7
Zu Lawh Va Taak Kawng
Nangmih ing ca nami qee lawnaak akawng awh: Pa ing a zu ama lawh aham nep hy. Cehlai cemyihna nu pa thawlhnaak a awm dawngawh, thlang boeih ing zu ta boeih seh, nu boeih boeih ing vaa ta boeih seh nyng. Pa ing a zu venawh chungva na a awmnaak ce soep sak seitaw, zu ingawm a vaa a venawh soep sak seh. Zu ing a pum ce amah doeng am koe na hy, a vaa ing ni a koe naak hy. Cemyih lawtna, vaa ing awm amah a pum ce am koe na hy, a zu ing ni a koe naak hy. Cykcahnaak ham a tym a khoeh hawnaak a awm kaana amah doeng a ngaihnaak doek khoeih ce koeh sai law uh. Am nang yh thainaak ce Setan ing haw na nawh nang ce ama ni syknaak thai aham kutoet na awm haih uh. Nangmih ing nami do aham ni kak kqawn, awipeek amyihna am kqawn nyng. Pa boeih boeih ve kai amyihna awm lawt lah voei uh ti ngaih nyng. Cehlai thlang boeih ing Khawsa a kutdo ce ta qip qip lawt uhy; pynoet ing ak chang ta nawh pynoet bai ing ak chang ta bai hy.
Zu amak lo ingkaw vaa amak takhqi ingkaw nuhaikhqi venawh: kai amyihna zu lawh vaa taak kaa qoe na a mi awm lawt aham ngaih nyng. Cehlai ama ming yh thai awhtaw, zu a mi lawh vaa a mi taak aham awm hy, yh tloei anglakawhtaw zu lawh vaa taak ce nep bet hy. 10 Zu ak lo vaa ak takhqi venawh (kai ing am nawh, Bawipa ing) ve ak awi ve ni pek khqi hy: a zu ing a vaa ce koeh ma seh. 11 A vaa ce ama awhtaw vak chang koeh ta voel seh, am awhtaw a vaa ce pan tlaih seh. A vaa ingawm a zu ce koeh thla seh.
12 Ak chang bai taw (Bawipa ing am nawh, kamah ing ni kak kqawn hy): Koeinaa thlang pynoet ing amak cangnaak thlang ce zu na mai nawh cawhkaw nu ing a vaa ing awm poe aham a ngaih awhtaw, a zu ce thlak aham am awm hy. 13 Nu pynoet ing amak cangnaak thlang pynoet ce va na nawh cawhkaw pa ing a zu ingqawi awm poe aham a ngaih awhtaw, ce nu ing ce koeh ma seh nyng. 14 Amak cangnaak pa ce a zu ak caming ciim sak na awm hawh hy, amak cangnaak nu awm cangnaak ak ta a vaa ak caming ciimcaih sak na awm hy. Cemyih am mantaw nami cakhqi ce am ciimcaih kaw, cehlai cemyihna a awm dawngawh ciimcaih hly hy. 15 Cehlai cangnaak amak ta ing a cehtaak awhtaw, cehtaak mai seh. Cangnaak ak ta pa am awhtaw nu ce cemyih ing am pin hy; Khawsa ing qoep ang qui cana awm aham ni a nik khy khqi. 16 Nu nang, na vaa hul kawng nyng tice ikawmyihna na sim naak? Pa nang, na zu hul kawng tice ikawmyihna na sim naak?
17 Khawsa ing khy nawh Bawipa ing bibi a peeknaak awh thlang boeih ing a hqing khuiawh awm u seh nyng. Ve ve thlangboel boeih a venawh ka peek awi na awm hy. 18 Khy na ak awm pa ce chahhui qeet ce hawh nu? Chahhui amak qeet thlang myihma koeh awm seh. Chahhui qet kana ak awm khy ak awm hly nu? Anih ce chahhui a qeet aham am awm hy. 19 Chahhui qeet awm ama qeet awm ikawna am awm hy. Khawsa ak awipeek khoem ce ni awipui bet hy. 20 Khawsa ing ak khynaak amyihna thlang boeih ing amah a awmnaak hun awh awm seh. 21 Khyna na awm awh tamnaa na nu na awm? Ce ing ce kawpoek kyinaak koeh ni pe seh, na loetnaak ham a tym leek na huh awhtaw cawn taak ham cai. 22 Bawipa ing ak khy awh tamnaa na ak awm ce Bawipa awhtaw ak loet thlang na awm hy; cemyih lawtna, khy awh loet na ak awm ce Bawipa a tamnaa na awm hy. 23 Nangmih taw a phu ing thlaih na awm u hyk ti; thlang a tamnaa na koeh awm uh. 24 Koeinaakhqi thlang boeih ing Khawsa venawh sai aham bibi ami taak boeih boeih amyihna, Khawsa ing ak khynaak amyihna awm boeih u seh nyng.
