2
Ak Leek Soeih Cawngpyinaak
Ak thym cangnaak ing anik qoep ik-oeih ce na cawngpyi aham awm hy. A kum ak hqam bet thlangkhqi ing a cyp amyih na awm aham, thlang kqihchah kawi na awm aham, yh thainaak kawlung taak aham, ak thym cangnaak taak aham, lungnaak ingkaw kawdungnaak ing awm aham cawngpyi.
Cemyih lawtna, kum ak hqam hawh nukhqi ingawm kqihchah kawi na khaw sak aham, thlang a mami theetnaak aham ingkaw zu a mami awk naak aham, cehlai ak leek ik-oeih ce cawngpyi patoe aham cawngpyi lah. Cawhtaw kum ak no bet nukhqi ce a va a ca lungnaak aham a mi cawng hly pyi thai, yh thainaak ta nawh ak caih na awm aham, im awh plawng ang thawh aham, kaw dung aham, a vakhqi ak kaina awm aham cawngpyi, cawh ni u ingawm Khawsak awi ce a kqihchah hly thai hy.
Cemyihna, cadawngkhqi ing yh thainaak kawlung ami taaknaak thai aham tha pe law. Soepkep awh ik-oeih leek sainaak ak caming cekkhqi a toek kawina awm law lah. Na cawngpyinaak awh ak thym ingkaw ak cang cang na na awm aham awm hy, upvoet ak awm na awi nak kqawn aham am awm hy, cawh ni nang anik oelhkungkhqi ing ningnih a seetnaak kqawn aham am hu kawmsaw amik chah hly.
Tamnaakhqi ing ik-oeih soepkep awh ami boeikhqi ak awi ngai peek aham kqawn pe, a boeikhqi ak kawzeelnaak sai aham ingkaw awi ama hlat aham, 10 A ik-oeihkhqi ama quuknaak peek thai aham ingkaw ypawm na ami awmnaak ce dang sak aham awm hy, cawh ni ik-oeih soepkep awh ningnih hulkung Khawsa akawng ni cawngpyi ve thlang ing ngai aham a ngaih hly.
11 Hulnaak Khawsa qeennaak ing a haw law ce thlang boeih a venawh dang hawh hy. 12 Khawsa ak kawngaih am ik-oeih ben ingkaw khawmdek ik-oeih ben awh “Amni” ni tinawh, yh thainaak ing khaw sak aham, tuh a mih awh ak dyng na khaw sa nawh, Khawsa ngaih na khaw sak aham ni cawngpyi hy. 13 Ngaih-unaak ypawm ik-oeih - boeimang Khawsa ingkaw hulkung Jesu Khrih a lawnaak khawnghi ce ning ngaih-u uhy, 14  Sam 130.8; Ex. 19.5; Deut. 4.20; 7.6; 14.2; 1Pe 2.9.Thawlh ama leeknaak boeih khui awhkawng ningnih ce hul aham amah ing amah ce pe qu hy, ik-oeih leek sai ngaihnaak kawlung taak ham amah aham qoe qoe na ni ciimcaih sak khqi hy.
15 Cedawngawh, vemyih ik-oeihkhqi ve na cawngpyi aham awm hy. Sai thainaak boeih boeih ing tha pe nawh toel lah. U ingawm koeh ni hep seh.

2:14 Sam 130.8; Ex. 19.5; Deut. 4.20; 7.6; 14.2; 1Pe 2.9.