28
Jiesoe ke djie oethe ke kaahaanie
(Markas 16:1-18; Loekaas 24:1-12; Johaanas 20:1-10)
Sabat ke dien ke baad djab hapta ke pahiela rodj bhail tab Magdaala ke Maria aur ekwa Maria gail kabar ke dekhe.
Tab atjakke me ek barka bhoeidol bhail aur Parmeswar ke ek parie swarag me se oetaral. Oe kabar ke paas aaike dwaar ke patthar hataaike opar baith gail. Okar tjehera djaise biedjalie tjamkat raha aur okar kapra ekdam oeddjar raha. Tab rakhwaalan etana djor deraail kie hoewa par gier gail djaise ek moerda. Bakie swarag ke parie aurat log se bolies: „Toelog na dera. Ham djaaniela kie toelog Jiesoe ke khodje hai djaun kroes par maral hai. Oe hia na hai. Oe djie oethaawal gail hai djaise oe bolies raha. Aaw djagaha ke dekh djaaha okar lahaas rakhal raha.” Aur bolies: „Toelog haalie se djaaike okar tjela log se bol de kie oe maut me se djie oethal hai. Aur oe toelogke aage Gaalielea ke diehaat me djaaike toelogse bhet kariega. Ehie sanesa hamme dewe ke raha.”
Aurat log toerant hoewa se tjal gail. Oelogke man me dar aur khoesiaalie saathe saath raha. Oesab haalie haalie tjalal Jiesoe ke tjela log se bataawe ke. Bas atjakke me Jiesoe apane aaike iesabse bhet karke bolies: „Toelogke sjaantie rahe.” Tab oelog auro nagietj aaike gaathie par gierke okar gor pakar leis aur oke poedje lagal. 10 Tab oe bolies: „Na dera. Dja hamaar bhaai log se bol de kie oelogke tjaahie hia se Gaalielea me djaai ke, tab hoewa oesabse bhet hoiga.”
Israel ke barkwan ke djhoeth
11 Djab aurat log tjal gail tab soerdjaatie log sahar me djaaike barka agwa log se sab koetjh bataai deis. 12 Tab barka agwan aur djanta ke barkwan ekattha hoike apane me sallaah karke soerdjaatie ke dher paisa deis 13 aur bolies kie: „Toelog sab koi se boliehe kie: ‘Raat ke djab hamlog soetal rahielie tab okar tjela log aaike okar lahaas tjoraai legail.’ 14 Aur djab laat ie baat soeniega tab hamlog ose ie baat thiek kar leb djeme toelogke sadja na miele.” 15 Soerdjaatie log paisa leike karies djaise oelogse bolal gail raha. Aur ie djhoeth baat aadj talak Israel logan ke bietj me phailaawal dja hai.
Jiesoe ke hoekoem aapan tjela log khaatien
(Markas 16:14, 16)
16 Tab gjaara tjela log Gaalielea ke diehaat me oe pahaar par gail djaaha Jiesoe oelogke bolaais raha. 17 Tab djab oesab hoewa par oke dekhies tab gaathie par gierke oke poedje lagal. Bakie kauno kauno ke man me doebdha raha. 18 Tab Jiesoe nagietj aaike bolies: „Pieta Parmeswar hamme swarag me aur dhartie par sab saktie deis hai. 19 Ohie se toelog dja aur doenia ke sab djaatie ke hamaar tjela banaaw. Oesabke dopoe kar Pieta Parmeswar ke, okar Beta ke aur Pawietr Aatma ke naam me. Aur oesabke har ek baat siekhaaw djaun ham toelogke hoekoem deilie hai kare ke. 20 Aur soen, ham djoeg ke ant talak rodj toelogke saath rahab.”