HEBRAI
1
Ak kqym awhtaw Khawsa ing ningnih a pakdamkhqi venawh tawnghakhqi hawnaak ing ak chang chang na awi khawzah pek khqi hy, cehlai tuh tloek a tym a boet lam na taw a Capa ak caming ningnih a venawh awi kqawn law hawh hy, anih ak caming khan ingkaw dek boeih ve ana sai nawh anih ik-oeih boeih boeih qo ak pangkung na tahy. Capa taw Khawsa boeimang a vangnaak na awm nawh amah coengnaak qoe qoe a dyihthing na awm hy, ak awi thaawmnaak ing ik-oeih boeih boeih ak awm sakkung na awm hy. Thawlh awh ciim saknaak ce a sai coengawh, boeimang kut tang benawh khawk khan na ngawi hawh hy. Cawh anih taw khan ceityihkhqing lak awh sang khqoet nawh ang ming awm a mingmih ang ming anglakawh sang khqoet hy. Han awhkaw khan ceityih a venawh Khawsa ing, “Nang taw ka Capa na awm hyk ti; tuhngawi awh na Pa na awm hawh nyng,” a tinaak? Am awhtaw, “Kai taw anih a Pa na awm kawng nyng saw, anih ce ka Capa na awm kaw,” a ti? Cekcoengawh, khawmdek awh Khawsa ing amah a caming ce a haw law awh, “Khawsak khan ceityih boeih ing anih ce bawk seh,” tinawh kqawn hy. Khan ceityih akawng ak kqawn awh, Khan ceityihkhqi ce zilh na sai nawh, a tyihzawihkhqi ce maikqawng na sai hy,” tinawh kqawn hy. Cehlai a Capa awhtaw, Aw Khawsa, na ngawihdoelh ce kumqui na awm kawmsaw, dyngnaak ce na qam a sawnghqawl na awm kaw. Dyngnaak ce nang ing lungna tiksaw ik-oeih che ce sawh na hyk ti; cawh Khawsa, na Khawsa ing na pyikhqi boeih ak khanawh ni ta nawh zeelnaak situi ing ni syp hawh hy,” tinawh kqawn hy. 10 Cekcoengawh vemyihna kqawn bai hy, Ak cyk ca awh, Aw Bawipa, khawmdek ang dyihnaak ce syn tiksaw khan ce nang a kut saikhqi na awm hy. 11 Vemyihkhqi boeih taw plawci hly hlai hy, nang taw cak poe kawp ti; vekkhqi taw hi amyihna se kawm uh. 12 Cekkhqi ce hi amyihna nang ing zawl kawm tiksaw; angki amyihna cekkhqi taw hleng qu kaw. Cehlai nang taw ang qui na cak poe hyk ti, nang a kumkhqi taw a dytnaak am awm qoe kaw,” 13  Sam 110.1.Han awhkaw khan ceityih a venawh Khawsa ing, “Na qaalkhqi ce na khawk kaina ka taak hlan dy kak tang benawh ngawi lah,” a ti naak? 14 Khan ceityihkhqi boeih ve hulnaak ak hu thlangkhqi a bibi aham ni tyih na a awm ka ti koe noek?

1:13 Sam 110.1.