Thlak Hoeng Ingkaw Nu Hai
25 Nulaa cadawngkhqi akawng awhtaw; Bawipa a ven awhkaw awipeek taw am hu pai hlai nyng, Bawipa am qeenaak awh ypawm na ka awm amyihna kai ing awi ni pek khqi nyng. 26 Tuh tloek awhkaw kyinaak awh ve, tuh awhkaw nami awm amyihna nami awm poe ce nep hy tinawh poek nyng. 27 Zu nak lo vaa nak ta hawh nu? Cawhtaw koeh pek qu voel uh. Zu nak lo va nak ta hlan hyn nu? Cawhtaw na zu koeh lo voel. 28 Zu na lawh hawh awhtaw, ce ce thawlhnaak amni; nulaa ingawm vaa a taak awhtaw am thawlh hy. Cehlai zu ak lo vaa ak takhqi taw ve hqing khui khawsaknaak awh kyinaak hu kawm uh, cedawngawh kai ingtaw ciimcaih sak aham ni ngaih khqi nyng.
29 Koeinaakhqi, kak kqawn ngaihnaak taw, a tym tawi hawh hy tive ni. Tuh awhkawng zu ak takhqi ing zu amak tamyihna a mi awm aham awm hy; 30 ak khy ak kqangkhqi ing, amak khy amak kqang amyihna; ak awmhlykhqi ing amak awmhly amyihna; ak thlaikhqi ing amah ta amyihna; 31 Khawmdek them ak hawnaakkhqi ing ce a them awh ce kawlung koeh pe u seh. Ikawtih ve khawmdek awhkaw khqi ve khum boeih kaw.
32 Nangmih ly doena nami awm ham am ngaih nyng. Zu amak taa ing Bawipa benawh ly seh nyng, ikawmyihna Bawipa ce a zeel sak hly thai, tice poek seh. 33 Zu ak ta ingtaw, ikawmyihna nu ka zu ce ka zeel sak thai lah voei, tinawh ve khawmdek them awh ly seh. 34 Vaa amak taa nu, am awhtaw nulaa ingtaw Bawipa ben them ce poek hy: ang cainaak taw Bawipa awh apum ingkaw myihla pe bawk hy. Cehlai vaa ak ta nu ingtaw ikawmyihna nu ka vaa ka zeel sak thainaak lah voei, ati awh ve khawmdek them awh lynaak tahy. 35 Nangmih nami leeknaak aham ni ve ve kak kqawn hy, nangmih ka nik bymnaak khqi aham amni, khawsak ak leekna khaw nami sak naak thai ham ingkaw Bawipa bi ce ngaih aa kana nami binaak thai ham ni ka kqawn hy.
36 U ingawm a canu nula, vataak kana khawqyt a awm sak akawngawh ak mak thymna ang ngaih qu awhtaw, anih taw thlang hoengna awm nawh, a ngaih awhtaw, a sai ngaih ce sai seh; am thawlh hy; taak sak seh nyng. 37 Cehlai pa ing ak kaw poek nawh, u a ceeinaak awm a awm kaana yhthainaak a taak dawngawh, nulaa ce ama zunaak aham ak poek awhtaw – ce awm ak thym ni a sai. 38 Cedawngawh, nulaa ak zunaak ce thym hy, Cehlai zu amak lo ce nep bet hy. 39 Vaa ak ta nu taw a vaa a hqing khui pinna ak awm ni. Cehlai a vaa a thih awhtaw thlang a ngaih ce vaa na thai hy, Cehlai a vaa ce Bawipak thlang na a awm ham awm hy. 40 Ce a nu ce a awm khawi amyihna a awm mantaw zeel bet kaw, tinawh poek nyng, kai awm Bawipa Myihla ce ta nyng tinawh poek qu nyng.