18
Babilon hêv yak
Yôv ma yahayê aŋela yaŋ halôk ba halêm anêŋ malak leŋ ba anêŋ lôklokwaŋ bêŋ anôŋ ma anêŋ deda habi hayôhêk pik lôkthô. * Ais 13:21; 34:11-14; Jer 50:39; ALK 14:8Ma yani halam kaêk lôklala ba hanaŋ,
“Hêv yak, hêv yak, malak lôk athêŋ bêŋ Babilon hêv yak.
Loŋ êŋ lêk ŋgathiniŋ ba avômalô lêk mi ba ŋgôk lelaik lôk menak kambom lomaloma iyom êmô loŋ êŋ.
Ek malê nena Babilon ma hatôm avi sek te ba avômalô pik lôkthô inum anêŋ waiŋ lôklokwaŋ ba elo molo ba idum sek lomaloma.
Ma kiŋ pik lôkthô ethak idum sek haviŋ yani.
Avi êŋ hathak hêv iniŋ nômkama mavi bêŋ anôŋ vuli wak nômbêŋ intu sapêŋ ba intu pik iniŋ ŋê eyabiŋ nômkama ibitak ŋê lôk athêŋ bêŋ hathak valuseleŋ.”
* Ais 48:20; Jer 50:8; 51:6,45; 2Ko 6:17Ma yahalaŋô kaêk yaŋ halêm anêŋ leŋ ba hanaŋ,
“Yenaŋ avômalô, notak loŋ intu ma nôlêm yaiŋ
ek miŋ nosopa anêŋ kobom kambom lôk noja anêŋ malaiŋ ami.
* Stt 18:20-21; Jer 51:9Ek malê nena anêŋ sek lêk hatôm dumlolê daim te ba hi leŋ ba Wapômbêŋ miŋ lapaliŋ anêŋ kambom êŋ ami.
* Sng 137:8; Jer 50:15,29; 2Te 1:6Nônêm malaiŋ êndêŋ yani êtôm atu ba bôk hêv hadêŋ avômalô vi,
lôk nokapo vi êyômô loŋ imbiŋ.
Ma waiŋ lôklokwaŋ atu ba bôk haŋgasô ek avômalô inum,
ma nokapo vi êyômô loŋ imbiŋ ek inum.
* Ais 47:7-9Yani bôk habam i ba hamô lôk lamavi hathak anêŋ nômkama bêŋ anôŋ,
êŋ ma nônêm vovaŋ lôk malaiŋ êtôm sêbôk atu ba yani habam i.
Hatôm intu hanaŋ halôk yanida kapô nena,
‘Ya kwin ba yahamô loŋ neyabiŋ avômalô. Ya miŋ avi tôp ami ma miŋ hatôm yandaŋ asêŋ malêŋ êtôm avi tôp ami ma mi.’
* ALK 17:16Aêŋ ba malaiŋ bêŋ lomaloma tem êpôm yani ketheŋ oyaŋ.
Anyô Bêŋ Wapômbêŋ atu ba hadum abô ek yani ma lôklokwaŋ. Ba intu ŋama lôk asêŋ ma bôm bêŋ tem êpôm yani ma atum tem esaŋ yani ba kabukla.”
* Ese 26:17; 27:30-35 “Ma kiŋ pik takatu ba bôk idum sek haviŋ yani lôk êyô êmô anêŋ nômkama bêŋ anôŋ loŋ tem nêgê anêŋ atum yova ba nedaŋ asêŋ malêŋ esak yani. 10 Thêlô êkô hathak yani anêŋ vovaŋ ba imiŋ daim ba elaŋ,
“ ‘Ai, ai, malak lôk athêŋ bêŋ Babilon, o ma malak lôklokwaŋ.
Ma ketheŋ oyaŋ ma anêm sek anêŋ vovaŋ lêk hapôm o.’
11  * Ese 27:36 “Ma pik anêŋ ŋê eyabiŋ nômkama nênêm vuli elaŋ asêŋ malêŋ bêŋ hathak yani ek malê nena anyô late miŋ hêv vuli thêlôniŋ nômkama hathak loŋbô ami. 12  * Ese 27:12-13,22Thêlôniŋ nômkama ma gol lo seleva ma valu vuli bêŋ lôk gwasuŋ ŋgwêk ma sôp kêkêlô lôk sôp bôsôk ma sôp thalaleŋ lôk sôp mavi anôŋ haviŋ lôk alokwaŋ ôv mavi lomaloma lôk nômkama lomaloma epesaŋ hathak bok elepaŋ yakik lo alokwaŋ valuseleŋ bêŋ lôk aeŋ ma aeŋ mayav lôk valu kêdêkêdê bêŋbêŋ atu ba ethak elav unyak mavi hathak 13 lôk kamuŋ vasiŋ mavi ma nôm ôv mavi ma nôm êbôk ba ôv mavi lôk nôm ôv mavi epesaŋ hathak alokwaŋ thôk lôk yak waiŋ lôk nôm lêŋlêŋ lo plawa êbôk polom lôk wit eyaŋ ma bokmaŋkao ma boksipsip ma bokhos lôk iniŋ yeŋ pik takatu ba êvôv lôk ŋê takatu ba êdô hamô ek nênêm i vuli, thêlô ma ŋê lôk dahôlôŋiŋ.
