LOMATUAWI
MARK
AHPIY’O
1
The Preaching of John the Baptist
(Mt 3.1-12; Lk 3.1-18; Jn 1.19-28)
I’ lomatuawi Jesus Christ God Tiyat yuaataqa yan yayhniwa. God lavay’aymuyatuy pēniyamuy aṅ yan ura pey’ta: Meh, nu hapi upyeve ituaw’ayay ayatani; noqw pam hapi upyeve uṅem pöhut aṅ qenitani. Hakiy tönaat qayēsiwhpuve tsa’tinumqa navotniwa; nihqe yan lalvaya: Uma Tutuyqawhqat eṅem pöhut aw hintsatsnani, pam háqe’niqat aw suwiptotani. Hak tāqa John yan mātsiwhqa qayēsiwhpuve kūyit akw tūtuvoylalawu; nihqe sinmuy amumi paṅqawu: Uma nāp umuhtunatyay aṅqw lasye’, kūyit akw tuvoylatotini. Noqw God umuhqaanhtipuy umuhpiy ayo yúkuni. Noqw tutskwat Judeat aṅ ahsupoq sinom sohsoyam put aw ökiwta, pu Jerusalem aṅq’ö; nihqe qaanhtipuy nahostotat, John ahpiy pāyut Jordan aqw tuvoylatoti. Noqw i’ John hihta pohkot pȫlay’taqat pöhöyat aṅqw yukiwtaqat yuwsi’k̇aṅw, kolāsat kwewta. Noqw pam mātuy tūmoyta; pu piw haqam mómohtuy tsāme’, momospalayamuy enaṅ tūmoytaṅwu. Nihqe pam yuaataqe paṅqawlawu: Hak inuhpenihqe pas pavan öqalay’taqa inuṅkni; noqw soon nu yan’ewaynīk̇aṅw pay ṅas’ew put tots‐sosompiyat ṅahnik aw motoltini. Pay nu pas antsa kūyit akw umuy tuvoylalawu. Nīk̇aṅw ason pam Qahováriwtaqat Hikwsit akw umuy tuvoylalawni.
The Baptism and Temptation of Jesus
(Mt 3.13–4.11; Lk 3.21-22; 4.1-13)
Noqw ephaqam Jesus Galilee‐tutskwat ep kitsókit Nazareth aṅqwniqw, John pāyut Jordan aqw put tuvoylata. 10 Noqw Jesus pāṅaqw yámakq, pahsat pay tokpela hötsiltiqw Qahováriwtaqa Hikwsi höwit ank̇aṅw put aqw hawhtoqat pam aw yori. 11 Noqw hakiy tönaat ōṅaqw paṅqawu: Um hapi pas aw iunaṅwa Itii, pas nu uṅ hahlayi. 12 Noqw pahsat pay Qahováriwtaqa Hikwsi qayēsiwhpumi haqami put lālayi. 13 Noqw pam pep qayēsiwhpuve lȫp sunat tālat aṅ tūtuvosiptuy amumum yanta. Noqw Satan put unaheplawu; noqw ōṅaqw hoṅvia’yat put aw unaṅwtavi’yuṅwa.
Jesus Calls Four Fishermen
(Mt 4.12-22; Lk 4.14-15; 5.1-11)
14 Noqw John sivikive pakiwtaqw, Jesus Galilee‐tutskwat ep pituhqe, lomatuawit God moṅwtunatyayat yuaataqat yuaatinuma, 15 Paṅqawk̇aṅwo: Pay hapi aw pitu, God moṅwtunatyayat aw hayhk̇alti. Uma nāp umuhtunatyay aṅqw lasye’, lomatuawit aw tūtuptsiwani. 16 Noqw pam wuhkovatuphat Galilee yan mātsiwhqat qalavaqe hinmak̇aṅw, hakiy Simon tupkoyat Andrewt enaṅ tuwa. Puma pakiwmaqtutsayay pāmiq pahpana, puma pakiwmahk̇atnihqey akw qátuhqee. 17 Noqw Jesus pumuy amumi paṅqawu: Uma inuṅk hinmani; noqw nu umuy tutuwnaqw, uma sinmuy kwihkwisnani, uma pāvakiwhtuy hin kwihkwisnaqey pan’i. 18 Noqw pahsat pay puma tutsáyay tatamhtat, put aṅki. 19 Noqw pam pahpiy hihsavo nakwsuqe, hakiy Zebedeet tímuyatuy James pu John pumuy tuwa. Puma tuwat pākihut aṅqw pakiwk̇aṅw, tutsáyay aw yuyku. 20 Noqw pam āpiy pay pumuy wáṅwayi. Noqw puma nay Zebedeet tumal’aymuy enaṅ pākihut ep mātapt, put aṅk nakwsu.
