17
Jesu Amah Ham Ak Cykcah
Jesu ing ve ak awi ak kqawn coengawh, khan benna mang nawh cykcah hy: “Ka Pa, a tym ing pha law hawh hy. Na Capa zoeksang lah, Capa ing nang ani zoeksangnaak a ham. Ceamyihna thlang boeih boeih ak khanawh saithainaak na peek ce, a venawh na peek thlang boeih kumqui hqingnaak a peek naak thai ham. Ve ve kumqui hqingnaak ni: nang Khawsa doeng ingkaw na tyih Jesu Khrih sim ve. Nang ing sai ham nani peek bi bi ce kak coengnaak ak caming khawmdek awh nang ming ce zoeksang hawh nyng. Aw ka Pa, khawmdek a syn hlanawh na venawh zoeksangnaakna ka awm ce, tuhawh namah qoe ing ni zoeksang lah.
Hubatkhqi Ham Cykcahnaak
Nang ing khawmdek khui awhkawng ak cawn nani peek khqi venawh nang ming dangsak hawh nyng; amingmih taw na koe na awm unawh, nang ing nani peekkhqi na awm uhy; amingmih ing nak awipek ngaih uhy. Ik-oeih nani peekkhqi boeih ce nang a venawh kaw ni tice tuh sim hawh uhy. Nang ing nani peek awikhqi ce cekkhqi venawh pe nyng saw a mingmih ing do uhy. Kai ve nang a venawh kawng ni a law, tice ak ceet cana sim hawh uhy, nang ing ni a tyih ti awm cangna hawh uhy. A mingmih aham cykcah nyng. Khawmdek aham am cykcah nyng, cehlai nang ing nani peek thlangkhqi hamna ni kak cykcah, na koena awm unawh. 10 Kai ing ka taakkhqi boeih ce nang a koe ni, nang ing na taakkhqi boeih awm nang a koe ni. A mingmih awh zoeksangnaak ce ka venawh awm hy. 11 Khawmdek awh khawqyt am awm voel kawng, cehlai a mingmih taw khawmdek awh awm hyn kawm uh, kai taw nang a venna law hawh kawng nyng. Ka Pa Ciimcaih, nang ming saithainaak ing a mingmih ce chungdah khqi lah – ningnih pynoet na ni awm amyihna a mingmih awm pynoet na ami awmnaak thai aham. 12 Vekkhqi mi ka awm awh, nang ing nani peek ming ing a mingmih ce chung ak dah khqi nyng saw a nep cana khoem nyng. Cak Ciim a soepnaak aham, ak qeng thlang pynoet ti kaa taw, pynoet awm am qeng ti kawm uh. 13 Tuh nang a venna law hly hawh nyng, cehlai ve khawmdek awh ka awm hyn awh, kai a zeelnaak ce a mingmih ak khuiawh ak be na ami taaknaak thai aham, vekhqi ve kqawn nyng. 14 Nak awi ce a mingmih a venawh pe hawh nyng, kai khawmdek a koena am ka awm amyihna, a mingmih awm khawmdek a koena a mami awm a dawngawh, khawmdek ing a mingmih ce sawh nak khqi hawh hy. 15 Khawmdek awhkawng ak chang na a mingmih ce khyn valh aham am cykcah nyng, cehlai them che ak khuiawh kawng a mingmih ce chungdah ahamni kak cykcah. 16 Kai khawmdek a koena am ka awm lawt amyihna, a mingmih awm khawmdek a koena am awm uhy. 17 Awitak ing a mingmih ce ciimcaih sak lah; nak awi taw awitak ni. 18 Khawmdek na nang ing nani tyih amyihna, kai ingawm a mingmih ce khawmdek awh tyi khqi nyng. 19 A mingmih aham kamah ingkaw kamah ciim qunyng, a mingmih awm ami ciim lawt ham awm hy.
Ak Cangnaak Boei Ham Cykcah
20  A mingmih aham doeng am cykcah nyng. A mingmih ing awi amik khypyi ak camawh ak cangnaak hly kawi thlangkhqi ham awm cykcah nyng. 21 Ka Pa, kai ak khuiawh nang awm tiksaw, nang ak khuiawh kai ka awm amyihna, a mingmih pynoet na ami awmnaak thai aham cykcah nyng. Nang ing kai ni tyi hyk ti tice khawmdek ing cangna thai nawh ningnih ak khuiawh a mingmih ami awmnaak thai aham cykcah nyng. 22 Nyngnih pynoet na ni awm amyihna a mingmih awm pynoet na ami awmnaak aham, nang ing nani peek zoeksangnaak ce a mingmih a venawh pe khqi nyng. 23 A mingmih ak khuiawh kai awm nyng kai ak khuiawh nang awm hyk ti. Nang ing kai ni tyi nawh kai nani lungnaak amyihna a mingmih awm lungna hyk ti tice khawmdek sim sak aham a mingmih ce pynoet na coeng sak lah. 24 Ka Pa, nang ing nani peekkhqi ve, nang ing khawmdek a syn hlanawh ni lungna nawh nani peek kai a boeimangnaak ce huh sak aham, kamah ka awmnaak awh awm sak lawt aham ngaih nyng. 25 Ak dyng ka Pa, khawmdek ing nang ce amni sim seiawm, kai ing nang ce ni sim nyng, nang ing ni tyi hyk ti tice a mingmih ing sim hawh uhy. 26 A mingmih a venawh nang ming ce khypyi hawh nyng, nang ing kai nani lungnaak ce a mingmih a venawh awm nawh kamah qoe ce a mingmih a venawh ka awm thainaak aham, nang ming ce khypyi hyn kawng nyng,” tinawh cykcah hy.