1 'Nhòng Bùa
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Dadroang calah da 'Bài Bùa Is-ra-ên wa Juđa.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Tiaq mangai craq Yothaiq enh calah nèh Êxra achìh sech cô, mahaq ùh loq joq 'nàng. Sech cô khoi achìh atìq hanam 458 A.C.
Bàu Anoi:
Sech cô khoi jah achìh am ca jàn Yothaiq ma tawìh hlài ta Diac enh Diac Ba-bi-lôn. Bàu cô bahmàng ca wì, wì haq xôq ŏi creo jàn ràih da Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. Xinoi: Enh jò Ađam wa Êwa trùh jò wì haq jah ha'naoq hlài ta Diac: 1:1—9:44
2. Cwìang wèq da bùa Đawit: 10:1—29:30
1
Xinoi Da Ađam
Ađam xa-ông ca Sêt, Sêt xa-ông ca Ênot; Ênot xa-ông ca Kênan, Kênan xa-ông ca Ma-ha-la-lên, Ma-ha-la-lên xa-ông ca Jêrêt; Jêrêt xa-ông ca Ênoc, Ênoc xa-ông ca Mê-tu-sê-la, Mê-tu-sê-la xa-ông ca Lamec;
 
Lêmec xa-ông ca Noah, Noah xa-ông ca
Sem, Ham wa Japhêt.
Con calô da Japhêt:
Gôme, Magot, Mađai, Jawan, Tuban, Mêsiac wa Tira.
Con calô da Gôme:
Ach-kê-na, Điphat wa Tô-ga-ma.
Con calô da Jawan:
Ê-li-sa, Ta-rê-si, Kittim wa Rô-đa-nim.
Con calô da Ham:
Cut, Mich-ra-im, Put wa Ca-na-an.
Con calô da Cut:
Sêba, Ha-wi-la, Sapta, Ra-ê-ma wa Sap-tê-ca.
Con calô da Ra-ê-ma:
Sêba wa Đêđan.
10 Cut xa-ông ca Nimrôt.
Cô baxèm i mangai tanuq ta crŏng taneh.
11 Mich-ra-im xa-ông ca
mangai Luđim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Nap-tu-him, 12 Pa-thru-sim, Cach-lu-him, taiq aih xa-ông ca mangai Phi-li-tin, wa mangai Cap-tô-rim.
13 Ca-na-an xa-ông ca
Siđôn, haq con calô ramua, wa Hêt, 14 xam mangai Jê-bu-xit, A-mô-rit, Ghi-rê-ga-sit, 15 mangai Hêwit, A-rê-kit, Sinit, 16 mangai A-wa-đi, Xê-ma-ri wa Ha-ma-tit.
17 Con calô da Sem:
Êlam, Asua, A-bac-sat, Lut, Aram, Uxò, Hulò, Ghête wa Mêsiac.
18 A-bac-sat xa-ông ca Sêlah;
Sêlah xa-ông ca Êbe.
19 Êbe xa-ông ca baiq ngai con calô:
Mòiq ngai hiniq haq Pêlec, ma jah 'màng aih ta 'nhòng mangai aih taneh khoi axong; hiniq mangai oh haq Joctan.
20 Joctan xa-ông ca
A-mô-đat, Sêlep, Ha-sa-ma-wêt, Jêra, 21 Ha-đô-ram, Uxan, Đichla, 22 Êban, A-bi-ma-ên, Sêba, 23 Ôphia, Ha-wi-la, wa Jôbap. Wì aih dìq con calô da Joctan.
 
24 Sem xa-ông ca A-bac-sat, A-bac-sat xa-ông ca Sêlah;
25 Sêlah xa-ông ca Êbe, Êbe xa-ông ca Pêlec, Pêlec xa-ông ca Reu,
26 Rêhu xa-ông ca Sêruc, Sêruc xa-ông ca Nacô, Nacô xa-ông ca Terah,
27 Terah xa-ông ca Apram, aih raq Ap-ra-ham.
28 Con calô da Ap-ra-ham:
Isac wa Ich-ma-ên.
29 Cô xinoi da wì haq:
Con ramua da Ich-ma-ên: Nê-ba-jôt; èh Kêđa, At-bê-ên, Mipsam, 30 Michma, Đuma, Masa, Hađat, Têma, 31 Jêthu, Naphich, wa Kêtma. Aih hiniq con calô da Ich-ma-ên.
32 Kê-tu-ra, mai yang Ap-ra-ham, xa-ông wì con calô hiniq
Ximran, Jocsan, Mêđan, Ma-đi-an, Ichbac wa Suah.
Jocsan xa-ông ca
Sêba, wa Đêđan.
33 Con calô da Ma-đi-an:
Êpha, Êphe, Hanoc A-bi-đa, wa Ênđa. Wì haq dìq con xau da Kê-tu-ra.
34 Ap-ra-ham xa-ông ca Isac.
Con calô da Isac:
Aih Êsau wa Is-ra-ên.
35 Con calô da Êsau:
Ê-li-pha, Ruên, Jêut, Jalam, wa Côra.
36 Con calô da Ê-li-pha:
Têman, Ôma, Xêphi, Gatam, Kêna, Timna wa A-ma-lec.
37 Con calô da Ruên:
Nahat, Xêra, Samah wa Michxa.
38 Con calô da Sirò:
Lôthan, Sôban, Xi-bê-ôn, Ana, Đisôn, Êxe, wa Đisan.
39 Con calô da Lôthan:
Hôri wa Hôman; Timna oh cadrì Lôthan.
40 Con calô da Sôban:
A-li-an, Ma-na-hat, Êban, Sêphi wa Ônam.
Con calô da
Xi-bê-ôn aih Aija wa Ana.
41 Con calô da Ana:
Đisôn.
Con calô da Đisôn:
Hamran, Êchban, Itran, wa Kêran.
42 Con calô da Êxe: Binhan, Xawan, wa Ja-a-can. Con calô da Đisan aih Uxò, wa Aran.
43 Jò jàn Is-ra-ên 'nhòq i bùa, cô hiniq 'bài bùa ma wèq cwìang ta Êđôm:
Bêla, con calô Bêô; Hiniq phôq aih Đin-ha-ba.
44 Bùa Bêla cachìt. Jôbap, con calô Xêra, mangai Bôxra tŏc broq bùa thai haq.
45 Bùa Jôbap cachìt. Husam, mangai gùng Têman, tŏc broq bùa thai haq.
46 Bùa Husam cachìt. Hađat, con calô Bêđat, tŏc broq bùa thai haq. Bùa cô raq ma jêh ta'blêq jàn Ma-đi-an ta đùng Moap; hiniq phôq aih Awit.
47 Bùa Hađat cachìt. Samla, mangai Ma-rê-cah, tŏc broq bùa thai haq.
48 Bùa Samla cachìt. Saulò, mangai Rê-hô-bôt ŏi kenh diac broq bùa thai haq.
49 Bùa Saulò cachìt. Ba-an Hanan, con calô Atbô, tŏc broq bùa thai haq.
50 Bùa Ba-an Hanan cachìt. Hađat tŏc broq bùa thai haq; hiniq phôq aih Pha-i; hiniq mai haq Mê-hê-ta-bên, con cadrì da Matrêt, xau da Mê-xa-hap. 51 Bùa Hađat cachìt.
 
Cô wì mangai broq gàu da Êđôm:
Timna, Anwa, Jêthêt, 52 Ô-hô-li-ba-ma, Êla, Pinon, 53 Kêna, Têman, Mipxa, 54 Mac-đi-ên, Iram. Aih dìq wì mangai broq gàu da Êđôm.