21
Tapèh Con da Saulò 'Bìq Jêh Cachìt
'Nhòng Đawit broq bùa, i bìac pangot hrah trom piq hanam. Đawit creo dang Chuaq bòch bìac cô. Chuaq tèo Đawit: “Jah i bìac cô taiq Saulò wa mangai ta hnem haq broq ta-ùc mahem mangai, aih haq jêh đac mangai Gi-bi-ôn.”
Bùa thê creo ca mangai Gi-bi-ôn. Haq capoch tùang ca wì. Mangai Gi-bi-ôn ùh xài mangai Is-ra-ên. Wì haq mangai ŏi xrong hlài da jàn A-mô-rit. Calah nèh jàn Is-ra-ên khoi wêh jao ca wì haq đòiq ùh jêh đac. 'Nhac ca 'màng aih, taiq Saulò enh waq patô ca jàn Is-ra-ên wa Juđa manoh panim dađeh, haq khoi jêh đac 'nah mangai Gi-bi-ôn aih. 'Màng aih Đawit bòch jàn Gi-bi-ôn: “Au phai broq ca pì 'màng leq đòiq jah rŏt dèch hlài enh tôiq ma Saulò broq, đòiq pì waiq xôq ramŏt am ca xôxech da Chuaq?”
Mangai Gi-bi-ôn padreo bàu tèo Đawit: “Bìac cô nhèn ùh bòch wang, ùh bòch 'bac, nhèn ji ùh enh jêh đac mangai leq ta Is-ra-ên.”
Đawit bòch hòm: “ 'Màng aih pì enh bòch au bìac cleq, doi beq, au am ca pì.”
Wì padreo bàu tèo Đawit: “Mangai ma khoi jêh đac nhèn wa khoi hatình nhèn ùh jah ŏi ta Diac Is-ra-ên, Xìn bùa am ca nhèn tapèh ngai con calô da Saulò beq, èh nhèn atua wì ŏi jang ngìa Chuaq ta Ghi-bê-a, phôq da Saulò, mangai Chuaq khoi ràih.”
Bùa tèo: “Au jao am wì haq ca pì.”
Mahaq Đawit adenh can rìh da Mê-phi-bô-sêt, con calô da Jô-na-than, xau da Saulò, taiq nen bàu pachac da Đawit wa Jô-na-than, con calô da Saulò, khoi hùaq ca dabau ŏi jang ngìa Chuaq. Bùa rùp A-mô-ni wa Mê-phi-bô-sêt, baiq toq con calô da Ripba wa Saulò, wa padam toq con calô da Mêrap, con cadrì da Saulò, mai da At-ri-ên, con calô da Bat-xi-lai ŏi ta Mê-hô-la, jao am ca mangai Gi-bi-ôn. Mangai Gi-bi-ôn atua wì ta bôi wang ŏi jang ngìa Chuaq. Wì tapèh ngai aih cachìt pajùm, wop glàm gàu mùa gat 'mau mat.
10 Ripba con cadrì Aija yŏc mòiq blah bai briang hlèch enh crŏng hmu talach broq nòi cùi. Haq ŏi gòm enh jò gàu mùa gat 'mau trùh jò i mè pêh ta 'bài hanang aih, dahì haq tàt ùh am 'bài chìm jràp, damang haq tàt ùh am 'bài ngè gùng thia haten. 11 I mangai anoi hlài ca Đawit bìac broq da Ripba, con cadrì Aija, mangai mai yang da Saulò. 12 Bùa tajòi 'mòi lam trùh ta mangai jàn Jabêt ta gùng Ga-la-at, yŏc caxènh Saulò wa Jô-na-than, con Saulò. Jàn aih ma atùng yŏc khoi enh Bêt San, nòi jàn Phi-li-tin atua wa haq ta hì wì haq jêh 'blêq Saulò ŏi ta Gin-bô-a. 13 Bùa ahlài caxènh Saulò wa Jô-na-than con haq. Wì hadai ahlài 'bài caxènh 'bài mangai 'bìq atua,
14 catùh caxènh Saulò wa Jô-na-than ta trom ralùng hanang da Kich, baq Saulò ŏi ta Xêla, phàn taneh da Bên-ja-min. Wì broq rìm bìac bùa khoi thê. Boc Plình nhàn bàu waiq khàn da con mangai wa am xôq ramŏt ca gùng aih.
Tajêh Poh ca Jàn Phi-li-tin
15 Èh jàn Phi-li-tin tajêh poh ca jàn Is-ra-ên. Đawit wa 'bài hapŏng haq loh tajêh ca jàn Phi-li-tin. Èh 'nang jò tajêh poh bùa Đawit loq dèh ta chac haq tagah lep. 16 Jò aih, Ich-bi-bê-nôp con xau da Raphu, mangai Phi-li-tin, i mòiq toq jaoq trap yi hnao 3 kìq. Haq hadai i mòiq toq chang gùm ŏi neo. Haq khoi hatình jêh Đawit. 17 Mahaq i A-bi-sai con Xê-ru-ia, lam dŏng Đawit. Haq jêh đac mangai Phi-li-tin aih. Pàng hì aih 'bài lình Đawit doi ca Đawit: “Ìh joq 'nàng ùh jah loh ta nòi tajêh, èh yùq đen Is-ra-ên loq pat.”
18 Atìq ca aih hòm i mòiq yàng tajêh poh ca jàn Phi-li-tin ŏi ta gùng Gop. Ta aih, Si-bê-cai, mangai Husa, jêh đac Sap, con xau da mangai Raphu, mangai caiq ca'nhòng.
19 Ŏi ta gùng Gop i hòm mòiq yàng tajêh poh ca jàn Phi-li-tin. Ên-ha-nan, con calô da Ja-a-rê-ô-rê-gim, ŏi 'Bêt-lê-hem, jêh đac Gô-li-at, mangai Gat; haq i mòiq toq jaoq gàn haq tìah ca long xia ma tenh bai.
20 Ŏi ta gùng Gat hadai i mòiq yàng tajêh, nòi i mangai caiq ca'nhòng, i tadràu hadrang tì ta baiq capiang tì, wa tadràu hadrang jènh ta baiq capiang jènh; dìq dŏng 24 hadrang. Haq hadai khoi xa-ông loh pah xinoi Raphu, mangai caiq ca'nhòng. 21 Mangai cô loq pađôq jàn Is-ra-ên, mahaq Jô-na-than con calô Si-mê-ah, xau Đawit, jêh đac haq.
22 Pôn ngai mangai Phi-li-tin cô, mangai caiq ca'nhòng ma xa-ông ŏi ta Gat, pah xinoi Raphu, dìq 'bìq Đawit wa 'bài lình Đawit jêh đac.