3
Sardis khaw awhkaw khan ceityih a venawh qee lah: Vawhkaw awikhqi vetaw Khawsa Myihla khqih ingkaw aihchi khqih ak bawmkung ak awikhqi ni. Na ik-oeih sainaak ce sim nyng, ak hqing a myihna tyk hlai hyk ti thi hyk ti. Tho lah! ak thi tawm na pum ce tha awm sak lah, ka Khawsa a mik huh awh na ik-oeih sainaak ak soep te am hu nyng. Mat 24.43,44; Luke 12.39,40; Awph 16.15.Cedawngawh, ik-oeih na huh ingkaw nang zaak ce poek lah, ce ak awi ce ngai nawhtaw zut lah. Cehlai amna thawh awhtaw, quk-ai a myihna law kawng nyng, ityk awh na venawh ka law tice am sim kawp ti. Cehlai bainaak amak kawlh thlang a khoeh Sardis khaw awh awm hyn hy. Ce mihkhqi cetaw hik bawk bai kawm usaw kai ing cet haih kawng unyng, cekkhqi cetaw kai mi ceh aham ak tyng khqi ni. Ex. 32.32,33; Sam 69.28; Awph 20.12; Mat 10.32; Luke 12.8.Cekkhqi myihna ak noeng thlangkhqi taw hik bawk bai lawt kawm uh. Anih ang ming ce ityk awh awm hqingnaak cabu khui awhkawng am hqe pe kawng, ka Pa ingqawi khan ceityih haiawh ang ming ce kai ing simpyi lawt kawng. U awm haa ak ta ingtaw, Myihla ing thlangboelkhqi venawh ak kqawn peek awi ce za seh.
Is. 22.22; Job 12.14.Philadelphia khaw awhkaw thlangboel khan ceityih a venawh qee lah: Ve ak awikhqi vetaw a kut awh David a cabi ak awm, thlakciim ingkaw ak thym ak awi ni. Anih ing am awng ce u ingawm am khai thai kawmsaw, a khaih ce u ingawm am awng thai kaw. Na ik-oeih sainaak ce sim nyng. Toek lah, U ingawm ama khaih thai chawh ak awng qu ce na haiawh ta law nyng. Nak tha am awm hlai hy, kak awi ce khoem tiksaw kang ming ce am oelh hyk ti. Is. 49.23; 60.14; Is. 43.4.Setan a sinakawk na ak awmkhqi, Juda thlang na am awm loei saw ak sa qu thlangkhqi qaai ak kqawnkhqi ce – nangmih a venawh law sak kawng nyngsaw nangmih a khawkung awh khuk sym sak kawng, nangmih kai ing ni lungna nyng tice cekkhqi ing sim kawm uh. 10 Kak awipeek ce kawdungnaak ing nami yh a dawngawh kai ingawm khawmdek pum khanawh ak awm thlangkhqi noekdak aham ak law hly kawi kyinaak khuiawh kawng ni hoep khqi kawng. 11 Law nai hawh kawng. U ingawm boei lumyk ce ama ni qawtnaak aham na taak ce ak cakna tu khak lah. 12  Awph 21.2; Is. 62.2; 65.15.Ak noeng thlang cetaw ka Khawsa a tempul ak tung na sai kawng nyng. Cawhkawng ityk awh awm am cehta voel kaw. Anih a dawngawh ka Khawsang ming ing ka Khawsa a khawk bau ming ce qee pe kawng nyngsaw; kang ming thai ce awm qee pe kawng. 13 U awm haa ak ta ingtaw, thlangboelkhqi venawh Myihla ing ak kqawn peek awi ce za seh.
14  Awicyih 8.22.Laodicea khaw awhkaw thlangboel khan ceityih a venawh awh qee lah: Ve ak awikhqi taw Amen, ypawm ingkaw dyihthing thym, Khawsa ik-oeih sai ak ukkung ak awikhqi ni. 15 Na bibinaak ce sim nyng, ding awm am ding tiksaw ling awm am ling hyk ti. Pynoet na na awm qep aham ngaih hlai nyng! 16 Na oih kqoeng a dawngawh – ling awm am ling hyk ti, ding awm am ding hyk ti – kam khak khuiawh kawng ni sa tawm hawh nyng. 17 Namah ingtaw, ‘boei nyng, khawhthem awm ta nyng ikaw awm am ngoe voel nyng,’ tihyk ti. Ngaihak khawbing, qeen ak kap, khawdeng, mikhyp ingkaw ak pum a zal na na awm ce am sim hyk ti. 18 Na boeinaak aham kai a venawh kaw sui mai awh a hloei ce ve thlai lah; chahnaak ak awm ak pum a zal na na awmnaak ce na singdahnaak aham hik bawk ve thlai lah; khaw na huhnaak thai aham miksi ve sak lah. 19  Awicyih 3.12; Heb 12.6.Ka lungnaak thlang ce toel nyngsaw cuk am kik nyng. Cedawngawh ak thym na awm nawh zut lah. 20 Ngai lah chawmkeng awh dyi nyng saw khoek nyng. U ingawm kak awi ce za nawh chawh ce am awng awhtaw, kun kawng nyng saw anih ing buh ai haih kawng nyng, anih awm kai a venawh awm lawt kaw. 21 Kai ing ka noeng a dawngawh ka Pa a ngawihdoelh awh ka ning ngawih haih amyihna, ak noeng thlang cetaw boei ngawihdoelh awh kai ing ngawih haih thainaak ce pe kawng. 22 U awm haa ak ta ingtaw, Myihla ing thlangboelkhqi venawh ak kqawn peek awi ce za seh.

3:3 Mat 24.43,44; Luke 12.39,40; Awph 16.15.

3:5 Ex. 32.32,33; Sam 69.28; Awph 20.12; Mat 10.32; Luke 12.8.

3:7 Is. 22.22; Job 12.14.

3:9 Is. 49.23; 60.14; Is. 43.4.

3:12 Awph 21.2; Is. 62.2; 65.15.

3:14 Awicyih 8.22.

3:19 Awicyih 3.12; Heb 12.6.