Johaanas ke doesara tjietthie
1
Tjietthie ke soeroe
Ham iesaai ke barkwa Johaanas baatie. Ham ie tjietthie liekhiela oe aurat khaatien djaun ke Parmeswar alag karies hai iesaai ke djiewan bietaawe khaat, aur bhie okar larkan khaatien. Ham toelogke satj-moetj tjaahiela. Aur na khaalie ham, bakie bhie sab log djaun Parmeswar ke sattja baat djaan gail hai. Oe sattja baat to hamlogke diel me rahe hai aur hardam hamlogke saath rahiega. Aisane Pieta Parmeswar ke aur okar Beta Jiesoe Kriest ke bhalaai, daaja aur sjaantie bhie hamlogke saath rahiega aur hamlog okar sattjaai maanke prem se okar rasta par tjalab.
Sattjaai aur prem
Ham bahoet khoesie bhailie djab ham tor larkan me se koi koi ke bhetailie djaun Pieta Parmeswar ke sattja baat maan lewe hai djaise oe hamlogke hoekoem deis hai. Bahien, ham tose maangiela kie hamlog apane me pjaar kare k'hoi. Ie ek naawa hoekoem na hai, bakie hamlog iesaai howe se djaaniela kie hamlogke tjaahie ek doesare ke pjaar kare ke. Aur ekar matlab hai kie hamlog Parmeswar ke hoekoem maaniela. Toelog soeroe se djaane hai kie oe bolies hai ek doesare ke pjaar kare ke.
Bharmaawe waalan
Doenia me dher bharmaawe waalan hai. Oesab na kholke bole hai kie Jiesoe Kriest iensaan ke djanam leis hai. Aisan manai log doesare ke bharmaawe hai aur apane ke Kriest ke doesman banaawe hai. Hamlog kausies karlie hai toelogke bieswaas barhaawe khaatien. Batjaaike rahiehe kie oe manai log toelogke bieswaas na toer dewe. Khaalie djab toelog aapan bieswaas pakarle rahiehe tab Parmeswar toelogke ienaam dei sakie.
Dje Kriest se djaada siekhaawe hai, oe Parmeswar se ek na hai. Bakie dje okar baat siekhaawe hai, oe ose ek hai aur bhie okar Beta se. 10 Djab koi aaike toelogke ie baat doesar rakam se siekhaaiga, tab toelog oke bhiettar na aawan deihe. 11 Dje aisan manai ke bhiettar lewe hai, oe okar kharaab kaam me bhaag lewe hai.
Tjietthie ke ant
12 Ham maangiela toelogke auro dher tjiedj djanaawe, bakie na liekhe ke dwaara. Ham maangiela toelogke paas aawe, tab ham toelogse auro bataai sakab djeme hamlogke diel khoesiaalie se bhar djaai.
13 Tor pjaara bahien ke larkan toelogke jaad kare hai.