17
Boc Plình Broq Wêh Jao ca Đawit
Jò Đawit hi ŏi catèm dèh ta hnem ma neo broq ca dađeh, bùa Đawit doi ca Nathan, mangai capoch thai Boc Plình: “Au ŏi ta hnem broq xam long hùang nam mahaq hom wêh jao da Chuaq ŏi đeh ta traiq.”
Nathan tèo bùa Đawit: “Ô bùa Đawit, bìac cleq manoh ìh enh, broq beq, ma jah 'màng aih Boc Plình ŏi ti ìh.”
Mahaq wop mang aih raq, i bàu Boc Plình doi ca Nathan:
 
“Lam beq doi ca bùa Đawit hapŏng Au: ‘Chuaq doi 'màng cô: Ìh ùh xài mangai broq Hnem Cùh Waiq am ca Au ŏi; ma jah 'màng aih, pàng hì Au ma 'nong jàn Is-ra-ên loh khoi enh Aicàp, Au ùh ŏi ta hnem, mahaq au ŏi ta traiq cô trùh traiq tau, enh nòi cô trùh nòi tau. Rìm nòi Au khoi lam ti jàn Is-ra-ên, i jò leq Au doi ca mangai leq ŏi ta 'bài mangai hadrah jàn Is-ra-ên, aih 'bài mangai Au khoi thê wèq ban jàn Au, doi: “Gleq pì ùh broq ca Au hnem xam long hùang nam?” ’
“ 'Màng aih, manàiq cô ìh phai doi ca Đawit hapŏng Au: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng cô: Au khoi 'nong ìh loh khoi enh đùng nhat, enh mangai ban trìu đòiq broq mangai wèq cwìang jàn Is-ra-ên da Au. Au khoi ŏi ti ìh rìm nòi ìh lam, jêh dŏng 'bài mangai ma tagit ca ìh enh ngìa ca ìh. Èh Au broq ca ìh i tìang 'bang tìah ca 'bài mangai broq càn ta crŏng taneh cô. Au broq mòiq nòi ca jàn Is-ra-ên da Au wa đòiq wì haq ta aih, đòiq wì haq jah i mòiq nòi dađeh, ùh hìaq 'bìq manhài hòm; wa mangai ngang dù hadai ùh jah padit wì troi enh adroi nèh, 10 enh hì Au dèch 'bài mangai hadrah wèq cwìang jàn Is-ra-ên da Au. Èh Au broq ca 'bài mangai ma git ca pì ŏi enh 'neq ca pì. Au hadai doi ca ìh loq, èh Chuaq broq mòiq hnem am ca ìh.
11 “Jò ìh cachìt hlài ti boc yaq, ta xinoi ìh Au ràih mòiq ngai con calô ìh yòng broq bùa thai ìh. Au broq crŏng taneh Diac haq dràng cajap. 12 Haq jah broq Hnem Cùh Waiq ca Au. Au jah broq da gèq bùa haq cajap hloi hloi. 13 Au broq Baq haq, haq broq con Au. Èh Au ùh yŏc can xa-ŏch xam manoh loq waq da Au loh khoi enh haq troi Au khoi yŏc can loq xa-ŏch da Au enh bùa Saulò. 14 Au đòiq haq ŏi ta hnem Au wa ta taneh Diac Au trùh hloi hloi; wa gèq bùa haq jah cajap hloi hloi.”
15 Nathan anoi hlài dŏng dìq bàu aih wa tiaq dìq bìac ta can mahno aih, ca bùa Đawit.
Bàu Waiq Khàn Da Đawit
16 Jò aih bùa Đawit mùt ha'ngui enh ngìa ca Chuaq, haq doi: “Waiq Chuaq Boc Plình, au cô cabô wa cadraq au cah cleq Ìh ma padèch au trùh 'màng cô?
 
17 “Dìq ca bìac cô, Ô Chuaq Boc Plình, Ìh ngan tìah ca bìac 'yoh, mahaq 'nah ta ngìa cô èh Ìh khoi anoi 'noh hùaq am ca xinoi con jah broq bùa; Ô Chuaq Boc Plình, Ìh ngan con tìah ca dìq jaq càn caiq.
18 “Đawit cô jah doi cleq hòm đòiq manè Chuaq ca bìac 'ngah 'ngai Chuaq khoi am ca con? Ma jah 'màng aih Chuaq loq ro ca hapŏng Ìh cô. 19 Chuaq ôi, Chuaq khoi am ca au bìac càn caiq, aih Chuaq enh mahno dèh manoh loq xa-ŏch ca au tiaq dèh bìac loq xa-ŏch càn caiq da Ìh.
20 “Waiq Chuaq, ùh i cabô troi Ìh! Tiaq don nhèn khoi tàng, ùh i ca Boc Plình ma 'noiq enh gùng ca Ìh. 21 I ca jàn 'noiq leq ta crŏng taneh cô tìah ca jàn da Ìh, Boc Plình khoi rŏt dèch hlài jàn aih am ca Dađeh nhò broq loh ranàc càn 'nong wì haq loh khoi enh Aicàp, èh broq 'bang tìang hiniq Ìh jah càn caiq nhò hnan đac jàn 'noiq enh ngìa ca jàn Ìh. 22 Chuaq khoi ràih jàn Is-ra-ên broq dèh jàn hloi hloi, èh Chuaq wìa Boc Plình da wì haq.
23 “Manàiq cô, Chuaq ôi, waiq xìn bàu Ìh khoi hùaq ca hapŏng Ìh wa ca hnem haq, jah cajap hloi hloi. 24 Waiq xìn hiniq Ìh jah padèch 'ngah 'ngai hloi hloi, nhò bàu anoi 'noh: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, Haq Boc Plình da Diac Is-ra-ên! Haq broq Boc Plình ca Is-ra-ên! Èh hnem da Đawit, hapŏng Ìh jah cajap enh ngìa ca Ìh hloi hloi.
25 “Taiq Chuaq, Ìh Boc Plình da au. Ìh khoi mahno ca hapŏng Ìh doi: Ìh broq am ca haq mòiq toq hnem; ma jah 'màng aih, hapŏng Ìh cô men hùa waiq khàn enh ngìa ca Ìh. 26 Manàiq cô, Chuaq ôi, Ìh Boc Plình. Ìh khoi rùp bàu am ca hapŏng Ìh bìac dìq jaq lem cô. 27 Manàiq cô, Ìh i manoh lem bùi am xôq ramŏt ca cadraq au wa xinoi au hloi hloi, ma jah 'màng aih Chuaq ôi, jò leq Chuaq am xôq ramŏt, èh xôq ramŏt aih i hloi hloi.”