14 “Ma ŋê eyabiŋ nômkama nênêm vuli takêŋ tem nenaŋ nena, ‘Babilon, nôm takatu ba lemhaviŋ lêk êv i vê hêk o. Anêm nômkama mavi mavi lôk nômkama kêkêlô lôkthô lêk mi ba miŋ hatôm ôpôm i esak loŋbô ami.’
15  * Ese 27:31,36 “Ma ŋê takatu ba ewa valu bêŋ hathak nômkama takatu ba Babilon êv vuli ma tem nêkô ek anêŋ vovaŋ ba nimiŋ daim 16  * ALK 17:4ma nedaŋ asêŋ malêŋ nena,
“ ‘Ai, ai, malak lôk athêŋ bêŋ,
bôk ik kwêv kêkêlô mavi, bôsôk lo thalaleŋ,
ma ik lêlêyaŋ gol lôk valu mavi ma kômkôm hathak o,
17  * Ais 23:14; Ese 27:27-29ma doŋtom nômkama kêkêlô bêŋ êŋ lêk mi ketheŋ oyaŋ!’
“Ma ŋê bêŋ yeŋ ŋgwêk sapêŋ lôk ŋê ethak yeŋ lôk ŋê idum ku hamô yeŋ lôk ŋê sapêŋ atu ba idum ku valuseleŋ hamô ŋgwêk tem nimiŋ daim. 18  * Ese 27:32Ma nêgê anêŋ atum yova ba nedaŋ nena, ‘Malak alê yaŋ hatôm Babilon? Ma mi.’ 19 Thêlô ibi pik anêŋ voŋgovaŋ hayô hamô leŋiŋkadôk ba elaŋ asêŋ malêŋ nena,
“ ‘Ai, ai malak lôk athêŋ bêŋ. Yêlô atu ba awa yeŋ ŋgwêk bôk avôv valu bêŋ hêk yani hathak anêŋ nômkama.
Ai, ketheŋ oyaŋ ma lêk ŋgathiniŋ.’
20  * Lo 32:43; Ais 44:23; Jer 51:48Ŋê leŋ, lemimmavi esak malaiŋ atu ba hapôm yani!
Avômalô matheŋ lôk aposel ma plopet, lemimmavi anôŋ.
Yani bôk habuliŋ môlô ba intu
Wapômbêŋ hêv vovaŋ êŋ viyaŋ hadêŋ yani.”
21  * Jer 51:63-64; Ese 26:21Ma aŋela lôklokwaŋ te hêv valu lôŋgôlôŋ bomaŋ te liŋ ba habi halôk ŋgwêk ba hanaŋ,
“Malak lôk athêŋ bêŋ Babilon,
tem nimbi o lôk leŋiŋmaniŋ aêŋ iyom ba miŋ hatôm nêpôm o esak loŋbô ami.
22  * Ais 24:8; Ese 26:13Yeŋ beleŋ lôk yeŋ gita lo abiŋ ma lavuak tem miŋ hatôm nedaŋ esak loŋbô êmô o ami.
Lôk ŋê takatu ba epesaŋ nômkama hatôm nêmô esak loŋbô ami.
Ma valu êpôpêk nôm ma tem miŋ pôk esak loŋbô ami.
23  * Jer 7:34; 16:9; 25:10Atum lam te tem miŋ esaŋ deda esak loŋbô ami.
Anyô lo avi tem miŋ neja i esak loŋbô ami.
Anêm ŋê ewa nômkama ek êv vuli bôk ewa athêŋ bêŋ hêk avômalô pik maleŋiŋ.
Oda hosau avômalô pik sapêŋ hathak anêm aloyak.
24  * Jer 51:49; ALK 17:6Plopet lôk avômalô matheŋ ma avômalô pik nômbêŋ atu ba bôk ik vônô,
êŋ ma oda hoŋgasô iniŋ thalaleŋ. Ba intu malaiŋ êŋ hapôm o.”

*18:2: Ais 13:21; 34:11-14; Jer 50:39; ALK 14:8

*18:4: Ais 48:20; Jer 50:8; 51:6,45; 2Ko 6:17

*18:5: Stt 18:20-21; Jer 51:9

*18:6: Sng 137:8; Jer 50:15,29; 2Te 1:6

*18:7: Ais 47:7-9

*18:8: ALK 17:16

*18:9: Ese 26:17; 27:30-35

*18:11: Ese 27:36

*18:12: Ese 27:12-13,22

*18:15: Ese 27:31,36

*18:16: ALK 17:4

*18:17: Ais 23:14; Ese 27:27-29

*18:18: Ese 27:32

*18:20: Lo 32:43; Ais 44:23; Jer 51:48

*18:21: Jer 51:63-64; Ese 26:21

*18:22: Ais 24:8; Ese 26:13

*18:23: Jer 7:34; 16:9; 25:10

*18:24: Jer 51:49; ALK 17:6