7
Đawit Enh Broq Hnem Cùh Waiq
Jò bùa khoi ŏi dèh ta hnem bùa, wa Chuaq khoi dŏih haq claih ca 'bài mangai ma tagit ca haq, am ca haq jah catèm, haq doi ca Nathan mangai capoch thai Boc Plình: “Ngan cô, au ŏi ta hnem bùa broq xam long hùang nam, mahaq Hom Wêh Jao da Boc Plình ŏi đeh ta nòi hnem traiq xam bai prình.”
Nathan tèo bùa: “Bùa tàng dèh ta manoh enh broq cleq, èh broq beq, ma jah 'màng aih i Chuaq ŏi ti bùa.”
Mahaq trùh jò damang, i bàu Chuaq doi ca Nathan:
“Ìh lam doi ca Đawit, hapŏng Au: ‘Chuaq doi 'màng cô: Ìh padon broq ca Au mòiq toq hnem cùh waiq đòiq Au ŏi ta aih 'mòh? Ìh loq pàng hì Au 'nong jàn Is-ra-ên loh khoi ca gùng Aicàp trùh hì cô, Au ùh i ŏi ta hnem cùh waiq leq, mahaq Au ŏi ta traiq broq đò, aih raq hnem traiq cùh waiq. Ùh kè nòi leq Au lam ti jàn Is-ra-ên, Au ma lah i bàu doi ca mangai ma Au khoi dèch đòiq wèq ban jàn Is-ra-ên, jàn Au, xam bàu bòch: “Gleq pì ùh broq ca Au mòiq toq hnem cùh waiq xam long hùang nam?” ’
“Manàiq cô, ìh phai doi ca Đawit hapŏng Au 'màng cô beq: ‘Chuaq ma wèq dìq ca 'Bình Plình doi: Au khoi creo ca ìh loh khoi enh đùng nhat, nòi ìh ban trìu, đòiq yŏc ìh tŏc broq mangai wèq cwìang jàn Is-ra-ên Au. Au khoi ŏi ti ìh ta rìm nòi ìh khoi lam, jêh đac dìq mangai ma tagit ca ìh. Au broq ca ìh jah i tìang 'bang càn troi tìang 'bang càn da mangai i tìang 'bang càn ŏi ta crŏng taneh. 10 Au hadai padon đòiq mòiq nòi am ca jàn Is-ra-ên Au, broq ca wì haq jah hon riah ta aih, èh wì haq jah ŏi dèh nòi, pi hìaq 'bìq manhài manhèp hòm, wa jàn ngang dù pi jah padit padiang wì haq troi calah nèh hòm, 11 aih tìah troi jò Au khoi yŏc cwan hadrah tŏc wèq cwìang jàn Is-ra-ên Au. Au jah broq ca pì jah i catèm, ùh hìaq yùq ca wì ma git ca pì.
“ ‘Atìq dŏng, Chuaq rùp bàu Haq jah am ca ìh mòiq toq hnem. 12 Jò 'bài hì ìh rìh khoi dìq, ìh cùi padài ti boc yaq ìh, Au jah yŏc xinoi ìh tŏc wèq cwìang thai ìh, aih xinoi xa-ông enh ìh, èh Au broq ca taneh Diac haq jah hagao hagình. 13 Haq jah broq mòiq toq hnem cùh waiq am ca hiniq Au. Au broq am ca gèq bùa wa taneh Diac haq hagao hagình hloi hloi. 14 Au jah broq Baq haq, haq jah broq con Au. Tàng haq broq tôiq, Au jah baxa hnài haq xam long roi tìah ca baq da con mangai hnài dèh con, 15 mahaq Au ùh yŏc hlài dèh can xa-ŏch xam manoh loq waq Au khoi ca Đawit troi Au khoi yŏc hlài khoi ca Saulò, aih mangai Au khoi cađac ŏi jang ngìa ìh. 16 'Màng aih hnem ìh wa Diac ìh jah hagao hagình hloi hloi enh ngìa ca Au. Gèq bùa ìh jah hagao trùh hloi hloi.’ ”
