8
Yisu ma tabô lukmuk
Abô takatu ba lêk yêlô anaŋ yôv anêŋ ôdôŋ ma aêntêk. Alalôaniŋ anyô bêŋ habôk da te hamô. Yani bôk hamô Wapômbêŋ Lôkmaŋgiŋ anêŋ loŋ yôv hamô baŋ vianôŋ anêŋ malak leŋ. Yani hadum ku hamô unyak matheŋ, êŋ ma malak yeŋ anôŋ atu ba Anyô Bêŋ da halav ma miŋ anyô elav ami.
Anyô bêŋ habôk da tomtom ma elam thêlô ek nênêm da leŋiŋmavi lôk da atu ba ik alim ba êbôk. Ba intu yani hadum aêŋ iyom. Ŋê êbôk da êmô pik ma êbôk hatôm balabuŋ hanaŋ. Ma Yisu êntêk atu ba hamô pik ma habitak anêŋ ŋê ôdôŋ yaŋda ba intu miŋ hatôm indum ku êmbôk da êŋ ami. * Kis 25:40; Kol 2:17; Hib 9:23Ma ŋê êbôk da takêŋ idum iniŋ ku êmô malak yeŋ. Ma unyak êŋ hik malak leŋ anêŋ dahô thô. Ba intu Mose halav malak yeŋ ma Anyô Bêŋ hanaŋ abô lôkliŋyak hadêŋ yani nena, “Ondav katô. Opesaŋ nômkama lôkthô êtôm dahô atu ba yahik thô hadêŋ o halôk dumlolê.” * Hib 7:22Ma doŋtom hêv ku hadêŋ Yisu ek imbitak tabô lukmuk ba hamô vuliŋ ek ŋê êbôk da iniŋ ku. Ma havak tabô lukmuk êŋ ba anêŋ abô hamô vuliŋ ek tabô bô. Aêŋ ba tabô bô anêŋ lôklokwaŋ yaôna lôk ek tabô lukmuk ma Yisu êŋ anêŋ ku anêŋ lôklokwaŋ ma hamôŋ ek ŋê êbôk da iniŋ ku.
Tabô lukmuk ma bêŋ ek tabô bô
Abô tabô bô anêŋ kambom mi, êŋ ma tem Wapômbêŋ nêm tabô lukmuk ami. Ma Wapômbêŋ hapôm kambom hêk tabô bô ba intu hanaŋ,
“Anyô Bêŋ hanaŋ, ‘Wak te tem êlêm ek yambak tabô lukmuk imbiŋ avômalô Islael lo Juda.* Islael lo Juda thai ma ôdôŋ te iyom. Ma doŋtom evak i vose hi ôdôŋ ju ba intu elam nena “Islael lo Juda”.
Sêbôk ma yahavak tabô haviŋ thêlôniŋ limi
ma yahavaloŋ thêlô baheŋiŋ ba yahadadi thêlô vê hêk Ijip.
Thêlô miŋ êwê yenaŋ abô tabô vibiŋ ami ba yahavôliŋ yadômiŋ hadêŋ thêlô.
Aêŋ ba intu tabô lukmuk êntêk ma tem miŋ êtôm tabô bô ami.
Ya Anyô Bêŋ yahanaŋ aêŋ.
10 Wak êŋ ma tem yambak tabô imbiŋ avômalô Islael aêntêk.
Tem yato yenaŋ abô balabuŋ ênjêk thêlôniŋ auk
lôk yato ênjêk thêlô kapôlôŋiŋ.
Ma tem yambitak thêlôniŋ Wapômbêŋ
ma thêlô tem nimbitak yenaŋ avômalô.
Ya Anyô Bêŋ yahanaŋ aêŋ.
11-12 Yahêv thêlôniŋ kambom vê
ma tem miŋ yaleŋimbi thêlôniŋ kambom esak loŋbô ami.
Aêŋ ba ku mi ek anyô yaŋ êndôŋ yaŋ mena iviyaŋ la ba enaŋ, “Oyala Anyô Bêŋ”
ek malê nena lôkthô tem neyala ya, ŋê athêŋ mi lôk ŋê athêŋ bêŋ.’ ” Jelemaia 31:31-34
13 Wapômbêŋ halam abô tabô êntêk êŋ nena “lukmuk”. Aêŋ ba tabô bô lêk pulusikna ba mi. Ma nôm atu ba lêk hayalôv ba hatak anêŋ lôkliŋyak, nôm êŋ tem nêm yak ba ni.

*8:5: Kis 25:40; Kol 2:17; Hib 9:23

*8:6: Hib 7:22

*8:8: Islael lo Juda thai ma ôdôŋ te iyom. Ma doŋtom evak i vose hi ôdôŋ ju ba intu elam nena “Islael lo Juda”.