5
Jesu taw Khawsa ing a cuun Khrih ni tinawh ak cangnaak thlang boeih ingkaw Pa ak lungnaak thlang boeih ingtaw a ca awm lungna hy. Khawsa cakhqi ni lungna hy tice simnaak taw veni: Khawsa ni lungna nawh ak awipeekkhqi ni hquut veni. Joh 14.15.Ak awipeekkhqi ve am rih aih hy, Khawsa ing a cuun thlangkhqi boeih ingtaw ve khawmdek ve noeng hy, khawmdek ni noeng nawh ni hepnaak taw ningnih ak cangnaak veni. U ing khawmdek ve a noeng? Jesu taw Khawsa Capa ni ti ak cangnaak thlang doeng ing ni a noeng hy. Tui ingkaw thi ing ak law thlang cetaw - Jesu Khrih ni. Tui doeng ing am law hy, tui ingkaw thi ing ni a law. Ce ce ak sim pyikung taw Ciim Myihla ni, kawtih Myihla taw awitak na awm hy. Sim pyikung pakthum awm hy; cekkhqi taw Myihla, thi ingkaw tui ve tloek ni, ve pakthum tloek ve hqui qu uhy. Thlanghqing a simpyinaak za ningnih ing ni do uh awhtaw, Khawsa a simpyinaak taw bau khqoet hy, kawtih amah a capa ani peeknaak ce Khawsa a simpyinaak na awm hy. 10 U awm Khawsa a Capa ak cangnaak ak thlang taw amah ak kawk khuiawh ce simnaak tahy. U awm Khawsa amak cangnaak ak thlang taw amah a Capa a peeknaak awh Khawsa simpyinaak ce amak cangnaak a dawngawh amah ce qaai ak kqawn na sai hy. 11  Joh 3.36.Simpyinaak taw veni: Khawsa ing kumqui hqingnaak ce ni pe hawh hy, cawhkaw hqingnaak cetaw amah a Capa awh awm hy. 12 U awm Cakpa ak ta ingtaw hqingnaak ce tahy; Khawsa Capa amak ta ingtaw hqingnaak ce am tahy. 13 Kumqui hqingnaak ta hawh nyng tice nami simnaak thai aham Khawsa Capa ming ak cangnaak nangmih a venawh ve ik-oeihkhqi ve qee law nyng. 14 Khawsa ing ning zoe qunaak awh ve ngaihqepnaak ve ni ta uhy; amah kawngaihnaak amyihna ikaw mih awm ni thoeh awhtaw anih ing ning ngai pek khqi hy. 15 Amah ing ningnih ak cykcahnaak ning ngai pek khqi hy tice ni sim awhtaw - ik-oeih ni thoeh saqui - a venawh ni thoeh boeih ni hu hy ti ni sim uhy. 16 Koeinaa pynoet ing thihnaak dyna amak sawi thawlhnaak a sai ce thlang ing a huh awhtaw Khawsa ing hqingnaak a peeknaak thai aham ak cykcah peek aham awm hy. Thihnaak khoek thawlhnaak amak saikhqi ni ka ti. Thihnaak dyna ak sawi thlawlhnaak awm hy. Cemyih awh cykcah aham kak kqawn ngaihnaak amni. 17 Sai thawlh boeih ve thawlhnaak na awm hy, thihnaak dyna amak sawi thawlhnaak awm awm hy. 18 Khawsa ing a cuun thlang ingtaw u awm thawlhnaak ce am sai poe hy, Khawsa ing a cuun thlang taw amah ing ak nep na khoem hy, thlak leek am ing am tlawh sak thai hy. 19 Ningmih taw Khawsa cakhqi ni ti ni sim uhy, cehlai khawmdek pum ve thlak che kut khuiawh awm hy. 20 Khawsa Capa law nawh ak thym amah ce ni sim naak thai aham ningnih a venawh zaaksimnaak ni pek khqi hy, tice ni sim uhy. Ak thym amah - a Capa Jesu Khrih ak khuiawh ningnih taw ni awm uhy. Anih taw Khawsa tang ingkaw kumqui hqingnak na awm hy. 21 Ka lungnaak naasenkhqi, myi bawknaak ce qee law uh.

5:3 Joh 14.15.

5:11 Joh 3.36.