93
Bawipa taw boei na ngawi nawh, qypawmnaak ing thoeihcam quhy; Bawipa taw qypawmnaak ing thoeihcam qu nawh thaawmnaak ing myk ang dah qu hy. Khawmdek ve ak cak na dyih sak nawh; am thoeih qoe hy. Na boei ngawihdoelh ce ak kqym awhkawng caksak cena awm hawh hy; nang taw kumqui awhkawng awm hawh hyk ti. Aw Bawipa, tuicunlikhqi hak zoek qu hy, tuicunlikhqi ing ak awi y uhy; tuicunlikhqi ing tuibak awi y uhy. Tui ak awi ak hum anglakawh awm khan ben nakaw Bawipa taw ak tha awm khqoet hy. Nak awipeekkhqi ce ak cak na dyi nawh; Aw Bawipa, cimnaak ing na im ce a dyt ka qoena thoeihcam loet hy.