Paulas ke pahiela tjietthie Tiemotias khaatien
Pahiela baat
Paulas ke ekgo tjela Tiemotias raha. Oe ek naudjawaan raha. Okar baap ekgo Griek ke aadmie raha aur okar maai Israel ke raha.
Paulas doei baries lek Efese sahar me partjaar karies raha. Hoewa se djaai se pahiele oe Tiemotias ke Efese ke iesaai ke samaadj ke barkwa banaai deis hoewa ke bieswaasie logan ke siekhaawe khaatien.
Oe Tiemotias khaatien doeigo tjietthie liekhies raha. Ese hamlog siekh sakiela kaise ek iesaai ke barkwa ke tjaahie Kriest ke samaadj logan ke sewa kare ke.
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur ie tjietthie Kriest Jiesoe ke pathaawal waala banke liekhiela. Parmeswar aur Kriest Jiesoe hamme hoekoem deis hai partjaar kare ke. Oe to hamlogke batjaawe Waala hai aur hamlog bharosa karke agoriela djab talak oe lautke na aaiga.
Tiemotias, ie tjietthie tor khaatien hai. Toe hamaar sattja bieswaasie ke beta baate.
Pieta Parmeswar aur Prabhoe Kriest Jiesoe tor bhalaai aur daaja kare aur toke sjaantie dewe.
Naklie siekhaawe waalan
Djaise ham tose bolke Maasadonia diehaat gailie, oisane kar. Ham maangiela kie toe Efese sahar me rahieke koetjh manai log se boliehe kie oelogke na tjaahie doesar baat siekhaawe ke. Oelogke na tjaahie har ek rakam dharam ke kaahaanie aur baap-daada log ke naam ke lamba lamba liest ke biese me bataawe ke. Ie tjiedj karke oesab khaalie djhagara khodje hai aur na siekhaawe hai kie Parmeswar maange hai bieswaas dwaara hamlogke diel me raadj tjalaawe. Djab hamlog aapan iesaai bhaai-bahien ke siekhaaila tab hamlog maangiela kie oesab safa diel se pjaar kare, be-kasoer rahe aur diel bhar se Parmeswar me bieswaas kare. Bakie koetjh iesaai log aapan djiewan aise na bietaawe hai, ohie se oesab and-band baat batia hai. Oesab maange hai dharam ke kaanoen ke parhaawe waalan bane, bakie oelog tanko na samdjhe hai kie oesab kaun baat ke biese me etana karaai se batia hai.
Parmeswar ke baat thiek hai
Hamlog djaaniela kie Parmeswar ke kaanoen attjha hai aur hamlogke tjaahie eke thiek se kaam me laawe ke. Okar kaanoen be-kasoerie logan khaatien na dewal gail hai, bakie manai log ke kasoer dewe khaatien djaun eke toere hai aur na maange hai baat soene. Aisan manai log Parmeswar ke nahakaare hai, boeraai kare hai aur paapie ke djiewan bietaawe hai. Oelogke diel barbaad hoi gail hai. Oelog aapan maai-baap ke bielwaaike mar djaain dewe hai aur oesab djaanmarwa hai. 10 Oesab tjhatjhoendaraipan kare hai aur laundan se kharaabie kare hai. Oelog doesar manai log ke tjoraaike betje hai, djhoeth bole hai, djhoetthe ke kasam kha hai, aur attjha gjaan oelta-phoelta siekhaawe hai. Ohie logan khaatien Parmeswar aapan kaanoen deis hai. 11 Attjha gjaan Parmeswar ke biesaal soekh ke khoes khabar ke biese me hai, aur oe hamaar oeppar saupies hai ie baat soenaawe khaatien.
Jiesoe Kriest ke bhalaai ketana barka hai
12 Ham Prabhoe Kriest Jiesoe ke dhanbaad deila kie oe hamme saktie deis hai aur hamaar oeppar bharosa karke ie kaam hamme saup deis hai, 13 tjaahe pahiele ham okar niendara aur bedjatie karat rahielie aur oke sataawat rahielie. Bakie ham na djaanat rahielie kie ham ka kariela. Ham to bieswaasie na rahielie. 14 Ohie se Prabhoe hamme biesaal bhalaai karies. Oe hamme bieswaas aur prem se bhar deis hai, aur hamme Kriest Jiesoe se ek banaais hai. 15 Ie satj baat maane laaik ke hai kie Kriest Jiesoe doenia me aail raha paapie logan ke batjaawe khaatien. Aur ham sab se barka paapie baatie. 16 Bakie Jiesoe Kriest hamme daaja karies hai, djeme sab koi dekh sake kie okar bhalaai ketana barka hai. Aisane doesar manai log djaan sakiega kie ohoelog okare me bieswaas karke hardam khaatien okar saathe rahie sakie. 17 Parmeswar sab djoeg ke Raadja hai aur kabhie na marie. Koi na oke dekh paawe hai, aur khaalie ohie sattja Parmeswar hai. Okar aadar aur maahaanta sada ke lieje howe! Ha, aisane to hai.
18 E beta Tiemotias, djaise pahiele Parmeswar ke sanesian tose bataais raha, oisane ham tose bhie boliela ek attjha soerdjaatie ghat Kriest khaatien kausies kare ke. 19 Safa sotj-bietjaar se aapan bieswaas pakarle rahoe. Koetjh manai logan aapan diel aur man safa se na rakhies hai. Ohie se oelog aapan bieswaas tjhor deis hai. 20 Oe manai log me bhie Hiemenejas aur Aaleksaandar hai. Ham oelogke saitaan ke haath me saup deilie hai djeme oelog siekhe Prabhoe ke sattjaai ke biese me koetjh kharaab baat na bole ke.