16
Sa-mu-ên Xùt Dàu ca Đawit
Chuaq doi ca Sa-mu-ên: “Ìh mango ca bìac Saulò dùnh dàng leq? Ìh loq au khoi cađac haq, ùh am haq broq bùa ca Is-ra-ên hòm. Ùc dàu ma bình ta aki ìh beq, èh yòng lam trùh ta hnem Isai mangai 'Bêt-lê-hem, ma jah 'màng aih, Au khoi ràih mòiq ngai ŏi ta wì con da Jêsê đòiq broq bùa.”
Sa-mu-ên tèo: “ 'Màng leq au hùa lam? Tàng Saulò hìa tìn bìac cô, joq 'nàng haq jêh cachìt au.”
Chuaq tèo: “ 'Ràng mòiq toq 'bo cadrì adrùh lam tiaq ìh beq, èh doi: Au enh dèch am ca Chuaq ngè cô. Ìh akhen ca Jêsê trùh lè tadreo hì aih, hi khoi Au jah patô ca ìh nhet broq cleq hòm. Ìh jah xùt dàu ca mangai leq au khoi pachì.”
'Màng aih Sa-mu-ên broq tiaq bàu Chuaq thê. Haq lam trùh 'Bêt-lê-hem. Wì gù craq ta phôq crè tarìt trùh ti haq rai bòch: “Ìh trùh i bìac catèm ùh?”
Sa-mu-ên tèo: “Catèm. Au trùh đòiq dèch am ngè tadreo ca Chuaq. Dìq ca pì phai lah crài loh hadròih ca dađeh, hi khoi trùh ti au beq.” Sa-mu-ên hadai broq lè lah crài loh hadròih ca Jêsê wa wì con da haq, èh thê wì trùh ti haq.
Jò wì haq trùh, Sa-mu-ên ngan Ê-li-ap, hi hèm ta manoh: “Joq 'nàng, cô raq mangai ma Chuaq khoi ràih.”
Mahaq Chuaq doi ca Sa-mu-ên: “Apaq ngan hnoq hadrò wa chac hamac càn caiq da haq. Au ùh ràih haq, ma jah 'màng aih Chuaq ùh ngan mangai troi con mangai. Con mangai ngan hnoq enh gùng, mahaq Chuaq ngan hnoq enh dalam.”
Jêsê creo ca A-bi-na-đap trùh, thê haq lam enh ngìa Sa-mu-ên. Mahaq Sa-mu-ên doi: “Chuaq hadai ùh ràih mangai cô.” Jêsê thê Samah lam cwa. Sa-mu-ên doi: “Chuaq hadai ùh ràih mangai cô.” 10 Jêsê thê dìq ca wì con calô da haq tang ngai lam cwa ngìa Sa-mu-ên. Mahaq Sa-mu-ên doi ca Jêsê: “Chuaq ùh ràih mangai leq ŏi ta wì cô.” 11 Sa-mu-ên bòch Jêsê: “Con calô ìh toq cô, khoi dìq ùh?”
Jêsê tèo: “Ŏi mòiq toq ma ùch, haq 'nang ban trìu ta đùng.”
Sa-mu-ên doi ca Jêsê: “Thê mangai lam creo ca mangai aih hlài beq, taiq bèn ùh ha'ngui caq cleq adroi ca mangai aih trùh ta cô.”
12 'Màng aih, Jêsê thê mangai lam ta đùng creo ca Đawit hlài. Haq mangai 'yoh, hadrò lem lình, mat prau hwao.
Chuaq doi: “Yòng beq, xùt dàu ca haq. Cô raq mangai Au khoi ràih.”
13 Jò aih Sa-mu-ên yŏc aki ma i dàu, hi xùt ca haq enh ngìa ca wì daq haq. Pàng hì aih Yiang Hadròih da Chuaq ŏi ti Đawit hloi hloi. Khoi ca aih Sa-mu-ên yòng wa hlài ta Rama.
14 Yiang Hadròih da Chuaq wia hangai ca Saulò, èh Chuaq thê mòiq toq can kiac dù loh manhài manhèp ca haq.
15 Hapŏng da Saulò doi ca haq: “Joq 'nàng i can kiac dù enh Boc Plình trùh manhài manhèp ca ìh. 16 Xìn thê nhèn hapŏng ìh ma ŏi haten ca ìh, chaq mòiq ngai ragài ca rawêh broc đòiq jò leq i kiac dù enh Boc Plình trùh tabroq ca ìh, èh mangai jah rawêh broc, 'màng aih ìh jah catèm ta manoh.”
17 Saulò doi dèh ca hapŏng: “Lam beq, chaq ca au mòiq ngai loq rawêh broc rangot, hi khoi 'ràng mangai aih ahlài ca au.”
18 Mòiq ngai radam ŏi ta wì doi: “Au i hnoq mòiq ngai con da Jêsê, mangai 'Bêt-lê-hem ragài ca rawêh broc. Haq mangai tanuq, mangai lình thài, loq capoch rabiaq, chac hamac lem lình, wa i Chuaq ŏi ti haq.”
19 'Màng aih Saulò, thê mangai trùh ta Jêsê wa doi ca haq: “Doi ca Đawit con ìh, mangai ma ban trìu, trùh ta cô đòiq patìh bìac ca au.” 20 Jêsê yŏc mòiq toq lùa, tah ta crŏng haq mòiq 'bao 'benh wa mòiq 'bao alac. Haq hadai rùp mòiq toq bubi adrùh, thê Đawit con calô haq trùh am ca Saulò.
21 Đawit trùh ta Saulò, yòng enh ngìa ca haq. Saulò dìq jaq loq waq ca Đawit. Èh Đawit wìa mangai wê ranac tajêh da Saulò. 22 Khoi ca aih, Saulò thê mangai doi ca Jêsê: “Ìh thê Đawit ŏi hloi patìh ca au taiq haq lem manoh au.”
23 'Màng aih rìm jò kiac dù enh Boc Plình trùh đòiq manhài manhèp ca Saulò, Đawit tajòi 'mòi yŏc broc rawêh am ca haq, hi khoi Saulò jah brêh prau hwao hlài, wa kiac dù loh khoi ca haq.