148
Bawipa taw kyihcah lah uh. Khan nakawng Bawipa ce kyihcah unawh, sawsang soeih awh Bawipa ce kyihcah lah uh. Ak khan ceityihkhqi boeih aw, amah ce kyihcah lah uh. Khawmik ingkaw pihla aw, amah ce kyihcah lah, nangmih aihchi ak ngaihkhqi boeih aw, amah ce kyihcah lah uh. Nangmih khan ak sangkhqi aw, amah ce kyihcah lah uh. Bawipang ming ce kyihcah lah u seh, kawtih amah ing awi pe nawh ik-oeih a sai na awm hy. Cekkhqi ce amah a hun boeih awh kumqui dyna tahy, amak khum thai awipeek ce cekkhqi venawh pehy. Khawmdek awhkawng Bawipa ce kyihcah lah uh, nangmih tuicunli khui awhkaw a sai ik-oeih ak bau soeih khqi ingkaw tuihdungkhqi aw, khawkphla ingkaw kqeek khqi, vyl ingkaw cingmaikhqi, ak awipeek ak ngai khawhli, nangmih tlangkhqi ingkaw cungkhqi, ak thaih kawi thingkhqi ingkaw sidar thingkhqi, 10 kqawng qamsakhqi ingkaw khqinkhqi, qamsa ak zawikhqi ingkaw ak ding phakhqi, 11 khawmdek awhkaw sangpahrangkhqi ingkaw phynlum boeih, nangmih boei a cakhqi ingkaw khawmdek ak ukkungkhqi boeih, 12 cadawngkhqi ingkaw nulakhqi, pacawngkhqi ingkaw naasenkhqi boeih aw, Bawipa ce kyihcah lah uh. 13 Cekkhqi ing Bawipang ming ce kyihcah u seh, kawtih anih ang ming doeng ni zoeksang aham a awm; a boeimangnaak taw dek ingkaw khan ak khan awh awm hy. 14 Anih ing ak thlangkhqi ham kii hak thawh pehy, ak thlangciimkhqi am kyihcahnaak ing, ak kawlung ing ak zoe khet Israelkhqi kyihcahnaak awm sai pehy. Bawipa taw kyihcah uh.