17 Nathan lam anoi hlài ca Đawit rìm bàu cô wa bìac mahno cô.
Bàu Waiq Khàn da Đawit
18 Tajòi 'mòi bùa Đawit mùt ta hnem traiq cùh waiq, cùp gàu jang ngìa Chuaq rai doi:
“Waiq Chuaq da au, au cô cabô wa dìq ca cadraq au cah cleq, ma Chuaq khoi padèch au jah dàng cô? 19 Waiq Chuaq, bìac aih Chuaq hnoq xôq 'yoh 'mòh? Taiq 'màng aih Chuaq anoi bìac hnem da hapŏng Chuaq 'nah ta atìq èh 'mòh? Waiq Chuaq da au, cô bìac ma ìh xôq loq broq ca rìm con mangai 'mòh?
20 “Đawit hapŏng Ìh cô ŏi jah anoi tam bàu leq hòm? Ôi Chuaq! Chuaq loq ca manoh hapŏng Ìh. 21 Aih taiq bàu Chuaq pachac wa tiaq manoh Ìh khoi pajaq ma Chuaq khoi broq bìac dìq jaq càn cô, wa patô am ca au hapŏng Ìh loq.
22 “Ô Chuaq, Ìh Boc Plình da au! Ìh Boc Plình ma enh 'nhèq dìq dŏng. Ùh i ca cabô tìah troi Ìh, wa ùh i ca Boc Plình 'noiq crài ca Ìh, tiaq don nhèn khoi lah tàng. 23 Jàp crŏng taneh ùh i ca jàn leq tìah ca jàn da Chuaq, aih jàn Is-ra-ên, jàn ma Boc Plình khoi lam rŏt yŏc hlài am ca Dađeh, đòiq hiniq Chuaq jah padèch ha'nhèq? Taiq Chuaq khoi broq bàc bìac càn caiq am ca taneh Diac Haq, aih jàn Haq khoi rŏt hlài loh khoi enh Aicàp wa Diac ma 'noiq wa 'bài can kiac da wì haq. 24 Taiq Chuaq khoi yŏc jàn Is-ra-ên broq jàn da Haq hloi hloi. Èh Chuaq, Ìh Chuaq broq Boc Plình da jàn aih.
25 “ 'Màng aih, manàiq cô, Chuaq Boc Plình ôi! Bàu Chuaq ma khoi anoi ca hapŏng Ìh wa bìac hnem haq, xìn broq dràng cajap hloi hloi, broq tìah troi bàu Chuaq khoi doi oq, 26 đòiq hiniq Chuaq jah manè padèch hloi hloi tiaq bàu doi: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, Haq Boc Plình da Is-ra-ên. Waiq ca hnem Đawit, mangai hapŏng Chuaq, jah dràng hagao jang ngìa Chuaq!
27 “Ôi Chuaq, Ìh Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, Boc Plình da Is-ra-ên, khoi mahno am ca hapŏng Ìh, doi: Au broq am ca ìh mòiq toq hnem. Taiq nen aih au i manoh tanuq waiq xìn Ìh bàu cô. 28 Manàiq cô, ôi Chuaq! Ìh Boc Plình. Dìq ca bàu da Ìh aih bàu joq 'nàng. Ìh khoi rùp bàu ca hapŏng Ìh hi am bìac xôq ramŏt cô. 29 'Màng aih, waiq xìn Chuaq lem manoh am xôq ramŏt ca hnem da hapŏng Ìh, đòiq haq ŏi jang ngìa Chuaq hloi hloi. Ma jah 'màng aih, ôi Chuaq! Ìh khoi doi. Xìn am ca hnem da hapŏng Ìh jah i xôq ramŏt trùh hloi hloi.”