5
Đawit Tŏc Broq Bùa ca Is-ra-ên
Dìq dŏng ca 'bài hadròng hadrech Is-ra-ên lam trùh ta Đawit ŏi ta Hêprôn. Wì doi ca haq: “Nhèn cô raq mòiq akia, mòiq mahem da bùa. Enh nèh jò Saulò wèq cwìang nhèn, ìh raq ma 'nong Is-ra-ên lam ta nòi tajêh poh wa 'nong wì hlài. Chuaq doi ca ìh: ‘Ìh mangai jah wèq ban jàn Au, wa broq bùa da Is-ra-ên.’ ”
'Màng aih dìq ca wì gu craq Is-ra-ên lam trùh ti Đawit ta Hêprôn. Bùa Đawit broq wêh jao ca wì haq ta Hêprôn jang ngìa Chuaq, èh wì haq xùt dàu ca Đawit tŏc broq bùa Is-ra-ên.
Jò Đawit baxèm tŏc broq bùa, haq 30 hanam. Haq wèq cwìang 40 hanam. Ta Hêprôn, Đawit wèq cwìang jàn Juđa tapèh hanam, tadràu khê. Ta Jê-ru-sa-lem, haq wèq cwìang dìq ca jàn Is-ra-ên wa Juđa 33 hanam.
Đawit Jêh Yŏc Phôq Jê-ru-sa-lem
Bùa wa 'bài lình lam trùh ta phôq Jê-ru-sa-lem đòiq jêh jàn Jê-bu-xit ŏi ta gùng cô enh nèh. Wì haq doi ca Đawit: “Ìh ùh jah mùt ta cô. 'Bài mangai ùh xau wa mangai cwê tàu padren hnan đac ìh lam! Bàu aih i hiniq: Đawit ùh jò leq nui jah mùt ta cô.” 'Nhac 'màng aih, Đawit jêh yŏc đôn hanình Jê-ru-sa-lem, aih raq phôq Đawit.
Ta hì aih Đawit doi: “Mangai leq jêh jàn Jê-bu-xit phai mùt ta phôq chiu trong cùng diac enh 'neq ca taneh đòiq jêh 'bài mangai cwê wa mangai ùh xau, aih 'bài mangai au git.” Taiq 'màng aih i bàu wì doi: “Mangai ùh xau wa mangai cwê dìq ùh jah mùt ta hnem cô.”
Đawit ŏi ta đôn hanình, èh yŏc hiniq Phôq Đawit. Haq broq panàt dudan ca phôq enh go Milô mùt trùh trom phôq. 10 Đawit rai èh rai dêh càn nhò i Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình ŏi ti haq.
11 Hiram bùa phôq Tirò, thê mangai wê bàu lam trùh ta Đawit. Wì 'ràng long hùang nam, thòq broq long, thòq pah hmu, đòiq broq am ca Đawit mòiq toq hnem ŏi. 12 Jò cô Đawit canao loq Chuaq khoi yŏc haq tŏc broq bùa Is-ra-ên wa broq Diac haq jah dèch ha'nhèq taiq nen jàn Is-ra-ên, jàn da Boc Plình.
13 Atìq ca jò Đawit loh enh Hêprôn lam trùh Jê-ru-sa-lem, haq ta'nèp yŏc tam mai wa mai yang; èh xa-ông tam ca haq 'bài con calô wa con cadrì. 14 Cô 'bài hiniq con calô haq xa-ông ta Jê-ru-sa-lem: Samua, Sôbap, Nathan, Sa-lô-môn, 15 Giba, Ê-li-sua, Nêphêt, Japhia, 16 Ê-li-sa-ma, Ê-li-a-đa, wa Ê-li-phê-lêt.
Đawit 'Blêq Jàn Phi-li-tin
17 Jò jàn Phi-li-tin loq ca Đawit khoi jah xùt dàu tŏc broq bùa Is-ra-ên, wì lam chaq jêh đac Đawit. Đawit hìa tìn aih, hi khoi haq lam mùt ŏi ta đôn hanình. 18 Jàn Phi-li-tin lam trùh ŏi jàp ta thòng tamang ha'neq Rê-pha-im. 19 Jò aih Đawit waiq dang Chuaq: “Au khòh tŏc jêh jàn Phi-li-tin ùh?”
Chuaq tèo Đawit: “Lam beq, ma jah 'màng aih au 'mùt jàn Phi-li-tin mùt ta tì ìh.”
20 'Màng aih, Đawit 'nong lình lam trùh ta Ba-an Pê-ra-xim, aih nòi haq jêh jàn Phi-li-tin. Haq doi: “Chuaq khoi jêh 'blêq 'bài mangai tagit ca au, wia khoi jang ngìa au tìah ca diac đàp tapŏt.” Taiq nen aih haq hiniq ca jang nòi cô aih Ba-an Pê-ra-xim. 21 Jàn Phi-li-tin cađac dèh 'bài dua 'mù kiac ta nòi aih. Đawit wa 'bài lình haq yŏc 'nong lam.
22 Jàn Phi-li-tin wìh hlài yàng baiq, praih ŏi jàp ta thòng ha'neq Rê-pha-im. 23 Jò Đawit waiq dang Chuaq, Haq tèo: “Ìh paq tŏc jang ca wì, mahaq lam dudan enh crŏng wì haq beq, hi khoi ìh jah trùh ta wì 'nah ta pah long jàu. 24 Èh jò leq ìh tàng atêh jènh cadiang lam ti gŏi long jàu, jò aih glàm mùt ma renh oq, ma jah 'màng aih jò aih raq Chuaq lam trùh ca ìh đòiq jêh lình Phi-li-tin.” 25 Đawit broq tiaq rìm bìac Chuaq khoi tanap ca haq. Haq jêh hnan đac jàn Phi-li-tin enh Gêba trùh Ghêxe.