Thò Mòiq Da Paulô Gòi Ca Ti-mô-thê
1 Ti-mô-thê
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Jò Paulô lam ta trong yàng pôn anoi hnài Bàu Lem, haq pariaq hnài Ti-mô-thê wèq ban Tagop Hadròih ta Ê-phê-sô jò haq lam ta gùng Ma-xê-đoan. Taiq haq ùh 'nì jò leq haq jah wìh hlài ca Ê-phê-sô, haq achìh thò cô gòi ca Ti-mô-thê.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò 1 Ti-mô-thê, 2 Ti-mô-thê, wa Tit. 1 Ti-mô-thê khoi achìh hanam 64 Atìq C.
Bàu Anoi:
Paulô achìh thò cô waq ca parông hnài Ti-mô-thê jah jùp đò Tagop Hadròih Ê-phê-sô. Ti-mô-thê phai tajraq hlài ca bàu 'nùt 'nah ngai enh anoi. Haq phai tajraq hlài bàu 'nah ngai hnài: “Yiang da mangai joq 'nàng lem ùh i ca tôiq wa ngè wa dahwèq joq 'nàng dìq ngan dù.”
Rìm 'Nat:
1. Bàu Pa'yèp Tajraq Hlài Mangai Hnài Amòng: 1:1–11
2. Bìac Am Dech am ca Paulô: 1:12–17
3. Hagleq Paulô Pariaq Hnài 'Màng Aih: 1:18–20
4. Bàu Parông Hnài ca Tagop Hadròih: 2:1—3:16
5. Trong Phai Broq ca Mangai Hnài Amòng: 4:1–16
6. Trong Phai Broq ca 'Bài Mangai 'Noiq: 5:1—6:2
7. Bìac Ma 'Noiq: 6:3–21
1
Gòi Bàu Bòch Hmàih
Au Paulô sùq đô da Chuaq Jêxu Crich tiaq bàu thê da Boc Plình, Haq ma dèch bèn, wa Chuaq Jêxu Crich Haq ma can ngèh gòm da bèn,
Gòi ca Ti-mô-thê, con joq 'nàng da au ta manoh lùi:
Waiq xìn Boc Plình Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich Chuaq bèn am ca con jah bìac am dech, bìac xa-ŏch wa bìac catèm.
Manàiq au bahmàng hlài bàu au ma khoi anoi ca con jò au lam cwa gùng Ma-xê-đoan, con phai ŏi hlài ta Ê-phê-sô đòiq doi ca wì apaq hnài đaoq ma ùh troq, hadai apaq hèm trùh ca bàu 'mon ùh i joq 'nàng wa bìac xinoi ùh 'nì lùch, taiq bìac aih broq loh hiniq tarahen thai ca pa'nhrang mangai đòiq i manoh lùi. Trong da con ma ep hnài, aih can loq waq loh enh manoh lem hreo, manoh loq ma lem wa manoh lùi joq 'nàng. I 'nah ngai tawìh cađac trong aih, lam lac tiaq bàu capoch ùh i ca lòiq, enh broq thài hnài Ranenh, mahaq wì ùh 'nì loq dèh ca bàu hnài aih 'nhac ca cla wì doi bàu aih joq 'nàng.
Bèn loq Ranenh joq lem tàng bèn broq troq tiaq ranenh. Bèn loq ro rang Ranenh jah broq loh ùh xài broq am ca mangai ta-atoq, mahaq am ca 'bài mangai broq ùh troq ca ranenh, tajraq hlài, ùh enh tiaq Chuaq, mangai broq tôiq, capoch 'mèq đùng ca Boc Plình, jêh đac dèh miq baq, jêh mangai, 10 'bài mangai tango anang wa manhài trài, 'bài mangai calô waq ca mangai calô, padro mangai, capoch amòng, pachac 'nùt wa dìq ca bìac tajraq hlài ca bàu joq 'nàng, 11 aih tiaq troq ca Bàu Lem 'ngah 'ngai da Boc Plình đang ca jah manè, wa aih Bàu Lem Boc Plình khoi jao ca au.
Chuaq Loq Xa-ŏch
12 Au manè apôi Chuaq Jêxu Crich, Chuaq da bèn ma khoi am tam padren ca au taiq Haq hnoq au mangai wèq dèh bàu, ma jah Haq yŏc au broq mangai patìh bìac Haq, 13 'nhac adroi cô nèh au raq mangai capoch 'mèq đùng ca Chuaq, loq ti rùp wì, manoh rataoq ca Chuaq, mahaq Chuaq khoi xa-ŏch ca au, ma jah 'màng aih au khoi broq bìac aih jò au ŏi awàt, 'nhòq lùi Chuaq. 14 Bìac am dech da Chuaq khoi bình halùih ta au, pajùm can lùi wa can loq waq ma i ŏi ta Chuaq Jêxu Crich.
15 Cô bàu đang ca lùi dìq ca manoh: Chuaq Jêxu Crich trùh crŏng taneh đòiq dŏng dèch 'bài mangai i tôiq, mahaq ŏi ta 'bài mangai i tôiq au tôiq yi bàc. 16 Taiq 'màng aih Crich Jêxu khoi xa-ŏch ca au đòiq patô 'noh manoh chìuq àt da Haq ca au đòiq broq dua ca mangai 'noiq lùi Haq, èh wì jah i can rìh hloi hloi. 17 Waiq Boc Plình, Bùa ma rìh hloi hloi, toq Haq khôn rabiaq, ùh cachìt, ùh jah hnoq Haq, joq đang ca padèch ha'nhèq wa jah 'ngah 'ngai hloi hloi. Amen.
18 Ôi Ti-mô-thê con au, bàu pariaq hnài au ma khoi thê ìh tiaq bàu capoch adroi ma khoi patô ca ìh, ìh phai hmàng hlài bàu aih đòiq tajêh poh xam manoh tanuq, 19 wèq cajap manoh lùi wa manoh loq ma lem. I 'nah ngai khoi cađac manoh loq ma lem aih, èh manoh lùi wì haq hadai hnhung. 20 Ta wì aih i Hi-mê-nê wa A-lec-xan-đò, au khoi am wì haq ca can kiac Satan, waq ca wì haq hŏc loq apaq capoch 'mèq đùng ca Boc Plình hòm.