12
'Bài Hadròng Hadrech Pah 'Ngeo ca Mat Mahì Loh Lah Crài
Rê-hô-bô-am trùh ta Sichem, ma jah 'màng aih dìq ca jàn Is-ra-ên khoi trùh ta Sichem đòiq hi dèch haq tŏc broq bùa. Jê-rô-bô-am con da Nêbat hìa bìac aih, jò haq đang ŏi ta Aicàp, nòi haq ma cadàu mot ca Sa-lô-môn. Wì thê mangai trùh đòiq đìh yŏc haq. 'Màng aih Jê-rô-bô-am wa 'bài craq da Is-ra-ên trùh doi ca Rê-hô-bô-am: “Baq ìh khoi đòiq aplêh nhèn mòiq toq long ech trap dìq jaq. Manàiq cô xìn ìh broq hèo 'biaq long ech trap hrìn baq ìh ma khoi ha'mac ca nhèn, èh nhèn patìh ìh.”
Rê-hô-bô-am tèo wì: “Hlài beq! Piq hì atìq èh, pì trùh ta cô.” 'Màng aih jàn hi hlài đeh.
Khoi ca aih bùa Rê-hô-bô-am tagop dìq ca 'bài gu craq ma khoi lah broq bìac ti Sa-lô-môn baq haq, jò baq haq ma ŏi rìh. Rê-hô-bô-am bòch: “Pì tah bàu ca au khòh tèo jàn cô 'màng leq?”
Wì haq tèo: “Tàng hì cô ìh broq hapŏng ca jàn cô wa patìh wì haq, yŏc bàu lem hatùang ca wì haq, èh wì haq lem manoh broq hapŏng ca ìh hloi hloi.”
Mahaq bùa ngan bàu da 'bài gu craq khoi lah broq bìac ca Sa-lô-môn, aih ùh loh cleq, èh haq hatình ca 'bài mangai 'yoh hanam, 'bài mangai hadai yòng càn mòiq lòp ca haq wa đang patìh haq. Bùa bòch wì haq: “Pì tah bàu doi bèn khòh tèo bàu 'màng leq ca jàn cô? Aih 'bài mangai khoi doi ca au: Xìn ìh broq hèo 'biaq long ech baq ìh ma khoi ha'mac enh crŏng nhèn.”
10 'Bài mangai 'yoh hanam hadai yòng mòiq lòp ca bùa tèo: “Ìh khòh doi 'màng cô ca 'bài mangai ma khoi doi ca ìh: ‘Baq da ìh khoi panan nhèn bac long ech trap hrìn, manàiq xìn bùa broq ca long ech nhèn jah hèo 'biaq’; èh bùa doi ca wì haq: ‘Hadrang denh da au yi càn ca'nam da baq au; 11 joq, tàng baq au khoi ha'mac ca pì long ech trap hrìn, èh au jah ta'mòq tam waq ca long ech pì trap tam hòm. Baq au baxa pì xam long roi, mahaq au baxa pì xam agôt.’ ”
12 'Màng aih trùh hì ma piq, Jê-rô-bô-am wa 'bài craq trùh đòiq hi glàm Rê-hô-bô-am, tiaq bàu ma khoi doi: “Piq hì ma atìq èh hlài ti au.” 13 Bùa tèo hlài 'bài craq Is-ra-ên xam bàu grèh. Haq ùh hèm trùh bàu da 'bài cwan, mangai craq, doi ca haq. 14 Bùa hatèo hlài ca wì haq tiaq bàu thê da 'bài mangai 'yoh hanam: “Baq au khoi đòiq long ech trap hrìn dìq jaq ca pì. Au jah ha'mac ta'mòq tam waq ca long ech pì trap tam hòm. Baq au baxa pì xam long roi, mahaq au baxa pì xam agôt.” 15 'Màng aih bùa ùh tamàng tiaq jàn, ma jah 'màng aih, aih bìac Chuaq khoi thê loh đòiq jah broq xìt bàu Haq ma khoi anoi ca A-hi-ja, mangai Silô, doi ca Jê-rô-bô-am, con calô Nêbat.
Diac Lah Baiq
16 Jò dìq ca jàn Is-ra-ên hnoq bùa ùh iu tiaq bàu wì haq, èh wì haq doi ca bùa:
“Nhèn ma i ca cleq ti Đawit?
Nhèn ùh i xôxech cleq ti con da Jêsê!
Ôi Is-ra-ên hlài dèh ta traiq beq!
Ôi Đawit pàng cô èh wèq dèh hnem oq!”
'Màng aih mangai Is-ra-ên hlài dèh ta traiq. 17 'Màng aih Rê-hô-bô-am wèq đeh cwìang 'bài mangai Is-ra-ên ma 'nang ŏi ta 'bài phôq ta Juđa.
