15
Misur Kung Ingkaw A Baai
Kai taw misur kung tang tang na awm nyng saw, ka Pa taw dum ak takung na awm hy. Kai awh ak thaih amak qah a baaikhqi boeih ce hlek hy, kai awh ak thaih ak qahkhqi boeih cetaw, a qahnaak khqoet aham, a baai ak changkhqi ce hlyn pehy. Nami venawh kak kqawn awi ak caming nangmih taw ciim hawh uhyk ti. Kai awh awm poe lah uh, nangmih awh awm poe lawt kawng nyng. A baai ce a kungawh ama awm awhtaw amah awh amang qah thai amyihna, nangmih awm kai awh amna mi awm awhtaw am qah thai kawm uk ti. Kai taw misur kung na awm nyng; nangmih taw a baaikhqi na awm uhyk ti. U awm kai awh awm poe nawh anih awh kai awm ka awm awhtaw, ak thaih khawzah qah kaw; kai am kaa taw na mimah poek awh ikawm am sai thai kawm uk ti. Uawm kaiawh ama awm awhtaw, anih cetaw a baai amyihna khawngna awm kawmsaw, koh kawmsaw, maiawh phum kawm usaw mai ing ui kaw. Kaiawh awm unawh kak awikhqi ve nangmih awh a awm awhtaw, nami ngaihkhqi boeih ce thoeh lah uh, nami ham sei peekna awm kaw. Ak thaih khawzah qah unawh ka hubatna nami awmnaak ak caming Pa ce zoeksangnaakna awm hy.
Khrih A Lungnaak
Pa ing kai ani lungnaak amyihna, nangmih ce ni lungnak khqi lawt nyng. Kai a lungnaak awh awm poe lah uh. 10 Kak awipeekkhqi ve naming ngai awhtaw, kai ing Pa ak awipeekkhqi ngai nyng saw a lungnaak awh ka awm poe lawt amyihna, kai a lungnaak awh awm poe lawt kawm uk ti. 11 Nangmih awh ka zeelnaak ce awm nawh nangmih a zeelnaak ce a soepnaak aham, ve ve ka nik kqawn peek khqi. 12 Kai ak awipeek taw ve ni: kai ing ka ni lungnaak khqi amyihna nangmih pynoet ingkaw pynoet lungqu na lah uh. 13 Thlang ing a pyikhqi hamna a hqingnaak dy a peek lungnaak anglakawh ak bau lungnaak am awm voel hy. 14 Kak awipeek ve nami sai awhtaw, nangmih taw kai a pyikhqi na awm uhyk ti. 15 Tyihzoeihkhqi amni tinak khqi voel qoe kawng, tyihzawih ingtaw a boeipa a bibi ce am sim hy. Cedawngawh kai ing ka pyikhqi ni tinak khqi hawh nyng, kawtih ka Pa a venawh dang law sak hawh nyng. 16 Nangmih ing kai amnik tyk uhyk ti, kai ing ni nangmih ka nik tyk khqi, cet u tiksaw – a poepana ak cak ak thaih nami qahnaak ahamni caksak khqi nyng. Cawh nangmih ing kai ang ming ing nami thoeh saqui ce Pa ing ni pek khqi bit kaw. 17 Ve ve kai ak awipek ni: pynoet ingkaw pynoet lung qu na lah uh.
Khawmdek Ing Ni Sawhnaak Khqi Kaw
18  Khawmdek ing nangmih ce ani sawhnaak khqi awhtaw, kai ni lammana ani sawhnaak tice na mik kawk khuiawh sim uh. 19 Khawmdek a koe na nami awm mantaw, a koe na nami awm a dawngawh, ni lungnak khqi kaw. Cehlai khawmdek a koe na am awm uhyk ti, khawmdek awhkawng ka nik tyh khqi na awm utik saw khawmdek ing nangmih ce ni sawhnaak khqi hy. 20 Nangmih a venawh kak kqawn law awi ce sim uh; ‘A boei anglakawh tyihzawih am bau hy,’ a ti ce. Cekkhqi ing kai a mini thenaak awhtaw, nangmih awm ni thekhanak khqi kaw. Kai a cawngpyinaak ami hquut awhtaw, nangmih a cawngpyi naak awm hquut lawt kawm uh. 21 Kai ang ming awh cemyihna nangmih ce ni thekha nak khqi kaw, kawtih a mingmih ing kai anik tyikung ce am sim uhy. 22 Cekkhqi venna am cet nyng saw ve ak awi ve am kak kqawn peek mai mantaw, am thawlh hlai voei uh. Cehlai, tuh taw a thawlhnaak awh loet na am awm voel hy. 23 Kai anik sawhnaak thlang taw, ka Pa awm ak sawhnaak thlang na awm hy. 24 U ingawm ama sai khawi ce kai ingawm am ka sai mai mantaw, am thawlh hlai voei uh. Cehlai kawpoek kyi ik-oeih ak saikhqi ce ami huh awh awm, kai ingkaw ka Pa ve ni sawh na uhy. 25 Cehlai ningnih a anaa awi awh a qee amyihna, ‘Ikaw kawng am mai awh kai ni sawh na uhy,’ tice a soepnaak ham ni. 26 Pa a venawh kawng nangmih a venawh ka tyih hly kawi, ngaihqep sakkung, Pa a venawh kawng ak cawn law awitak Myihla ce a law awh, anih ing kai akawng ce ni sim sak khqi kaw. 27 Nangmih awm ak cyk ca awhkawng kai a venawh nami awm poe a dawngawh, kai akawng ce thlang sim sak lawt kawm uk ti.