Paulas ke doesara tjietthie Tesaalonieka ke iesaai log khaatien
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur ie tjietthie Selfaanas aur Tiemotias ke saath liekhiela. Hamlog iesaai ke samaadj log khaatien liekhiela djaun Tesaalonieka sahar me rahe hai. Toelog Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest se ek hai.
Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest toelogke bhalaai kare aur sjaantie dewe.
Kriest ke faisala djab oe lautke aaiga
E bhaai log, hamlog hardam Parmeswar ke dhanbaad deila toelogke khaatien. Toelogke bieswaas bahoet barhe hai aur toelogan apane apane me auro pjaar kare hai. Ohie se hamlogke Parmeswar ke dhanbaad dewe ke pare hai. Hamlog doesar Parmeswar ke samaadj me toelogke goen gaaila kie toelog ketana dhieradj se aur bieswaas pakarke rahe hai, tjaahe toelog sataawal dja hai aur moesiebat sahe hai. Ab dekha hai kie Parmeswar ke faisala thiek hai aur toelog doekh oethaaike okar raadj me bhaag lewe ke laaik baate.
6-7 Djab Prabhoe Jiesoe aapan maahaan parie log ke saath aur biesaal aagie leike swarag me se aaike dekhaaiga, tab oe toelogke sataawe waalan ke sataaiga aur toelogke aur hamlogke djiew me djiew pariega. Aise Parmeswar ke aakhie me thiek rahiega. Djaun manai log Parmeswar ke baat na maane hai aur khoes khabar Prabhoe Jiesoe ke biese me na bieswaas kare hai, oe oesabke sadja deiga. Oelog hamesa khaatien barbaad hoi djaaiga aur Parmeswar aur okar biesaal saktie aur soekh se doer hataawal djaaiga. 10 Ie sab hoiga oe dien par djab Prabhoe Jiesoe lautke aaiga aapan alag karal waalan dwaara aadar paawe khaatien. Sab koi dekhke atjambho hoiga kie oe ketana biesaal kaam karies hai oelog me djaun okar oeppar bharosa karies hai. Aur toelog hamlogke baat okare biese me bieswaas kar leile hai, ohie se toelog eman bhie bhaag leihe.
11 Aur ohie khaat hamlog hardam praatna kariela kie Parmeswar toelogke bolaawe laaik banaai, aur aapan saktie se aise kare kie toelog aapan poera bieswaas dwaara khaalie maange hai bhala kaam kare. 12 Tab toelogke dwaara Prabhoe Jiesoe Kriest ke naam aadar karal djaai. Aur okar dwaara tohoelogke aadar mielie. Toelog okar bhalaai dwaara ose ek baate. Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest ie sab karwaaiga.