18 Jò bùa Rê-hô-bô-am thê A-đô-ram, cwan ma panan mangai abroq trùh ti jàn, èh jàn tèm hmu haq trùh cachìt. Bùa Rê-hô-bô-am drah dahôiq tŏc xê axêh cadàu mot hlài ta Jê-ru-sa-lem. 19 'Màng aih Is-ra-ên tajraq hlài ca hnem Đawit trùh hloi hì cô.
Jê-rô-bô-am Wèq Cwìang
20 Jò dìq jàn Is-ra-ên hìa tàng Jê-rô-bô-am khoi hlài, wì thê mangai lam đìh yŏc haq trùh ti tagop 'bài cwan, khoi èh dèch haq tŏc broq bùa ca Is-ra-ên. Ùh i ca mangai leq lam tiaq hnem Đawit, enh gùng ca hadròng hadrech Juđa.
Sê-mai-a Mangai Capoch Thai Boc Plình
21 Jò Rê-hô-bô-am trùh ta Jê-ru-sa-lem, haq tagop dìq dŏng ca hnem Juđa wa hadròng hadrech Bên-ja-min jah 180.000 lình thài đòiq tajêh hlài ca hnem Is-ra-ên, đòiq hi yŏc hlài taneh Diac ca Rê-hô-bô-am, con Sa-lô-môn.
22 Mahaq Boc Plình doi ca Sê-mai-a, mangai da Boc Plình: 23 “Doi ca Rê-hô-bô-am con calô Sa-lô-môn, bùa Diac Juđa, xam dìq ca hnem Juđa, Bên-ja-min wa dìq ca jàn: 24 Chuaq i doi 'màng cô: Pì ùh jah tŏc jêh dèh wì oh daq pì, aih Is-ra-ên. Rìm ngai hlài dèh ta hnem beq! Ma jah 'màng aih bìac cô taiq Au khoi thê trùh.” Wì haq iu bàu Boc Plình, èh wì hlài dèh ta hnem, tiaq bàu Chuaq ma khoi doi ca wì haq.
Jê-rô-bô-am Broq Dua 'Mù Baiq Toq 'Bo Xam Wang
25 Jò aih Jê-rô-bô-am broq hlài phôq Sichem ta gùng rôm wang Ep-ra-im, hi khoi ŏi ta aih. Enh aih haq loh lam broq hòm phôq Pê-nu-ên.
26 Èh Jê-rô-bô-am hèm ta manoh: “Tàng 'màng cô, èh taneh Diac cô jah hlài Đawit. 27 Taiq tàng jàn cô yôt yôt tŏc ta Jê-ru-sa-lem đòiq hi am ngè tadreo ta Hnem Cùh Waiq ca Chuaq ta Jê-ru-sa-lem, èh manoh jàn cô tawìh hlài dèh ti bùa wì haq, aih Rê-hô-bô-am da Juđa; èh wì haq jêh đac au đòiq hi tawìh hlài dèh ti Rê-hô-bô-am da Juđa.”
28 'Màng aih bùa hatình, khoi èh thê broq baiq toq 'bo con xam wang. Bùa doi ca jàn: “Ôi jàn Is-ra-ên, pì tŏc broq cleq ta Jê-ru-sa-lem nòi ma hangai ha'nguq 'màng aih? Cô 'bài can kiac da pì, 'bài can kiac ma khoi ajènh pì loh khoi enh Aicàp.” 29 Bùa đòiq mòiq toq ta Bêtên, mòiq toq ta Đan. 30 Dua 'mù 'bo con cô khoi 'nong jàn broq tôiq lôi càn, ma jah 'màng aih wì cùh waiq 'bài 'bo con xam wang aih.
31 Jê-rô-bô-am hadai thê broq 'bài hnem tadreo da kiac ta nòi ha'nhèq, khoi èh ràih mangai đòiq broq pajàu tadreo, aih 'bài mangai ŏi ta jàn ma ùh xài da con xau Lêwi. 32 Jê-rô-bô-am hadai pachì đòiq broq mòiq hì lè, aih hì 15, khê rahem, tìah ca hì lè da mangai Juđa. Khoi èh bùa trùh am ngè tadreo ta ca'bŏng tadreo. Haq broq bìac aih ta Bêtên, dèch am ngè tadreo ca 'bo con cla haq ma khoi broq loh. Haq hadai đòiq ta Bêtên, 'bài pajàu tadreo ta 'bài hnem tadreo, ta nòi go ha'nhèq aih. 33 Hì 15, khê rahem, bùa lam trùh Bêtên dèch am ngè tadreo ta ca'bŏng tadreo cla bùa khoi broq dèh, aih hì lè cla bùa khoi pachì am ca jàn Is-ra-ên, èh haq yòng enh gùng enh ngìa ca'bŏng tadreo aih, bùh jreo xua thùm.