hlang pakhat rhip om uh. 45 Te dongah ni Israel ca rhoek loh a napa rhoek kah imkhui pakhat ah kum kul ca lamloh a so hang, Israel khuiah caempuei la aka cet boeih tah a soep la boeih om uh. 46 Te vaengkah a soep boeih te thawng ya rhuk neh thawng thum neh ya nga neh sawmnga lo uh.
Levi Hut
47 Tedae Levi te tah a napa koca lamloh amih lakli ah ana soep uh thil pawh.
48 BOEIPA loh Moses te a voek tih, 49 “Levi koca bueng tah soep thil boel lamtah amih khuikah a lu te Israel ca khui la khuen boeh. 50 Tedae namah loh Levi te laipainah dungtlungim so neh a hnopai cungkuem so neh a taengkah a cungkuem soah khueh. Amih loh dungtlungim neh a hnopai boeih te kawt uh saeh. Amih te thotat uh saeh lamtah dungtlungim taengah pin rhaeh uh saeh. 51 Dungtlungim te khuen ham vaengah te te Levi rhoek loh suntlak puei saeh. Dungtlungim a rhaeh ham vaengah khaw te te Levi rhoek loh thoh uh saeh. Tedae hlangthawt loh a paan atah duek saeh.
52 Israel ca khuikah hlang he amah kah rhaehhmuen ah rhaeh saeh lamtah hlang he amah caempuei kah a hnitai neh om saeh. 53 Te vaengah Levi rhoek tah laipainah dungtlungim kaepah rhaeh uh saeh. Te daengah ni thinhulnah loh Israel ca rhaengpuei soah a tlak pawt eh. Te dongah laipainah dungtlungim kah tuemkoi te Levi rhoek loh ngaithuen uh saeh. 54 Israel ca rhoek loh a saii uh vaengah BOEIPA loh Moses a uen bangla a cungkuem te a saii uh.

1:1 Lmp 26.1-51