6
Khawsa bi ak bi pyikung na ni awm dawngawh Khawsa qeennaak ce a zoe na am nami huhnaak ahamni thoeh lawk khqi nyng. “Nang ce leeknaak a tym awh ning ngai nyng saw, hulnaak nyn awh nik pyi nyng,” tinawh kqawn hy. Ka nik kqawn peek khqi, tuh ve a tym leekna awm nawh, tuh ve hulnaak nyn na awm hy.
Paul A Kyinaak
Kaimih a bibi ve thlang ak coet na a awmnaak ham, u a lam awm am kang pe unyng. Khawsa tyihzawih na kami awm dawngawh ik-oeih soepkep awh ak nep cana bibi unyng: khawteh na yhnaak awh; kyinaak awh, kawseet khuikha huhnaak awh; thlang a vyknaak awh, thawngim tlaaknaak ingkaw awipungnaak awh; tha tlawh na bibinaak awh, ihmyh na awmnaak ingkaw buhyh anchyp na awmnaak awh; ciimcaihnaak awh, zaksim ciimcaihnaak awh, kawdungnaak ingkaw qeennaak awh; Ciim Myihla ingkaw lungnaak tang tang awh; awitak kqawnnaak ingkaw Khawsa ak thaawmnaak awh; cawng tang benawh dyngnaak phuqaa ing; zoeksangnaak ingkaw thekhanaak awh, thlang ing ak che ak leek na kqawnnaak aw; thymnaak awh, qaai awi ak kqawn amyihna poeknaak awh; sim hlai hy amak sim amyihna awmnaak awh; ak thi amyihna ni ta hlai uhy hqingnaak awh; ni vyk hlai uhy, amni him uhy; 10 kawseet ing awm hlai unyng, zeel poe unyng; ikaw awm am ta hlai unyng, a hoei ta unyng. 11 Korin thlangkhqi aw, nangmih a venawh ngaihding na awi kqawn law nyng, nangmih a venawh kawlung ak kau soeihna awng law unyng. 12 Nangmih aham thin tlawhnaak ve am hlawh hlai unyng, nangmih ingtaw hlawh law uhyk ti. 13 Thawnaak nepna a awmnaak aham – ka cakhqi amyihna awi nik kqawn law pek khqi nyng – nangmih ingawm kawlung ak kau na awng lah uh.
Amak Cangnaak Cakhqi Koeh Bawng Uh
14 Amak cangnaak thlangkhqi mi kutoet na hawngkawl koeh aawi haih uh; seetnaak ingkaw leeknaak ing ikaw qupnaak ani taak? Am awhtaw, vangnaak ingkaw thannaak ing ikaw qupnaak ani taak? 15 Khrih ingkaw Belial anglakawh ikaw aning qoepquinaak a awm? Ak cangnaak thlang ingkaw amak cangnaak thlang anglakawh ikaw qup haihnaak taak? 16 Khawsa a bawkim ingkaw myiqawl bawkim ing ikaw qoepquinaak taak? Ikawtih ningnih taw ak hqing Khawsa a bawkim na ni awm uhy. Khawsa ing:
“A mingmih mi awm haih kawng nyng saw a mingmih mi pla haih kawng nyng,
a mingmih a Khawsa na awm kawng nyng saw, a mingmih ce kak thlang na awm kawm uh,” tinawh kqawn hawh hy.
17  Is. 52.11.Cedawngawh a mingmih ce cehta unawh ak chang na awm uh, tinawh Bawipa ing tihy.
Amak ciimcaihkhqi ce koeh bi uh, cawh ni kai ing ka ni do hly khqi hy.”
18 Nangmih a Pa na awm kawng nyng saw,
nangmih taw capa ingkaw canu na awm kawm uk ti, tinawh
boeimang Bawipa ing kqawn hy.”

6:17 Is. 52.11.