13
Lungnaak
Thlanghqing awi ingkaw khan thlang awina awikqawn nyng seiawm, lungnaak am ka taak awhtaw maawng ang qeeng ingkaw tlaklaak ang qeeng mai amyihna ni a awm hly. Tawngha awi kqawn thainaak ta nawh ang awihyp ingkaw simthainaak boeih ta nyng seiawm, tlang thoeihnaak thai dy cangnaak ak soep ta nyng seiawm, lungnaak am ka taak awhtaw ikaw phu am ta hy. Ka khawhthemkhqi boeih khawdeng hahqahkhqi venawh pe nawh ka pum ve mai awh uih sak ham dyna pe qu mai nyng seiawm, lungnaak am ka taak awhtaw, ka hamna ikaw phu am ta hy.
Lungnaak ingtaw yh thai nawh, qeennaak tahy. Lungnaak ing ytnaak am ta nawh, am hoel qu nawh, am oek qu hy. Am thin am se nawh, am kamvaa hy. Ak kaw am so sak nawh, thawlhnaak lam am poek hy. Lungnaak ingtaw them che awh am zeel nawh, cehlai awitak ce ym hy. A soep hoeiawh yh thai nawh, a soep awh cangnaak ta nawh, a soep awh ngaih-uunaak ta nawh, a dytnaak dyna yh thai hy.
Lungnaak ve ityk awh awm am dyt kaw. Cehlai tawnghak awi awm seiawm dyt kaw, amsim awi pau na awm seiawm dyt kaw, simnaak awm seiawm dyt kaw. Ningmih ing a vang a phal ni ni sim unawh a vang a phal doeng ni nik khypyi uhy, 10 cehlai soepnaak a nyn ce a pha law awh ama soepnaakkhqi boeih ce qeng hawh kaw. 11 Naasen na ka awm awh, naasen amyihna paunyng, naasen amyihna poek nyng, naasen amyihna zasim nyng. Cehlai ka pacawng awhtaw, naasen poeknaakkhqi boeih cehta nyng. 12 Tuh hlalang awh ni huh amyihna ak caih na amni hu uhy; cawhtaw ni haai ingkaw ni hai ning hu qu hawh kaw. Tuh ve a vang a phal doeng ni ka sim hy; ce cawhtaw tuh ak nepna ni sim amyihna, ak nepna sim hawh kawng nyng.
13 Ve pakthum tloek ve awm hy: vetloek taw cangnaak, ngaih-unaak ingkaw lungnaak ve ni. Cehlai ve tloek ak khuiawh ak bau soeih taw lungnaak ni.