2
Thesalonika Khawawh Paul A Bibi
Ni Bawipa Jesu Khrih a lawnaak ingkaw amah awh ningnih ning cun awh ce, koeinaakhqi, thlang pynoet ak awiphawngnaak aw, awikqawnnaak aw, capat mai aw kaimih a venawh kaw ak law amyihna, Bawipa a khawnghi pha law hawh hy tinawh kqawnnaak awi a awm awhtaw am nami lynaak aham kqawn law nyng. U ingawm nangmih koeh ni thai nak khqi seh, qaal na ak tho thlang ingkaw seetnaak ahamna ak awm lap hang na bi ak bi ak thlang ang dang law hlan dy taw, ce a khawnghi ce am pha law kaw. Khawsa tinawh khy aham ingkaw amah ce bawk aham, Khawsa a bawkim awh amah ingkaw amah ce hawih qu nawh Khawsa na amah ingkaw amah ak kqawn qu thlang ce qaal na tho kawmsaw zoeksang kawm uh. Nangmih a venawh ka awm awh vemyih ik-oeih akawng ka nik kqawn law peek khqi am nami sim nawh nu? A tym a khoek awh ang dang naak aham, anih a hu na tu na awm hyn hy tice sim uhyk ti. Tuh anaa amak ta thlangkhqi ing ang hyp na bibi hawh uhy; cawhkaw bi ak bikung ce khoe valh na a awm hlan dy bibi hun kaw.
Cawhtaw anaa amak takhqi ce dang hawh kawm uh, cemyih thlangkhqi ce Bawipa Jesu ing boeimang soeih na a law awh am kha awhkaw hqi ing hqe boeih kaw. Anaa amak ta ing setan a bibinaak amyihna amak thym kawpoek kyi ik-oeih, hatnaak ingkaw ngaih kyinaak boeih ce haw na kawmsaw bibi kaw.
10 Them amak leek soepkep ingkaw ak qeeng kawi thlangkhqi ce thai na kawm uh. Cemyih ak thlangkhqi ing awitak ce lungna nawh hulnaak huh aham amik thanaak a dawngawh qeeng kawm uh. 11 Cedawngawh a mingmih ing qaai awi ce amik cangnaak aham Khawsa ing thlakthai ce tyih pehy. 12 Awitak ce cangnaak kaana themche sainaak awh ak zeel thlangkhqi boeih thawlh sak na a awm thainaak aham cemyihna awm kaw.
Ak Cak Na Dyi Uh
13 Bawipa ing a lungnaak koeinaakhqi, Myihla ciimsaknaak ingkaw awitak cangnaak ak caming hul aham ak cyk ca awhkawng Khawsa ing anik tyk khqi hawh a dawngawh, nangmih aham Khawsa venawh zeelawi ka mik kqawn poepa aham awm hy. 14 Ni Bawipa Jesu Khrih a boeimangnaak awh nami paa naak thai aham kaimih ak awithang leek kqawnnaak ing nangmih ce nik khy khqi hy. 15 Cedawngawh koeinaakhqi, ak cak na dyi unawh kaimih ing awi ing aw hui am lai ing aw ca ing aw ka mik kqawn law patoe ce ak cakna tu lah uh. 16 Ni Bawipa Jesu Khrih amah qoe ing ningnih ani lungnaak khqi nawh am qeennaak ing kumqui thaawmnaak ingkaw ngaih-uunaak leek anik pekung Pa Khawsa ing, 17 namik kawlung ce tha pe seitaw bi sainaak ingkaw awih kqawnnaak boeih awh tha ni awm sak khqi seh.