A Man with an Evil Spirit
(Lk 4.31-37)
21 Noqw puma Capernaum‐kitsókit ep öki. Noqw nasuṅwintalöṅnit aw pituqw, āpiy pay pam tsotsvalkimi pákihqe, sinmuy tutuqaynativa. 22 Noqw puma put hin tutuqaynaqat ep pas aw k̇ātayyuṅwa, pas pam öqalat pasiwtaqey pan pumuy tutuqaynaqw öviy’o, imuy tutavot tutuqaynayaqamuy qa pumuy amun’i. 23 Noqw hak tāqa tuyoy’ewakw hikwsit akw tuyqawiwtaqa pumuy tsotsvalkiyamuy ep nuhtuma. Nihqe pam tsa’lawhqe, 24 Paṅqawu: Um itamumi qa hintsakni. Ya um itamuy hinhtotiniqat nāwakna, um Nazareth aṅqw Jesus? Ya um itamuy hovalaniqe ōviy aṅqaqö’? Pay um hákiyniqw nu uṅ tuwi’ta. Um hapi God aṅqw pas Qahováriwtaqa. 25 Noqw Jesus hikwsit mēwaqe, aw paṅqawu: Qa hiṅqawlawht, aṅqw yámakuu. 26 Noqw tuyoy’eway hikwsi tāqat homimikinat, a’nö töqtit, aṅqw yama. 27 Noqw sinom sohsoyam k̇ātayuṅqe, nātuviṅlalwaqe paṅqaqwa: Hin pa i’ hintani? sen pay puhututuqayhpi? Pas pi pam öqalat pasiwk̇aṅw, ōviy hikis pi pas tuyoy’e’wakw hīhikwsimuy mēwaqw, puma put aw tuqayvastotaṅwu. 28 Noqw pas pay pahsat Jesus pep hintsakq, Galilee‐tutskwat aṅ ahsupoq pay pan yuaatiwa.
Jesus Heals Many People
(Mt 8.14-17; Lk 4.38-41)
29 Noqw panis puma tsotsvalkiṅaqw nöṅakt, hakiy Simon‐nit, pu Andrew, pumuy kīyamuy aw yuña, ima James pu John pumuy amumumniq’ö. 30 Noqw Simon nȫmayat yuat mukituyat akw qātsi. Noqw āpiy pay puma put Jesus āawnaya. 31 Noqw pam put awnihqe, māyat ṅuat, qatuptsinaqw, pahsat pay mukituyat put mātavi. Noqw wuhti pumuy amumi unaṅwtavi. 32 Noqw tāwat pakiqw, sinom Jesus aw sohsokmuy hihta akw tūtuyyaqamuy tsamvaya, pu nukpanhihikwsimuy akw tuyqawiwyuṅqamuyu. 33 Noqw pep kitsókit ep sinom sohsoyam hötsiwmiq tsovalti. 34 Noqw pam k̇aysiwhqamuy hīhihta akw tūtuyyaqamuy qalaptsinta, piw k̇aysiwhqamuy nukpanhihikwsimuy nuhtuṅaqw ayo ipwaqe, pumuy hiṅqaqwaniqw qa nakwhana, puma put hákiyniqw tuwi’yuṅqw ōviy’o.
Jesus Preaches in Galilee
(Lk 4.42-44)
35 Pu qavoṅvaqw, nāt qa hin tālawvaniqw, Jesus qatuptuqe, kīṅaqw yama; nihqe haqami súnalkominihqe, pephaqam God aw okiwlawu. 36 Noqw Simon pu put suṅwámat puma put aṅkya. 37 Noqw puma put tutwaqe, aw paṅqaqwa: Sinom sohsoyam uṅ hepnumya. 38 Noqw pam pumuy amumi paṅqawu: Tuma yuhk̇e’ kitsókinawit nankwusa; noqw nu paṅ piw yuaatinumni; pi nu paniqw aṅq’ö. 39 Pu pam Galilee‐tutskwat aṅ ahsupoq sinmuy tsotsvalkiyamuy aṅ yuaatinumqe, nukpanhihikwsimuy nuhtuṅaqw ipwannuma.
Jesus Makes a Leper Clean
(Mt 8.1-4; Lk 5.12-16)
40 Noqw hak hihta tokoplelet akw tūtuyhqa put aw pituhqe, okiw aw tamötswunuptut paṅqawu: Um suhtaq’ewnen soon nuy qa powatani. 41 Noqw Jesus put ōkwatuwhqe, aw māvuyaltiqe, aw toṅokt paṅqawu: Pay nu suhtaq’ewa; powaltii. 42 Noqw panis pam paṅqawhq, pahsat pay tokoplele put aṅ súlawhti; noqw pam powalti. 43 Noqw Jesus put pās mēwat, pahsat pay nahpiy put hōnaqe, 44 Aw paṅqawu: Um tunatyalte’, qa hakiy it āawnani; nīk̇aṅw um ahpiynen, God awwat moṅwit aw namtaknani; nen Moses hin tutaptaqat um pan powaltiqey ep kuwahtiput távini. Um yan powaltiqey tuawi’tani. 45 Noqw tuwat soq pam paṅqw ahpiynihqe, aṅqe’ put a’nö yuaatinumqe, ahsupoq tunvotna. Noqw ōviy Jesus kurs hin pāpu kitsókimi mātaqpuva pákiniqe, pay qalavehaqam tutskwava hinnuma; noqw sohsokivaqw sinom put aw ökiwta.