AWIPHAWNG
1
Jesu Khrih ak awiphawng, ak law hly kawi ik-oeih, a tyihzawihkhqi venawh dang sak aham Khawsa ing a venawh a peek taw vemyihna awm hy. A tyihzawih Johan a venawh ak khan ceityih tyi nawh dangsak hy, anih ing a huh ik-oeihkhqi boeih ce kqawn hy – cawhkaw ik-oeih cetaw, Khawsa ak awi ingkaw Jesu Khrih a sim saknaak awi ceni. Vawhkaw kqawn oepchoeh na ak awm awi ak noet taw a zoseen hy, ve ak awi ak zakhqi boeih ingkaw ce a ik-oeih qee na ak awmkhqi boeih ce ak kawk khuiawh ak khoem taw a zoseen hy, kawtih atym taw zoe hawh hy.
Ex. 3.14; Awph 4.5.Johan ing, Asia ram awhkaw thlangboel khqih a venawh: Ak awm hui, ak awm hawh ingkaw ak awm law hly ingkaw amah a ngawihdoelh a hai awhkaw myihla Khrih ingkaw, Is. 55.4; Sam 89.27.ypawm simpyikung, thlakthi anglakawhkaw ak thang cyk, khawmdek sangpahrangkhqi boeih ak ukkung Jesu Khrih a venawh kaw qeennaak ingkaw ngaihdingnaak nangmih a venawh awm seh. Ningmih ni lung nak khqi nawh amah a thi ing thawlhnaak ak khuiawh kawng ningnih anik loet sak khqikung, Ex. 19.6; Awph 5.10.a Khawsa ingkaw Pa a bibi aham ningnih ce a ram awhkaw pilnam ingkaw Khawsoihkhqi na anik saikung a venawh thang leeknaak ingkaw thaawmnaak kumqui dy awm seh! Amen. Dan. 7.13; Mat 24.30; Marka 13.26; Luke 21.27; 1Th 4.17; Zech. 12.10; Joh 19.34,37; Zech. 12.10; Mat 24.30.Toek lah, myi awh law kawmsaw, mik a hoei ing amah ce hu kaw, amah cai ing ak sunkungkhqi ingawm; khawmdek thlangkhqi boeih ing anih awh ce khy am kqang kawm uh. Ce myihna awm seh! Amen Awph 22.13; Ex. 3.14.Kai taw Alpha ingkaw Omega na awm nyng,” tinawh “ak awm hui, ak awm hawh ingkaw ak law hly kawi, Bawimang,” Bawipa ing kqawn hy.
Kai, Johan, nangmih a koeinaa na ak awm nawh Jesu awh ningnih aham ak awm qam ingkaw khuikhanaak ak yh haih, taw Khawsak awi ingkaw Jesu akawng kak kqawn dawngawh Patmos sanglak cung awh awm nyng. 10 10 Bawipa nyn awh Myihla ing awm nyng saw, ka huben na kawng uut awi amyihna awi khawteh ce za nyng, 11 ce ak awi ing: “Na huh ve cazawl awh qee nawhtaw thlangboel khqih tloek: Ephesa, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia ingkaw Laodicea a venawh pat pe,” ni tina hy. 12 Ka venawh awi ak kqawn lawkung ce toek aham hawi qunyng. Kang hawi qu awh sui mai vangnaak khqih ce hu nyng, 13  Dan. 7.13; Dan. 10.5.cawhkaw mai vangnaak ak khuiawh pynoet taw, “thlanghqing capa myihna awm hy,” khawkkhik dy ak pha suibai ing thawicam qu nawh ak kqang awh sui hi ca ing zeen qu hy. 14  Dan. 7.9. Dan. 10.6.A lu ingkaw a lusam taw tuu a myi myihna bawk nawh vyl a myihna bawk hy, a mik qawi taw maikqawng a myihna awm hy. 15  Ezek. 1.24; 43.2.A khaw qawi taw mai awh qawhum hloei a myihna vang hy, ak awi taw tui ang lawng tha ak awm soeih a myihna awm hy. 16 Ak tang kut awh aihchi khqih pawm nawh am kha awh hu hai ak hrat zawzi ce thoeng hy. A hai taw khawmik a ling hui awhkaw myihna awm hy.
17  Is. 44.6; 48.12; Awph 2.8; 22.13.Anih ce ka huh awh, thlakthi myihna a khaw kung awh tlu hqoeng nyng. Cawh kak khanawh ak tang kut ce tloeng law nawh: “Koeh kqih. Kai taw ak kqannaak ingkaw a dytnaak na awm nyng. 18 Kai taw ak hqing thlang na awm nyng; thi hlai nyng, ngai lah kumqui ingkaw kumqui dy na hqing nyng! Thihnaak ingkaw Hades cabi ce ta nyng. 19 Cedawngawh, tuh ak awm ingkaw ak awm hly ik-oeih na huh ce qeel ah. 20 Kak tang benawh aihchi khqih ang hyp ik-oeih ingkaw sui mai vangnaak khqih na huh cetaw veni: Aihchi khqih cetaw thlangboel khqih tloek ak khan ceityihkhqi na awm nawh mai vangnaak khqih tloek cetaw thlangboel khqih tloek ce ni.

1:4 Ex. 3.14; Awph 4.5.

1:5 Is. 55.4; Sam 89.27.

1:6 Ex. 19.6; Awph 5.10.

1:7 Dan. 7.13; Mat 24.30; Marka 13.26; Luke 21.27; 1Th 4.17; Zech. 12.10; Joh 19.34,37; Zech. 12.10; Mat 24.30.

1:8 Awph 22.13; Ex. 3.14.

1:13 Dan. 7.13; Dan. 10.5.

1:14 Dan. 7.9.

1:14 Dan. 10.6.

1:15 Ezek. 1.24; 43.2.

1:17 Is. 44.6; 48.12; Awph 2.8; 22.13.