13
Tajêh Poh ca Jàn Phi-li-tin
Jò Saulò tŏc broq bùa, haq jah 30 hanam, haq wèq cwìang jàn Is-ra-ên 42 hanam.
Saulò ràih 3.000 ngai mangai Is-ra-ên, 2.000 ŏi ti Saulò ta Michma, ta gùng rôm wang ha'nhèq ta Bêtên, 1.000 ŏi ti Jô-na-than ta Ghi-bê-a, ta gùng Hadròng Hadrech Bên-ja-min. Mahaq ŏi rah haq am wì hlài dèh ta hnem.
Jô-na-than jêh yŏc đôn da mangai Phi-li-tin ta Gêba, jàn Phi-li-tin hìa loq bìac aih. Saulò thê hlôi ken đòiq dìq ca gùng jah loq, hi doi: “Ôi mangai Hêbru tamàng cô oq.” Jò aih dìq ca mangai Is-ra-ên khoi jah loq ca Saulò jêh 'blêq mangai Phi-li-tin wa jàn Phi-li-tin dìq jaq git ca mangai Is-ra-ên, 'màng aih Saulò creo dìq ca jàn trùh tagop ta Gingan đòiq tiaq haq.
Jàn Phi-li-tin hadai gop dabau đòiq ta'blêq ca mangai Is-ra-ên. Wì haq i 30.000 toq xê axêh tajêh wa 6.000 mangai lình axêh, wa mangai jàn wì haq cràm tìah ca braih ta diac raxìq. Wì haq lam trùh đòiq traiq ta Michma, pah 'ngeo ca Bêt Awen. Jò mangai Is-ra-ên hnoq dađeh khoi yat, taiq mangai enh ta'blêq ca wì haq khoi dudan ca wì haq, wì mot mùt ta còp hmu, ta xèm long cràm hla, ta cadràng hanang wa ta 'bài hàm. Mòiq 'nah ngai khoi cwa pah tau cròng diac Jôđan đòiq cadàu mot ta gùng Gat wa gùng Ga-la-at.
Mahaq Saulò, ŏi ta Gingan; mangai ma tiaq haq dìq jaq yùq crè. Saulò gòm tapèh hì, tiaq bàu Sa-mu-ên khoi pajaq, mahaq Sa-mu-ên xôq ùh trùh ta Gingan. Jò aih wì lình 'nang cađac Saulò wa lam mot. Hnoq 'màng aih, Saulò doi: “ 'Ràng ngè tadreo bùh wa ngè tadreo catèm ta cô.” Hi khoi Saulò hi dèch am ngè tadreo bùh. 10 Mahaq jò haq dèch am ngè tadreo bùh bu gêh, èh hnoq Sa-mu-ên trùh. Saulò loh đìh yŏc haq.
11 Sa-mu-ên bòch: “Ìh khoi broq cleq 'màng cô?”
Saulò tèo: “Jò au hnoq lình wa jàn cađac au, cadàu mot, mahaq ìh 'nhòq trùh hì khoi pajaq, wa jàn Phi-li-tin khoi tagop dabau ta Michma, 12 'màng aih au doi: Lình Phi-li-tin khoi padon loh jêh bèn ta Gingan, mahaq au 'nhòq waiq bòch manoh Chuaq, 'màng aih au ùh enh mahaq ep dèch am ngè tadreo bùh cô.”
13 Jò aih Sa-mu-ên doi ca Saulò: “Ìh khoi broq mòiq bìac dìq jaq blùng, ìh khoi ùh tiaq bàu thê da Chuaq Boc Plình da ìh, bàu ma Haq khoi thê ìh. Tàng ìh khoi broq tiaq bàu Chuaq, Haq jah am ca ìh broq bùa ca Diac Is-ra-ên hagao cajap trùh hloi hloi. 14 Mahaq jò cô èh Diac da ìh ùh jah cajap hagao. Boc Plình khoi chaq ca Haq mòiq ngai dìq jaq lem manoh Haq. Boc Plình thê mangai aih wèq cwìang enh 'nhèq dìq ca con jàn Haq, ma jah 'màng aih taiq ìh khoi ùh dì tiaq bàu ma Chuaq khoi thê ìh.”
15 Atìq ca aih Sa-mu-ên padinh yòng, cađac Gingan lam trùh ta Ghi-bê-a ta gùng taneh da mangai Bên-ja-min. Saulò rèn lình ma ŏi ti haq ùac aiq 600 ngai.
16 Saulò wa Jô-na-than, con calô haq wa dìq ca mangai ma ŏi ti wa haq trùh đòiq traiq ta Gêba ta gùng taneh da mangai Bên-ja-min, mahaq mangai Phi-li-tin đòiq traiq ta Michma. 17 Enh traiq lình da mangai Phi-li-tin, i piq lù lình jah thê lam. Mòiq lù loh trùh ta trong lam ta Opra, gùng Suan. 18 Mòiq lù ma 'noiq lam trùh ta trong Bêt Hôrôn. Lù ma piq lam trùh ta acang thòng Xê-bô-im, pah đùng wang wê.
19 Jò aih, ta dìq ca mangai Is-ra-ên, ùh i mangai leq loq atèm, ma jah 'màng aih wì mangai Phi-li-tin i doi: “Apaq đòiq mangai Hêbru loq atèm chang gùm wa jaoq.” 20 Taiq 'màng aih, rìm ngai ta Is-ra-ên ep loh ta mangai Phi-li-tin đòiq thê wì haq atèm ca dađeh blênh cai, cùac, chòng wa pla haiq. 21 'Bac đòiq atèm mòiq toq blênh cai, loq mòiq toq cùac, aih rahem gram 'bac; broq hin achôn piq 'ràng, chòng wa long hin parông 'bo, aih pôn gram 'bac.
22 Taiq 'màng aih ta hì 'nong lình trùh nòi tajêh, ùh hnoq mòiq ngai leq wê chang gùm loq jaoq tiaq Saulò wa Jô-na-than, toq Saulò wa Jô-na-than con calô haq i wê.
23 Jò aih, mangai Phi-li-tin khoi 'nong lình loh ta hawac Michma, gòm jêh.